herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXX/263/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XXXI/263/2009

Rady Gminy Karnice

z dnia 03 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Dz.U. Nr 223 , poz. 1458 )

Rada Gminy Karnice u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 70 971,00 zł w tym :

Dz. 853 rozdz. 85395 § 3110 7 097,10

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4018 6 422,22

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4019 377,78

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4118 1 322,22

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119 77,78

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4178 4 533,33

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179 266,67

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4128 188,89

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 11,11

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4218 9 161,10

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 538,90

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4308 37 919,41

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 2 230,59

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4418 778,13

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4419 45,77

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 63 873,90 zł w tym :

Dz. 853 rozdz. 85395 § 2008 60 325,34 Dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 3 548,56

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 097,10 zł w tym :

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 7 097,10

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie wydatków (zwiększenia ):

 

Dz. 853 rozdz. 85395 § 3110 7 097,10

( Pozostała działalność - świadczenia społeczne )

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4018 6 422,22

4019 377,78

(Pozostała działalność - wynagrodzenia osobowe pracowników )

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4118 1 322,22

4119 77,78

(Pozostała działalność - składki na ubezpieczenia społeczne )

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4178 4 533,33

  • 266,67

(Pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe )

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4128 188,89

  • 11,11

(Pozostała działalność - składki na Fundusz Pracy )

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4218 9 161,10

4219 538,90

( Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia )

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4308 37 919,41

4309 2 230,59

( Pozostała działalność - zakup usług pozostałych )

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4418 778,13

  • 45,77

( Pozostała działalność - podróże służbowe krajowe )

 

II. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie dochodów (zwiększenia ):

Dz. 853 rozdz. 85395 § 2008 60 325,34

2009 3 548,56

( Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej -

Projekt systemowy „Rozwój form aktywnej integracji szansą na uzyskanie

zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców

sześciu gmin powiatu gryfickiego „ )

III. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie wydatków (zmniejszenia ) :

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 7 097,10

( Pozostała działalność - świadczenia społeczne )

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-04-2009 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 08-04-2009 14:32