Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie w sprawie "Budowa Elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie Gminy Karnice"


Karnice , dnia 27.10.2010 r.

Nasz znak: BGK.7624/1/10/2010

 •  

 •  

 • POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 w związku z art. 65 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ost. zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ost. zm.
z 2007 r. Dz. U. Nr 158, poz. 1105) po zapoznaniu się z wnioskiem Projbud II Spółka z o.o. Spółka k ,ul. Mickiewicza 132, 71-260 Szczecin, reprezentowaną przez Pana Marcina Huzarskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie Gminy Karnice” na działce nr 274 położonej w Zapolu, obręb Paprotno.

 

postanawiam

 

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w związku z tym obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie Gminy Karnice”,

2. Ustalić zakres raportu zgodnie z art. 66 ust. 1 i ust 6 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ost. zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) z uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. Przedstawienia dokładnej charakterystyki przedsięwzięcia (uwzględniając skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu) oraz schematu technologii zamierzonego procesu.

 2. Określenia na mapie lokalizacji planowanej inwestycji, z przedstawieniem obszaru oddziaływania przedsięwzięcia oraz zaznaczenie granic przedmiotowej działki

 3. Przedstawienia zakresu prac, przewidzianych do wykonania na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji wraz z określeniem ich oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska.

 4. Opisu terenu, na którym będzie realizowana inwestycja oraz terenu znajdującego się w jego bezpośrednim sąsiedztwie (na którym planowana inwestycja może oddziaływać).

 5. Scharakteryzowania zasobów naturalnych, jakie zostaną wykorzystane na etapie realizacji inwestycji, a także wskazać szacunkowe zapotrzebowanie surowce, materiały, paliwa oraz energie na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji,

 6. Wskazania na załączniku graficznym poszczególnych elementów planowanej inwestycji wraz z infrastrukturą tworzącą w odniesieniu do aktualnego zagospodarowania terenu (lokalizacja silosów, trasy przewidzianych rurociągów, itp.)

 7. Przedstawienia sposobu dostarczenia gnojowicy, obornika oraz pozostałych substratów przewidzianych do procesu produkcyjnego. Przedstawić informacje dotyczące pochodzenia substratów z uwzględnieniem sposobu i miejsc magazynowania tych substratów.

 8. Przedstawienia sposobu magazynowania i późniejszego wykorzystania pozostałości pofermentacyjnej.

 9. Przedstawienie informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji uwzględniając emisję niezorganizowaną (transport materiałów koniecznych do wykorzystywania w fazie realizacji, ruch pojazdów transportowych w obrębie miejsca lokalizacji inwestycji dowożących i odbierających odpady, itp.) oraz wskazania działań jakie zostaną podjęte w celu zminimalizowania tego typu emisji.

 10. Dokonania analizy związanej z uciążliwością zapachową substratów przeznaczonych jako wsad powstającą podczas transportu, dozowania i ewentualnego magazynowania substratów przeznaczonych jako wsad do procesu produkcyjnego, wskazać działania minimalizujące powstanie tego typu uciążliwości.

 11. Wskazania informacji dotyczących celu, w jakim produkowana będzie energia( co ma zostać zasilone powstałą energią, czy niezbędnym będzie wykonanie instalacji elektroenergetycznej - stacja transformatorowa, okablowanie dojścia do sieci, agregat do wytwarzania energii i ciepła).

 12. Bilansu ilościowo - jakościowego odpadów wytwarzanych w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji z uwzględnieniem miejsc i sposobów magazynowania wytworzonych odpadów i ich późniejszego zagospodarowania, w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), także odpadów, a poddanych odzyskowi.

 13. Przedstawienia metod odzysku odpadów zgodnie z załącznikiem 5 do ustawy o odpadach.

 14. Zidentyfikowania źródeł emisji hałasu do środowiska zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji inwestycji, zidentyfikowania terenów chronionych akustycznie z uwzględnieniem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli obowiązuje oraz istniejącego i planowanego zagospodarowania (art. 115 Prawo ochrony środowiska ), podać działania mające na celu zminimalizowanie tej emisji.

 15. Przedstawienia rozpoznania warunków środowiska gruntowo - wodnego w miejscu lokalizacji inwestycji.

 16. Wskazania rozwiązań dotyczących funkcjonowania gospodarki wodno ściekowej w miejscu lokalizacji inwestycji (zarówno w fazie budowy, jak i w fazie eksploatacji) zabezpieczających środowisko gruntowo wodne przed jego ewentualnym zanieczyszczeniem.

 17. przedstawienia sposobu magazynowania wydzielającego się w komorze fermentującego biogazu ( odpowiedniego rodzaju zbiornik z tworzyw sztucznych, stali lub blachy).

 18. Wskazania działań mających na celu zapobieganie ewentualnym sytuacjom awaryjnym.

 19. Scharakteryzowania pokrycia szatą roślinną przewidzianego pod planowaną inwestycję oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa, a także przedstawienia informacji dotyczących możliwości wystąpienia kolizji planowanych obiektów kubaturowych z istniejącą na przedmiotowym terenie szatą roślinną (wskazać ilość i skład gatunkowy drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, podać wiek i pierśnicę, określić stan zdrowotny i określić siedlisko).

 20. Określenia usytuowania planowanej inwestycji w odniesieniu do forom ochrony przyrody w postaci obszarów cennych OC-7, OC-8 oraz obszarów Natura 2000, Trzebiatowsko -Kołobrzeski Pas Nadmorski” i „Wybrzeże Trzebiatowskie” oraz określić wpływ na powyższe formy ochrony przyrody.

 21. Przeprowadzenia analizy wariantowej inwestycji, w tym:

a)uzasadnić wariant wybrany przez inwestora wraz z opisem oddziaływania inwestycji w tym wariancie na poszczególne komponenty środowiska,

b) wskazać wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

 1. .Przedstawienia analizy dotyczącej możliwość wystąpienia skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z innymi istniejącymi i planowanymi przedsięwzięciami na poszczególne komponenty środowiska.

 2. Wskazania rozwiązań technicznych, jakie zostają podjęte na etapie realizacji inwestycji w celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska (w zakresie zagospodarowania odpadów, minimalizacji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza oraz zagospodarowania ścieków)

 3. Wskazania ewentualnych sytuacji awaryjnych, a jakie wystąpić na etapie realizacji oraz podczas eksploatacji inwestycji, a także wskazania działań, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania tego typu zagrożenia.

 4. Opis planowanego przedsięwzięcia a w szczególności :

  1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji lub użytkowania.

  2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcji.

  3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

  4. Wskazanie dróg dojazdowych do przedmiotowej działki oraz sposobów utrzymania ich stanu technicznego

 

 

 1. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.

 

 1. Określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko

 

 1. opis analizowanych wariantów, w tym ;

 

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu

alternatywnego

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

 

29. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze

wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, a w szczególności:

a) ludzi, roślin, zwierząt, grzybów i siedlisk przyrodniczych, wody i powietrza

b) powierzchnie ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat

i krajobraz,

c) dobra materialne

d) wzajemne oddziaływanie miedzy elementami

 

30.Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie , pośrednie, wtórne skumulowane, krótko- średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko wynikające z :

  1. istnienia Przedsięwzięcia

  2. wykorzystania zasobów środowiska

  3. emisji

 1. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.

 2. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.

 3. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej.

 4. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania na środowisko .

 5. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

 6. przedstawienie monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania.

 7. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport.

 8. Streszczenie w języku niespecjalistycznym inf. nie zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu.

 9. Nazwisko lub nazwiska osób sporządzających raport

 10. űródła informacji stanowiącej podstawę do sporządzenia raportu.

 11. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być dołączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

 12. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględnić oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

 

        • UZASADNIENIE

 

Postanowienie wydano po zapoznaniu się z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypisem
z ewidencji gruntów dla tego obszaru oraz informacją o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objętym przedsięwzięciem, a także po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (Postanowienie z dnia 1.09.2010 r., znak sprawy RDOŚ.- 32 - WOŚ . TŚ- 6642/49/10/ac oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach (Opinia sanitarna z dnia 20.08.2010 r., znak sprawy PS-N.NZ-403-25/10).Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach, w drodze ww. opinii sanitarnej oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w drodze ww. postanowienie stwierdzili potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określił jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wynikającym
z art. 66 ust. 1 i ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ost. zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505).

Planowane do zrealizowania przedsięwzięcie wymienione zostało w § 3 ust. 1 pkt 44, pkt 52, pkt73. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.). Do czasu wydania przepisów określających rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za przedsięwzięcia te uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie (budowie i przebudowie budynków o całkowitej powierzchni działki ok. 5,07 ha.

Część produkcyjna zakładu zlokalizowana na działce nr 274. Działka 274 ta jest niezabudowana budynkami przemysłowymi z pasem drzew w ciągu drogi a 394 oraz niewielkimi zadrzewieniami w swojej południowo - wschodniej części Miejscem kluczowym elektrociepłowni jest zamknięty odizolowany fermentator. Fermentatory będą zlokalizowane w zachodniej części przedmiotowej działki. Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej, przedmiotem inwestycji jest jest budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW, która będzie realizowana w m. Zapole, na działce nr 274, Obręb Paprotno, w gminie Karnice. W związku z zamierzonym procesem produkcyjnym w wyniku beztlenowej fermentacji substratów(kiszonka roślin, obornik kurzy i bydlęcy, gnojowica bydlęca i świńska, pozostałości organiczne pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego), będzie produkowany gaz (biogaz).

W skład instalacji będą wchodzić:

- zbiornik wstępny magazynowy o pojemności ok. 42 m? do magazynowania gnojowicy,

- 2-4 komory fermentacyjne o pojemności ok. 3000 m? (każda), pokryte szczelnymi stożkowymi kapsułami lekkiej konstrukcji,

- 1-2 zbiorniki o pojemności ok. 10000 m? do przechowywania substratu,

- platforma do magazynowania biomasy roślinnej,

- zadaszona wiata do magazynowania obornika,

- higienizator,

- budynek techniczny z agregatem prądotwórczym generacyjnym - obiekt parterowy,

- mechaniczne podajniki biomasy z urządzeniem rozdrabniającym.

 

Przewiduje się dostarczenie substratów w następujący sposób:

- gnojowica dostarczona będzie zamkniętymi cysternami ciśnieniowymi i magazynowana będzie w zbiorniku o pojemności ok. 42 m?,

- obornik dostarczany będzie samochodami, bądź ciągnikami plandekowymi i magazynowany będzie pod zadaszeniem,

- organiczne pozostałości z przemysłu rolno-spożywczego dostarczane będą przez wyspecjalizowane podmioty i po higienizacji trafią bezpośrednio do fermentatorów, bez magazynowania.

Ze względu na rodzaj działalności, w wyniku której powstaje emisja zorganizowana, koniecznym jest przeanalizowanie wymogu zachowania norm do granic terenu, do którego prowadzący zakład ma tytuł prawny. Trzeba również scharakteryzować gospodarkę odpadami oraz ściekami i wodami opadowymi pochodzącymi z terenu zakładu. Ponadto, należy wykazać, czy przedsięwzięcie to jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i czy wobec tego wystąpi zjawisko kumulowania się oddziaływań na obszarze, na który będzie oddziaływać omawiane przedsięwzięcie oraz czy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii.

Wobec powyższego należy przede wszystkim rozważyć wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, jego zasięg oraz czas trwania, częstotliwość i odwracalność.

W związku z powyższym uznano za zasadne nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko,
a w związku z tym obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie Gminy Karnice”, realizowanego przez Pana Marcina Huzarskiego.

 

POUCZENIE

 

  • Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia.

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Projbud Sp. z o.o. Ul. Leona Heyki 27, 71-260 Szczecin, dz. nr 273 i 274.

 2. Waliszka Justyna ul. Łąkowa2, 72-320 Trzebiatów, dz. nr 271

 3. Waliszek Michał Zapole 6, 72-342 Cerkwica dz nr 271

 4. Zabińska-Sikorska Katarzyna, ul. Józefa Kostrzewskiego 53, 71-793 Szczecin dz. nr 129 i 130

 5. Sikorski Cezary ul. Józefa Kostrzewskiego 53, 71-793 Szczecin dz. nr 129 i 130

 6. Czerwińska Danuta Zapole2, 72-342 Cerkwica dz.nr128/6

 7. Malarczyk Barbara ul. Niedźwicdzicka 6, 72-300 Gryfice dz. nr 128/6

 8. Urbańska Bożena ul. Osiedle Pomorskie 27E m. 4, 65-544 Zielona Góra dz. nr 128/5

 9. Urbański Andrzej ul. Osiedle Pomorskie 27E m. 4, 65-544 Zielona Góra dz. nr 128/5

 10. Dominikowski Tomasz Czarne ul Świerczewskiego 7/6 77-330 Czarne

 11. Tomaszewska Violetta ul. Spokojna 14, 73-130 Dobrzany dz. nr 131

 12. Tomaszewski Roman ul. Spokojna 14, 73-130 Dobrzany dz. nr 131

 13. Winiecka Maria, ul. Za Parkiem 11, Chludowo 62-002 dz. nr 275

 14. Łągiewka Stanisława ul,. Wylotowa 13, Szczecin 71-753 dz. nr 128/4

 15. Łągiewka Tadeuszul,. Wylotowa 13, Szczecin 71-753 dz. nr 128/4

 16. Państwowe Gospodarstwo Leśne-lasy Państwowe Nadleśnictwa Gryfice, ul. Osada Zdrój 1, Gryfice 72-300. dz. nr 579 i 580.

 17. Wysmołek Rajmund ul. Okulickiego 55B m. 44, Częstochowa 42-943

 18. Wysmołek Paweł 58B, Radostów

 19. BIP Karnice

 20. Tablica ogłoszeń

 21. Sołectwo Paprotno

 22. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 24-11-2010 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bogdański 24-11-2010 10:55