herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XLI/333/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XLI/333/2009

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Dz.U. Nr 223 , poz. 1458,Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 )

Rada Gminy Karnice u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 15 026,00 zł, w tym :

Dz. 750 rozdz. 75075 § 2009 15 026,00

§ 2. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 55 026,00 zł, w tym :

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 15 026,00

Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 40 000,00

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę 146 330,00 zł, w tym :

Dz. 801 rozdz. 80101 § 2009 74 960,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 2009 71 370,00

§4. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 186 330,00 zł, w tym :

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4179 40 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4119 9 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4129 550,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4219 1 800,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4249 2 350,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4309 16 960,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4749 1 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4759 3 300,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4179 38 000,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4119 8 000,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4129 450,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4219 8 600,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4309 15 320,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4749 1 000,00

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 40 000,00

§ 5. Po dokonanych zmianach w § 1, § 2 ,§ 3 i § 4plan budżetu zamyka się :

dochodami 12 909 674,76

wydatkami 16 606 430,55

deficytem 3 696 755,79

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

  1. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie dochodów ( zwiększenia ):

Dz. 750 rozdz. 75075 § 2009 15 026,00 dotacja rozwojowa Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Szczecin ( wymiana polsko- niemiecka młodzieży)

  1. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie wydatków ( zwiększenia):

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 15 026,00 promocja gminy - wydatki związane z

wymianą polsko - niemiecką

Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 40 000,00 dowożenie uczniów do szkół

III. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie dochodów (zmniejszenia ):

Dz. 801 rozdz. 80101 § 2009 74 960,00

( Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej -

projekt „SZPAN - Szkolne programy aktywności i nauki „ )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 2009 71 370,00

( Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej -

projekt „ SZPAN - Szkolne programy aktywności i nauki „ )

Zmniejsza się dochody w związku z realizacją programu w 2010 roku .

IV. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie wydatków (zmniejszenia ):

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4179 40 000,00

( Szkoły podstawowe - wynagrodzenia bezosobowe )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4119 9 000,00

( Szkoły podstawowe - składki na ubezpieczenia społeczne )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4129 550,00

( Szkoły podstawowe - składka na Fundusz Pracy )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4219 1 800,00

( Szkoły podstawowe - zakup materiałów i wyposażenia )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4249 2 350,00

( Szkoły podstawowe - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4309 16 960,00

( Szkoły podstawowe - zakup usług pozostałych )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4749 1 000,00

( Szkoły podstawowe - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i

urządzeń kserograficznych )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4759 3 300,00

( Szkoły podstawowe - zakup akcesoriów komputerowych , w

tym programów i licencji )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4179 38 000,00

( Gimnazjum - wynagrodzenia bezosobowe )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4119 8 000,00

( Gimnazjum - składki na ubezpieczenia społeczne )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4129 450,00

( Gimnazjum - składka na Fundusz Pracy )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4219 8 600,00

( Gimnazjum - zakup materiałów i wyposażenia )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4309 15 320,00

( Gimnazjum - zakup usług pozostałych )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4749 1 000,00

( Gimnazjum - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i

urządzeń kserograficznych )

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 40 000,00

(Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zadania inwestycyjne )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 04-01-2010 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2010 15:14