Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa fermy wiatrowej


Karnice, dnia 21.02.2008r.

  • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), o wszczęciu w dniu 30 stycznia 2007 r. na wniosek firmy Omikron Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 156, 71 - 324 Szczecin. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodna realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej projektowanej w gminie Karnice, w obrębie geodezyjnym Czaplin Mały, Cerkwica, Kusin i Czaplin Wielki.

Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określone, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuje osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sprządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zm.), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

  • Wojewoda Zachodniopomorski,

  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie .

Wobec powyższego rozstrzygnięcia sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu

wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Karnicach: bip.Karnice.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Karnicach przy ul. 11 Marca 7.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 25-02-2008 15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 15:45