herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Konkurs na stanowisko urzędnicze- Strażnik Gminny


OGŁOSZENIE

Na podstawie art.3a ust. 4 i5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 6/2007 Wójta Gminy Karnice

ogłasza się konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

I.    Określenie stanowiska urzędniczego:
                   Strażnik
gminny

II.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :                 
1.Wymagania niezbędne :

a)    obywatelstwo polskie
b)    ukończone 21 lat
c)    korzystanie z pełni praw publicznych
d)    wykształcenie co najmniej średnie
e)    nienaganna opinia
f)    pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
g)    niekaralność sądowa
h)    uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2.Wymagania dodatkowe oraz cechy osobowościowe :

a)    odporność na stres,
b)    umiejętność i doświadczenie w pracy w grupie ,
c)    zdecydowanie i samodzielność w działaniu ,
d)    zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami , podwładnymi , przełożonymi i współpracownikami
e)    dyspozycyjność,
f)    kreatywność , skrupulatność , terminowość , cierpliwość ,
g)    poczucie odpowiedzialności,
h)    posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień ,
i)    gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych .

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Strażnika Gminnego, prawa i obowiązki zostały unormowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych /Dz.U. Nr 14, poz. 127 z późn. zm./ oraz w Regulaminie Straży Gminnej w Karnicach /regulamin na www.bip.karnice.pl w menu Prawo lokalne-Regulamin.


IV. Wymagane dokumenty:

1. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:
a)list motywacyjny,
b)C.V. - życiorys,
c)świadectwa pracy - kserokopie potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
d)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku strażnika gminnego,
e)oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw publicznych, w przypadku zatrudnienia wymagany będzie wypis z Krajowego Rejestru Karnego.
2. List motywacyjny i C.V. powinny być opatrzone klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 14 lutego 2008 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Karnice, pod adresem: 72-343 Karnice, ul. 11 Marca 7, pokój 1 osobiście lub przesłać pocztą na adres urzędu z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko strażnika gminnego,
2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym,

VI. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Karnice

VII. Dodatkowe informacje

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Karnicach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje: tel. 091 38 77 221

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 31-01-2008 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2008 11:55