herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr LII/400/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2010 w sprawie zmiany § 5 statutu Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie


Uchwała Nr LII/400/2010

Rady Gminy Karnice

z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie: zmiany § 5 statutu Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie

Na podstawie § 8 ust. l w związku z § 27 statutu Związku (Dz. Urzed. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002r. Nr 67, póz. 1440 z późn. zm.) Rada Gminy Karnice stanowi co następuje:

§1. § 5 otrzymuje brzmienie:

" l. Do celów i zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań założonych w polityce ekologicznej na terytorium gmin będących uczestnikami Związku w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, mieszkańców tych gmin dotyczących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, obejmujących w szczególności zadania utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązku służby publicznej z zakresu rozwiązywania problemu dotyczącego środowiska naturalnego.

2. Związek realizował będzie Plan Gospodarki Odpadami i w tym celu wybuduje Zakład Gospodarki Odpadami.

3. Z wiązek może prowadzić Zakład Gospodarki Odpadami w formie organizacyjno - prawnej zakładu budżetowego albo spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie zwanych operatorem.

  1. Eksploatacja składowiska Zakładu Gospodarki Odpadami będzie nieograniczona w czasie,
    a zasięgiem terytorialnym obejmować będzie tereny gmin będących uczestnikami Związku.

  2. Zakład Gospodarki Odpadami świadczyć będzie usługi o charakterze usług publicznych z zakresu gospodarki odpadami w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin
    będących uczestnikami Związku w ramach zadania własnego tych gmin.

6. W celu zapewnienia zaspokajania tych wymogów, Zarząd Związku zawrze z każda gminą będącą uczestnikiem Związku umowę o świadczenie usług publicznych zwaną umową wykonawczą, która regulować będzie szczegółowy zakres obowiązku świadczenia usług publicznych i zobowiązania Związku w zakresie gospodarki odpadami, warunki świadczenia tych usług oraz czas trwania tego obowiązku."

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 18-11-2010 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2010 09:13