Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia linii relacji Niechorze-Trzebiatów


Karnice, dnia 28 kwietnia 2010 r.

Nr BGK-7620/2/08/09/2010

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

NR 1/2010

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora ENEA - Operator Sp. z o.o., 60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 58; Oddział Dystrybucji Szczecin; 70-616 Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7 reprezentowanego przez upoważnionego przedstawiciela SAG Elbud Gdańsk Holding S.A i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka linii 110 kV relacji Niechorze-Trzebiatów na linię II - torową na odcinku od stacji 110/15 kV Niechorze od miejsca rozgałęzienia w kierunku stacji SN/110 kV Skrobotowo i jednocześnie:

 1. Określam:

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie odcinka linii 110 kV relacji Niechorze-Trzebiatów na linię II - torową na odcinku od stacji 110/15 kV Niechorze od miejsca rozgałęzienia w kierunku stacji SN/110 kV Skrobotowo. Realizowane będzie na działkach ewidencyjnych w obrębie Powiatu Gryfickiego:

Gmina Karnice

Obręb Czaplin Mały - 1/1

Obręb Drozdowo - 197; 191;198; 199; 208;

Obręb Lędzin - 218; 217; 38/5; 215; 214; 130; 129; 143; 128; 127/2; 127/1; 126/2; 175; 125; 118/1; 118/2; 117/2; 146; 85; 33/28; 154; 242/12; 242/11; 84/2; 33/74; 33/64; 236; 235/1; 235/4; 235/3; 82/5; 81/4; 78/3; 79; 78/4; 78/1; 81/1;

Gmina Rewal

Obręb Niechorze - 848; 234; 251; 236; 218; 187; 252; 828; 126; 200; 107; 106; 194; 116; 115; 183; 113; 181; 114/8; 114/9; 114/7; 114/6; 114/28; 114/5; 114/1, 114/4; 114/3; 16; 15; 14;

Przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XXIV/170/2001 Rady Gminy Karnice z dnia 26 stycznia 2001r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice, Uchwałą XIX/127/2004 Rady Gminy Karnice z dnia 28 sierpnia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, w obrębach Lędzin, Gocławice, Kusin, Drozdowo gminy Karnice, Uchwałą XV/109/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice oraz Uchwałą XIX/171 Rady Gminy Rewal z dnia 5 kwietnia 2004r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal dla terenu w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Liwia Łuża” w miejscowości Niechorze.

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich należy podjąć następujące działania:

   1. W zakresie środowiska gruntowo-wodnego:

a) Na podstawie rozpoznanych warunków hydrogeologicznych zaprojektować, zrealizować i eksploatować przedsięwzięcie w sposób wykluczający przedostawanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń, szczególnie ropopochodnych, do środowiska gruntowo-wodnego, w tym:

- utrzymywać porządek na terenie budowy i jej zaplecza,

- stosować maszyny i pojazdy sprawne technicznie,

- przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały, magazynować w wydzielonych do tego celu miejscach w sposób bezpieczny dla środowiska,

- zapewnić utwardzenie dróg dojazdowych, a także miejsc bazowania lub stacjonarnej pracy maszyn budowlanych.

b) Nie przechowywać paliw i innych substancji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska.

   1. W zakresie zminimalizowania emisji zanieczyszczeń pyłowych gazowych do powietrza oraz emisji hałasu oraz pola elektromagnetycznego do środowiska:

a) Ograniczać czas pracy maszyn budowlanych (koparki, ładowarki).

b) Do zamierzonych prac stosować tylko sprzęt sprawny pod względem technicznym charakteryzujący się niską emisyjnością zanieczyszczeń do powietrza i hałasu do środowiska.

c) Ograniczać prędkość jazdy maszyn budowlanych i samochodów na terenie budowy, zwłaszcza w przypadku poruszania się tych pojazdów po powierzchniach nieutwardzonych

d) Przewidziane wykopy pod fundamenty wykonać w taki sposób, aby zminimalizować emisje pyłów do powietrza powstających podczas wykonania tych robót.

e) Usytuowania aparatury i osprzętu w taki sposób, aby otrzymać obowiązujące normy w zakresie natężenia pola elektrycznego i magnetycznego.

f) Planowane przedsięwzięcie należy realizować w taki sposób, aby poziom hałasu przenikającego do środowiska na tereny chronione akustycznie, nie przekraczał wartości dopuszczalnych, z uwzględnieniem innych źródeł hałasu występujących w otoczeniu.

g) Prace ograniczyć do pory dziennej, czyli w godzinach 6.00-22.00.

3. W zakresie ochrony przyrody, w celu zminimalizowania znaczącego wpływu inwestycji na środowisko:

    1. Podczas prac budowlanych zapewnić nadzór specjalisty w zakresie flory i fauny w celu określenia, czy nie nastąpiło naruszenie cennych elementów środowiska przyrodniczego i potwierdzenia możliwości rozpoczęcia przeprowadzenia prac i warunków ich prowadzenia, w przypadku zauważenia ewentualnego wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, podjąć działania w celu ograniczenia szkody i zapobiegania kolejnym szkodom lub osłabieniu funkcji elementów przyrodniczych;

    2. Zastosowanie odstraszaczy (np. spirali, kuli, chorągiewek) na przewodach w kolorach czerwonych, pomarańczowych w celu zwiększenia widoczności przewodów dla przelatujących ptaków.

    3. Umocowanie sylwetek ptaków przypominających ptaki drapieżne, na ramionach poszczególnych słupów.

    4. Przewidziane prace budowlane w okolicy drzew wykonać w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom, w tym celu:

- zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- wszelkie prace prowadzić ze szczególna ostrożnością, aby nie spowodować uszkodzenia systemów korzeniowych,

- w przypadku przerwania robót wykopy zabezpieczyć tak, by zapewnić korzeniom drzew ciągłą dostateczną wilgotność,

e) W zasięgu koron drzew wykluczyć tereny przeznaczone pod zaplecze budowlane (część administracyjno-socjalna, bazę materiałowo-sprzętową, miejsce gromadzenia odpadów) oraz drogi dojazdowe.

f) Zapewnić miejsce odkładu ziemi z wykopów z dala od istniejących cieków. Powstałą na skutek prac budowlanych glebę, jak i humus należy gromadzić w pryzmach na czas budowy, po zakończeniu prac należy je wykorzystać przy zagospodarowaniu terenu.

g) Utrzymać porządek na terenie objętym zapleczem i pracami budowlanymi.

h) Po zakończeniu budowy uporządkować teren objęty inwestycją.

 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami należy:

a) Odpady wytworzone podczas realizacji przedsięwzięcia w miarę możliwości zagospodarować we własny zakresie, a w przypadku braku takiej możliwości przekazać je podmiotom posiadającym odpowiednie uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami,

b) Wytwórca odpadów powstających w fazie realizacji przedsięwzięcia, w zależności od rodzaju i ilości wytworzonych odpadów zobowiązany jest do przełożenia właściwemu organowi ochrony środowiska „informacji o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi” lub uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

c) Zapewnić właściwe prowadzenie gospodarki odpadami powstającymi na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, a w szczególności na etapie demontażu linii 110 kV i słupów WN zgodnie z obowiązująca ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r. t.j.);

 1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Nie dotyczy.

 1. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

 1. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

    1. Prowadzić ciągłą kontrolę pracy poszczególnych urządzeń wykorzystywanych w związku z realizacją inwestycji;

    2. Wykonać pomiar emisji pola elektrycznego i magnetycznego, przed oddaniem do użytku inwestycji.

.

 1. Nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art.72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. Udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2009 r. w oparciu o art. 59 ust. 1, 2,art. 61 ust. 1 pkt. 1 oraz art.73 ust. 1c i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227), wpłynął wniosek złożony przez Krzysztofa Katyńskiego z firmy SAG ELBUD Gdańsk Holding S.A. ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk działającego z upoważnienia ENEA - Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań z Oddziałem Dystrybucji w Szczecinie ul. Malczewskiego 5/7, 70-616 Szczecin z prośbą o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka linii 110 kV relacji Niechorze-Trzebiatów na linię II - torową na odcinku od stacji 110/15 kV Niechorze od miejsca rozgałęzienia w kierunku stacji SN/110 kV Skrobotowo, w obrębach geodezyjnych Czaplin Mały, Lędzin, Drozdowo i Niechorze. Do wniosku dołączono kartę informacyjna przedsięwzięcia, wypisy z ewidencji gruntów, oraz poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Obwieszczeniem Nr BGK-7624/8-2/2009 z dnia 17.08.2009 r., stosownie do art. 49 i art. 61 kodeksu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, organ poinformował o prawie wnoszenia uwag i wniosków dot. stanowiska w tej sprawie w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Planowane do zrealizowania przedsięwzięcie wymienione zostało w § 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.). Jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z dnia 2008 r. Nr 199. poz. 1227) wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 cyt. Ustawy planowania realizacja tego przedsięwzięcia wymagała przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, gdyż obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art.63 ust. 1 cyt. Ustawy. Jednocześnie jest to inwestycja realizowana w granicach obszarów Natura 2000, tj: obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB 320010 „Wybrzeże Trzebiatowskie” wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalnych obszarów ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198 poz. 1226), oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk PHL 320017 „Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski”. w/w obszary zostały powołane ze wglądu na występowanie gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1997 r. w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków oraz gatunków roślin i zwierząt, a także siedlisk przyrodniczych z załącznika I i II Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 października 2009 znak sprawy RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6642/2/09/kw oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach z dnia 7 września 2009 znak sprawy PS_N.NZ-403-61/09. Postanowieniem NR BGK 7620/9/2009 z dnia 12 grudnia 2009 Wójt Gminy Karnice postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w związku z tym obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia w pełnym zakresie wynikającym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Postanowienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu (w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń sołectw).

Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 2010 r. znak sprawy RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6618/8/10/kk i opinią Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach z dnia 4 lutego 2010 r. znak: PS-N.NZ-401-01-10 zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach uzgodnili realizowane przedsięwzięcie. Postanowienie uzgadniające stało się ostateczne. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach uwzględniając charakter przedsięwzięcia i jego lokalizację, ustalili jednocześnie warunki realizacji tego przedsięwzięcia, które stanowią podstawę dla określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację tego przedsięwzięcia w niniejszej decyzji. Niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje tego przedsięwzięcia zawiera wszystkie warunki postanowień uzgadniających Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie jak i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach.

Postępowanie było prowadzone z udziałem społeczeństwa, w ramach tego postępowania był sporządzany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla tego przedsięwzięcia sporządziła firma StW - Pracownia Projektowo-Montażowa Radia i TV mgr. Inż. Stanisław Wierzbicki ul. Kpt. K. Maciejewicza 9, 80-299 Gdańsk. W uzasadnieniu decyzji przedstawiono wyniki udziału społeczeństwa - po umieszczeniu obwieszczenia dnia 18.05.2010 wpłynęło pismo właściciela działki 118/2, w którym to nie wyraża on zgody na przeprowadzenie inwestycji z powodu zbyt niskiej kwoty odszkodowania, a także kolizji w/w inwestycji z planowaną zabudową na działce 118/2 (skarżący posiada decyzje o ustaleniu warunków zabudowy na działkę 118/2). Przedstawione w piśmie fakty nie dotyczą prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Właściciel działki może wstąpić o odszkodowanie na drogę sądową z powództwa cywilnego.

Na podstawie przedłożonych dokumentów sprawy tut. Organ stwierdza, iż przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowiska, o której mowa w art. 88 Ustawy o ooś oraz że w związku ze znaczną odległością przedmiotowej inwestycji do granic terytorialnych kraju nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne.

Podczas przeprowadzonej procedury zapewniono udział społeczeństwa na każdym wymaganym przepisami prawa etapie.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, iż realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska pod warunkiem respektowania przepisów ochrony środowiska oraz spełnienia warunków określonych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 Ustawy o ooś. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

W/w termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczeniem z dnia 12.04.2010r. nr BGK-7620/1/2008/2009/2010 wójt Gminy Karnice poinformował o zgromadzonym materiale w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka linii 110 kV relacji Niechorze-Trzebiatów na linię II - torową na odcinku od stacji 110/15 kV Niechorze od miejsca rozgałęzienia w kierunku stacji SN/110 kV Skrobotowo.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Karnice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach

ul. Nowy Świat 6

72-300 Gryfice

Załącznik nr 1

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotowa linia energetyczna 110kV łączy GPZ Niechorze ze stacją transformatorową Trzebiatów. Linia wykonana jest jako jednotorowa i usytuowana na 75 słupach o konstrukcji kratowej. Trasa całej istniejącej linii wynosi ok. 18,5km. Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę tylko części linii, na odcinku od nowej lokalizacji GPZ Niechorze do słupa nr 55. Długość rozpatrywanego odcinka linii to ok. 4,9km (20 istniejących stanowisk słupowych).

Planowana inwestycja projektowana jest w związku z potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz możliwością zasilania terenów Gmin: Karnice z budowanym GPZ Skrobotowo, Rewal z istniejącym GPZ Niechorze, oraz Trzebiatów - GPZ Trzebiatów.

Na odcinku od GPZ Niechorze do słupa nr 56 w pasie istniejącej linii jednotorowej wybudowana zostanie nowa linia dwutorowa 2x110kV.

Przebudowa linii przebiega od stacji transformatorowej w Niechorzu, mijając po zachodniej stronie linii miejscowość Lędzin. W miejscowości Skrobotowo, na słupie nr 56 jeden tor linii będzie wchodził na bramkę projektowanej stacji transformatorowej Skrobotowo, natomiast drugi tor linii będzie biegł od słupa nr 56 do słupa nr 55 i dalej do GPZ Trzebiatów. Od słupa nr 55 do GPZ Trzebiatów linia nie ulega przebudowie.

Istniejąca, jednotorowa linia elektroenergetyczna 110kV relacji GPZ Niechorze - GPZ Trzebiatów, przebudowywana na odcinku GZP Niechorze - GPZ Skrobotowo (w budowie) o długości ok. 4,9 km. przebiega przez tereny należące do:

- gmina Rewal - ok. 1,7km

- gmina Karnice - ok. 3,2km

Tereny objęte opracowaniem znajdują się w strefie ochronnej istniejącej linii elektroenergetycznej o długości 4,9km. Tereny przez które przebiega obecna linia w przeważającej części stanowią role oraz nieużytki. Tylko w jednym miejscu na długości około 115m linia przecina tereny leśne. Z uwagi na to, iż pod istniejącą linią jest wykonana przecinka leśna, zamierza się ją wykorzystać minimalizując dodatkowe wyłączanie terenów z produkcji leśnej.

Parametry przedsięwzięcia:

W uwagi na przebudowę linii na dwutorową przewiduje się całkowitą wymianę słupów na konstrukcje słupów linii dwutorowej. Zdemontowane zostaną słupy jednotorowej linii od nr 75 do 57.

Na słupie 56 projektowane jest odejście liniowe w kierunku stacji SN/110kV Skrobotowo. Wymiana słupa 56 objęta jest osobnym opracowaniem i osobnym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującym jednocześnie projektowany GPZ Skrobotowo i wprowadzenie liniowe ze słupa 56 do GPZ Skrobotowo.

Na odcinku od GPZ Niechorze do słupa nr 56 w pasie istniejącej linii jednotorowej wybudowana zostanie nowa linia dwutorowa 2x110kV.

Zakresem wniosku objęte są działki według poniższego zestawienia:

Starostwo Powiatowe Gryfice

Obręb Czaplin Mały - 1/1

Obręb Drozdowo - 197; 191;198; 199; 208;

Obręb Lędzin - 218; 217; 38/5; 215; 214; 130; 129; 143; 128; 127/2; 127/1; 126/2; 175; 125; 118/1; 118/2; 117/2; 146; 85; 33/28; 154; 242/12; 242/11; 84/2; 33/74; 33/64; 236; 235/1; 235/4; 235/3; 82/5; 81/4; 78/3; 79; 78/4; 78/1; 81/1;

Obręb Niechorze - 848; 234; 251; 236; 218; 187; 252; 828; 126; 200; 107; 106; 194; 116; 115; 183; 113; 181; 114/8; 114/9; 114/7; 114/6; 114/28; 114/5; 114/1, 114/4; 114/3; 16; 15; 14;

Nowe słupy energetyczne zostaną zbudowane w oparciu o powszechnie stosowane, typizacyjne rozwiązania konstrukcji wsporczych (słupów) stalowych, kratowych, ocynkowanych linii dwutorowych.

Przewody: stalowo - aluminiowe o przekroju 240mm2, przewody odgromowe tradycyjne i OPGW (skojarzone z włóknami światłowodowymi).

Izolacja: łańcuchy izolatorowe złożone z izolatorów porcelanowych lub izolatorów kompozytowych.

Fundamenty: prefabrykowane, betonowe, grzybkowe typu FG i SFG lub terenowe i jednoblokowe, studniowe, lane na mokro w terenie, zaprojektowane w zależności od warunków gruntowych oraz technicznych możliwości ich wykonania w pobliżu istniejących demontowanych słupów.

Przebudowa linii 110kV w pasie istniejącej linii nie zmieni charakteru zagospodarowania terenów przyległych do linii.

Liczba nowych słupów będzie uzależniona od uwarunkowań technicznych, terenowych i uzgodnień z właścicielami terenów i zainteresowanymi instytucjami. W miarę możliwości planuje się ograniczyć liczbę zastosowanych słupów.

Korytarz istniejącej linii o szerokości około 40m, jaki zwykle jest przyjmowany opracowaniach planów zagospodarowania będzie wystarczający również dla przebudowanej linii.

Z uwagi na przebudowę linii na linię dwutorową, wymianę wyeksploatowanych przewodów oraz konstrukcji słupowych znacznie zwiększy się jakość jej wykonania, poprawiając możliwości przesyłowe, a co za tym idzie zwiększając bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Rozwiązania techniczne przebudowanej linii napowietrznej nie pozwolą na przekroczenia dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego. Przewody będą zawieszone na wysokości zapewniającej natężenie pola elektrycznego nie przekraczające 10,0kV/m oraz magnetycznego nie przekraczające 60A/m, na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu. Są to wartości odpowiadające miejscom dostępnym dla ludności, z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Dla terenu przewidzianego do zabudowy zostaną wykorzystane rozwiązania pozwalające spełnić warunki oddziaływania pola elektromagnetycznego obowiązujące przy zabudowie mieszkaniowej - natężenie pola elektrycznego E < 1 kV/m i magnetycznego H < 60 A/m.

Urządzenia elektroenergetyczne i materiały przewidziane do zainstalowania w ramach inwestycji będą wyrobami, nowej generacji, posiadającymi niezbędne atesty lub poświadczenia dopuszczające do stosowania w polskiej energetyce zawodowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 28-06-2010 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bogdański 28-06-2010 09:53