herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XIV/99/2007 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Karnice w obrębie Konarzewo


Uchwała Nr XIV/99/2007

Rady Gminy Karnice

z dnia 26 września 2007 roku

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice w obrębie Konarzewo

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1065, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 14, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice, przyjętego uchwałą nr XXVI/179/2005 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2005 r.

2. Granice terenu objętego zmianą planu oznaczono na załączniku graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 05-10-2007 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2007 10:24