herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXXI/257/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


Uchwała Nr XXXI/257/2009

Rady Gminy Karnice

z dnia 03 kwietnia 2009 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w ramach jednego etatu, dla których przewidziana jest różna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nie przekraczająca w ramach jednego wymiaru pełnego etatu.

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w § 1 ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w ust. 1 wylicza się według następującego wzoru:

W=(X1 + X2): [(X1: Y1) + (X2: Y2)]

gdzie:

W - łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,

X1, X2,... - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

Y1, Y2,... - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną.

§ 3. 1. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych a ustalonym tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.

2. Godziny ponadwymiarowe rozlicza się od ustalonego tygodniowego wymiaru godzin.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009 roku.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 42 ust. 7 punkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę, określa tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Z uwagi na fakt, że w szkołach Gminy Karnice zachodzi konieczność zatrudniania nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin wnosi się o podjęcie uchwały w tym zakresie.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-04-2009 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Stankiewicz 08-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 08-04-2009 14:29