Uchwała Nr XXX/261/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

Uchwała Nr XXX/261/2017
Rady Gminy Karnice

 

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę 745 639,05 zł, w tym:

Dz. 010 rozdz. 01095 § 0970 194 205,86

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6280 141 618,45

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 21 983,74

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 15 000,00

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 90 000,00

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 5 000,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 1 400,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 5 000,00

Dz. 801 rozdz. 80195 § 0830 3 000,00

Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 6 000,00

Dz. 852 rozdz. 85215 § 0970 1 000,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 5 000,00

Dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 1 900,00

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6297 254 531,00

§ 2.  Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 275 111,03 zł, w tym:

Dz. 010 rozdz. 01095 § 0960 5 607,00

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 10 308,00

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 1 597,00

Dz. 710 rozdz. 71035 § 0750 3 220,00

Dz. 750 rozdz. 75075 § 0960 2 800,00

Dz. 754 rozdz. 75416 § 0570 1 745,00

Dz. 754 rozdz. 75416 § 0640 186,00

Dz. 754 rozdz. 75416 § 0870 407,00

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 158 963,03

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 51 756,00

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 13 900,00

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0370 429,00

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 906,00

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0380 3 227,00

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 5 070,00

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 11 000,00

Dz. 851 rozdz. 85195 § 0830 790,00

Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 3 200,00

§ 3.  Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 876 914,42 zł, w tym:

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 188 467,00

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 243 922,42

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 50 000,00

Dz. 921 rozdz. 92109 § 4210-CER 5 007,00

Dz. 921 rozdz. 92116 § 6229 1 818,00

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6057 387 700,00

§ 4.  Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 406 386,40 zł, w tym:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 30 000,00

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 20 000,00

Dz. 700 rozdz. 70004 § 4530 25 000,00

Dz. 700 rozdz. 70095 § 4270 20 000,00

Dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 9 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 15 000,00

Dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 3 000,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 3020 10 000,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 3 000,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 5 000,00

Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 15 000,00

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 25 000,00

Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 1 000,00

Dz. 855 rozdz. 85504 § 4170 1 000,00

Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 70 000,00

Dz. 900 rozdz. 90002 § 4600 15 930,00

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 15 000,00

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 5 000,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4010 30 000,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4440 13 449,40

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 35 000,00

Dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 25 000,00

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6060-CER 5 007,00

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 10 000,00

§ 5. Po dokonanych zmianach w § 1- 4 plan budżetu zamyka się :

dochodami 18 995 998,46

wydatkami 18 851 467,46

nadwyżką 144 531,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

 

 

 

 

Uzasadnienie

I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2017 po stronie dochodów (zmniejszenia):

Dz. 010 rozdz. 01095 § 0970  194 205,86

(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju)

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6280  141 618,45

(dotacja z WFOŚiGW na odwiert studni w Karnicach)

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6290  21 983,74

(środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na dofinansowanie modernizacji

Drogi Niczonów- Trzebieradz)

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360  15 000,00

(podatek od spadków i darowizn)

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500  90 000,00

(podatek od czynności cywilnoprawnych)

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910  5 000,00

(odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)

Dz. 801 rozdz. 80110 § 0970  1 400,00

(wynagrodzenie dla płatników składek ZUS)

Dz. 801 rozdz. 80148 § 0830  5 000,00

(wpłaty za dożywianie)

Dz. 801 rozdz. 80195 § 0830  3 000,00

(wpływy z usług)

Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830  6 000,00

(odpłatność za pobyt w DPS)

Dz. 852 rozdz. 85215 § 0970  1 000,00

(dodatki energetyczne)

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830  5 000,00

(opłaty za usługi opiekuńcze)

Dz. 900 rozdz. 90020 § 0400  1 900,00

(opłata produktowa)

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6297  254 531,00

(dofinansowanie PROW na przebudowę placu rekreacyjnego na stadionie w Cerkwicy)

II. Zmiany budżetu Gminy na rok 2017 po stronie dochodów (zwiększenia):

Dz. 010 rozdz. 01095 § 0960  5 607,00

(darowizny na dożynki)

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770  10 308,00

(sprzedaż nieruchomości)

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0870  1 597,00

(sprzedaż mienia)

Dz. 710 rozdz. 71035 § 0750  3 220,00

(opłaty cmentarne)

Dz. 750 rozdz. 75075 § 0960  2 800,00

(dofinansowanie Gali Karnickie Żurawie)

Dz. 754 rozdz. 75416 § 0570  1 745,00

(wpływy z mandatów)

Dz. 754 rozdz. 75416 § 0640  186,00

(wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)

Dz. 754 rozdz. 75416 § 0870  407,00

(sprzedaż samochodu Citroen Berlingo)

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310  158 963,03

(podatek od nieruchomości od osób prawnych)

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320  51 756,00

(podatek rolny od osób prawnych)

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0340  13 900,00

(podatek od środków transportowych)

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0370  429,00

(opłata od posiadania psów)

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640  906,00

(wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0380  3 227,00

(opłata reklamowa)

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410  5 070,00

(opłata skarbowa)

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920  11 000,00

(odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)

Dz. 851 rozdz. 85195 § 0830  790,00

(wpływy z usług)

Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690  3 200,00

(opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)

III. Zmiany budżetu Gminy na rok 2017 po stronie wydatków (zmniejszenia):

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430  188 467,00

(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju)

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6050  243 922,42

(wykonanie rezerwowego odwiertu studni w Karnicach)

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  50 000,00

(budowa parkingu przy UG)

Dz. 921 rozdz. 92109 § 4210-CER 5 007,00

(zakup wyposażenia na świetlicę z funduszu sołeckiego)

Dz. 921 rozdz. 92116 § 6229  1 818,00

(dotacja celowa dla GBP)

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6057  387 700,00

(przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie w Cerkwicy)

IV. Zmiany budżetu Gminy na rok 2017 po stronie wydatków (zwiększenia):

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270  30 000,00

(remonty dróg gminnych)

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300  20 000,00

(utrzymanie dróg)

Dz. 700 rozdz. 70004 § 4530  25 000,00

(podatek od towarów i usług)

Dz. 700 rozdz. 70095 § 4270  20 000,00

(remont mieszkań komunalnych)

Dz. 750 rozdz. 75022 § 3030  9 000,00

(diety radnych)

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270  15 000,00

(remont budynku UG)

Dz. 750 rozdz. 75095 § 3030  3 000,00

(diety sołtysów)

Dz. 754 rozdz. 75412 § 3020  10 000,00

(zakup wyposażenia dla OSP)

Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030  3 000,00

(wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach- OSP)

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210  5 000,00

(zakup paliwa-OSP)

Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300  15 000,00

(dowożenie uczniów do szkół)

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330  25 000,00

(opłaty za pobyt w DPS)

Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110  1 000,00

(dodatki mieszkaniowe)

Dz. 855 rozdz. 85504 § 4170  1 000,00

(wynagrodzenie dla asystenta pieczy zastępczej)

Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300  70 000,00

(koszty odbierania, transportu odpadów komunalnych)

Dz. 900 rozdz. 90002 § 4600  15 930,00

(kara za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu w 2013 roku)

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260  15 000,00

(oświetlenie uliczne)

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270  5 000,00

(konserwacja oświetlenia ulicznego)

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4010  30 000,00

(wynagrodzenie pracowników skierowanych do robót publicznych)

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4440  13 449,40

(odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych)

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210  35 000,00

(gospodarka komunalna- zakup materiałów)

Dz. 921 rozdz. 92109 § 4270  25 000,00

(remonty świetlic)

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6060-CER 5 007,00

(zakup zmywarki- fundusz sołecki Cerkwica)

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210  10 000,00

(utrzymanie obiektów sportowych)

Id: 3FE2C6EF-6347-4E2A-B32B-F14791D948D5. Podpisany

Strona

 

 

Id: 3FE2C6EF-6347-4E2A-B32B-F14791D948D5. Podpisany

Strona

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-01-2018 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 01-08-2018 11:09