herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXXI/265/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


U c h w a ł a Nr XXXI/265/2009

Rady Gminy Karnice

z dnia 03 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759 z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 ,Nr 223 poz. 1458) oraz art. 82 ust.1 pkt 2, art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 ,z 2008 roku Nr 180, poz. 1112 , Nr 209 poz. 1317 ,Nr 216, poz. 1370 ,Nr 227 ,poz. 1505 ,z 2009 roku Nr 19 ,poz. 100) uchwala się ,co następuje :

 

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. "Zakup samochodów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych "

2. Wybór kredytodawcy nastąpi na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 2.1. Ustala się kwotę kredytu w wysokości 250 000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) .

2. Formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco.

§ 3. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-04-2009 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 08-04-2009 14:31