herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zmiana w Statucie - Uchwała Nr XVIII/157/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 30 stycznia 2008 roku


Uchwała Nr XVIII/157/2008

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Karnice

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327,Dz.U. Nr 138 poz.974,Dz.U.Nr 173 poz.1218)

 

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Statucie Gminy Karnice stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/47/2003 Rady Gminy w Karnicach z dnia 31 maja 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Karnice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1017) wprowadza się następujące zmiany:

 

1. § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Radnemu przysługuje dieta w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady”

 

2. Skreśla się w § 70 ust. 3 i dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„§ 70.2. Za udział w sesjach i naradach zwoływanych przez Wójta Gminy sołtysom może być przyznana dieta w wysokości i na zasadach uchwalonych przez Radę Gminy. Dieta nie przysługuje w wypadku nie złożenia przez sołtysa informacji określonych w § 13 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa.

 

§ 2. W załączniku nr 1 do Statutu Gminy Karnice wprowadza się następujące zmiany:

1. Pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Sołectwo Trzeszyn

Trzeszyn”

2. Pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Sołectwo Kusin

Kusin”

3. Dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„ Sołectwo Skrobotowo

Skrobotowo”

3. Dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„ Sołectwo Węgorzyn

Węgorzyn”

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 02-10-2008 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 31-01-2014 09:54