Uchwała Nr XXXV/316/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2017


Uchwała Nr XXXV/316/2018
Rady Gminy Karnice

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,

2) sprawozdaniem finansowym,

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Wójta Gminy Karnice sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r.,

4) informacją o stanie mienia Gminy,

5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Karnice,

6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice o udzielenie absolutorium,

Rada Gminy Karnice udziela Wójtowi Gminy Karnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/316/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok

Zgodnie z zapisem art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm. )- organ stanowiący jst nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowych podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu ( w gminie- wójta ) po zapoznaniu się z :

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu jst,

  2. sprawozdaniem finansowym,

  3. opinią z badania sprawozdania finansowego , o którym mowa w art. 268 ( wymóg badania sprawozdania finansowego jst , w której liczba mieszkańców , ustalona przez GUS na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tys.)

  4. opinią RIO, o której mowa w art. 270 ust. 2,

  5. informacją o stanie mienia jst,

  6. stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 05-07-2018 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2018 14:39