herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Konkurs na stanowisko urzędnicze - Komendant Straży Gminnej


OGŁOSZENIE

Na podstawie art.3a ust. 4 i5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 6/2007 Wójta Gminy Karnice

ogłasza się konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

I.    Określenie stanowiska urzędniczego:
                
Komendant Straży Gminnej

II.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :                 
1.Wymagania niezbędne :
a) wykształcenie wyższe

b) staż pracy co najmniej 5 lat

c)    obywatelstwo polskie
d)    ukończone 21 lat
e)    korzystanie z pełni praw publicznych
f)    nienaganna opinia
g)    pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
h)    niekaralność sądowa
i)    uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2.    Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w kierowaniu zespołem

b) co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w organizacjach zapewniających bezpieczeństwo

c) opracowanie i prezentacja koncepcji pracy Straży Gminnej,
d) umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji w zakresie kompetencji Komendanta Straży Gminnej,
e) znajomość ustawy o strażach gminnych oraz ustaw pokrewnych wraz z przepisami wykonawczymi,
f) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

g)    zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami , podwładnymi , przełożonymi i współpracownikami
h)    kreatywność , skrupulatność , terminowość , cierpliwość ,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Komendanta Straży Gminnej, prawa i obowiązki zostały unormowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych /Dz.U. Nr 14, poz. 127 z późn. zm./ oraz w Regulaminie Straży Gminnej w Karnicach /regulamin na www.bip.karnice.pl w menu Prawo lokalne-Regulamin.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:
a)list motywacyjny,
b)C.V. - życiorys,
c)świadectwa pracy - kserokopie potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
d)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku strażnika gminnego,
e)oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw publicznych, w przypadku zatrudnienia wymagany będzie wypis z Krajowego Rejestru Karnego.
2. List motywacyjny i C.V. powinny być opatrzone klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 14 lutego 2008 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Karnice, pod adresem: 72-343 Karnice, ul. 11 Marca 7, pokój 1 osobiście lub przesłać pocztą na adres urzędu z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Komendanta Straży Gminnej,
2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym,

VI. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Karnice

VII. Dodatkowe informacje

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Karnicach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje: tel. 091 38 77 221

Karnice, dnia 30 stycznia 2008r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 30-01-2008 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2008 14:27