Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Przebudowa skrzyżowania droogi wojewódzkiej nr 102 z drogą powiatową w miejscowości Konarzewo"


Karnice dnia 25.11.2010 r.

Nr BGK- 7620/1/11

 • POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 art. 65 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ost. zm. z 2007 r. Dz. U. Nr 158, poz. 1105) po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Roberta Mituty - Pracownia Projektowa „Promit” działającego z pełnomocnictwa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 102 z drogą powiatową w m. Konarzewo”

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w związku z tym obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 102 z drogą powiatową w miejscowości Konarzewo” realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg wojewódzkich w Koszalinie.

        • UZASADNIENIE

Postanowienie wydano po zapoznaniu się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypisem z ewidencji gruntów dla tego obszaru oraz informacją o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objętym przedsięwzięciem, a także po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (Postanowienie z dnia 10.09.2010 r.(data wpływu 14.09.2010r.), znak sprawy RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6642/51/10/ac) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach (Opinia sanitarna z dnia 26.08.2010 (data wpływu 27.08.2010) znak sprawy PS-N.NZ-403-27/10).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, w drodze ww. Postanowień, ustalił brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
a w związku z tym brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 102 z drogą powiatową w m. Konarzewo”, do realizacji którego przystępuje Pan Robert Mituta. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach, w drodze ww. Opinii sanitarnej i ww. pisma, również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w § 3 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 102 oraz drogi powiatowej nr 0105Z Niechorze-Pogorzelica-Konarzewo. Inwestycja przewiduje przebudowę skrzyżowania obu dróg w formie małego ronda trójwylotowego z wyspami kanalizującymi na wlotach i zlokalizowana będzie na terenie istniejących pól, poza zabudową mieszkalną.

zakres przedsięwzięcia obok projektowanego ronda przewiduje również przebudowę istniejących dróg ze względu na konieczność ich włączenia do ronda. Długość przebudowy poszczególnych wlotów wynosi w kierunku Międzyzdrojów ok. 230m, w kierunku Pogorzelicy ok. 130m, w kierunku Kołobrzegu 120m.

Budowa ronda wymaga również korekty geometrycznej wlotów drogi wojewódzkiej i wlotu drogi powiatowej.

W ramach przewidzianych prac przewiduje się:

- wykonanie bitumicznej nakładki wzmacniającej na istniejącym odcinku drogi,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni dla obciążenia ruchem KR3 na nowych przebiegach drogi wojewódzkiej na dojazdach do skrzyżowania,

- budowę wydzielonych zatok autobusowych,

- przebudowę istniejących zjazdów bramowych,

- przebudowę istniejącego oświetlenia do wymagań nowego skrzyżowania,

- wykonanie nowego, trwalszego oznakowania poziomego i oznakowania pionowego o wyższych parametrach odblaskowych,

-odwołanie powierzchniowe z wykorzystaniem istniejących trawiastych rowów drogowych,

- przebudowę przepustu pod droga wojewódzką przepuszczającego wodę z rowu przydrożnego z jednej na drugą stronę drogi.

Przedstawione w przedłożonych dokumentach informacje wskazują na to, ze w obrębie miejsca lokalizacji, nie przewiduje się wykonania innych inwestycji, które mogłoby przyczynić się do powstania skumulowanego oddziaływania tych inwestycji na poszczególne komponenty środowiska.

Na etapie realizacji inwestycji w związku z koniecznością wykonania nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni oraz pełnej konstrukcji nawierzchni na korygowanych przebiegach drogi, przewiduje się zastosowanie kruszywa łamanego, betonu asfaltowego, kostki betonowej, piasku budowlanego. Przewiduje się również niewielkie zużycie wody do celów technologicznych. Poza tym, zostaną wykorzystane paliwa do napędu pojazdów transportowych i mechanicznego sprzętu drogowego. Z kolei etap eksploatacji drogi, nie wiąże się docelowo z wykorzystaniem wody i innych surowców, jednak ze względu na planowane oświetlenie przebudowanego skrzyżowania, przewiduje się wykorzystanie energii elektrycznej.

W związku z wykonaniem zamierzonych prac, w trakcie realizacji robót będzie występowała niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza związana z:

- prowadzeniem robót ziemnych, transportem oraz wykorzystaniem materiałów sypkich i pylastych, jak również emisja wtórna powstająca w wyniku ruchu pojazdów i maszyn budowlanych

- ze spalaniem oleju napędowego w silnikach samochodowych i maszyn budowlanych

- wykonaniem bitumicznej nawierzchni drogi.

Na etapie eksploatacji drogi, będzie występować wyłącznie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń związanym ze spalaniem paliw przez poruszające się po niej pojazdy. Ze względu na spowolnienie oraz upłynnienie ruchu pojazdów można stwierdzić, że nie powinien wystąpić problem nadmiernego zanieczyszczenia powietrza na terenach przyległych do planowanej inwestycji na etapie jej eksploatacji.

Podczas przebudowy wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne. Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie sprzęt budowlany oraz samochody dostawcze i samowyładowcze. Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi oraz zwiększy jej trwałość. Realizacja tego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany sposobu użytkowania terenu, a przedstawione w informacji o planowanym przedsięwzięciu rozwiązania w zakresie ochrony środowiska pozwolą na poprawę funkcjonowania systemu komunikacyjnego i bezpieczeństwa jazdy.

W trakcie eksploatacji drogi, zagrożeniem dla środowiska gruntowo-woodnego mogą być ścieki opadowe. Zazwyczaj są one zanieczyszczone węglowodorami ropopochodnymi oraz zawiesiną ogólną. W ramach analizowanego przedsięwzięcia, przewiduje się odwodnienie drogi w sposób powierzchniowy do przydrożnych rowów trawiastych gwarantujących eliminację zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych nawet do 90%.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, zostaną wytworzone odpady budowlane, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (dz. U. Nr 112, poz. 1206)stanowią odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych, w tym:

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

- złom asfaltowy, pochodzący rozbiórki nawierzchni oraz frezowania nawierzchni w miejscach włączania się do istniejącej ulicy,

- żelazo i stal.

Nie przewiduje się natomiast powstania odpadów związanych z eksploatacją maszyn budowlanych i ich obsługą, gdyż naprawa i konserwacja sprzętu i maszyn budowlanych oraz innych pojazdów, odbywać się będzie poza placem budowy, w odpowiednich stacjach obsługi. Z kolei na placu budowy, powstawać będą odpady związane z funkcjonowaniem zaplecza budowlanego, w tym:

- zużyte źródła światła zawierające rtęć (zaplecze placu budowy)

- nie segregowane odpady komunalne.

Powstające w trakcie budowy odpady inne niż niebezpieczne w miarę możliwości powinny zostać wykorzystane ( np. gleba i ziemia z wykopów, o ile nie będą zanieczyszczone, mogą zostać wykorzystane do wyrównania terenu i utworzenia ponownie warstwy próchniczej. Innym sposobem zagospodarowania nadmiaru gleby i ziemi jest przekazanie jej podmiotom gospodarczym lub osobom prywatnym). Z kolei zanieczyszczona gleba i ziemia z (np. substancjami ropopochodnymi), powinny być przekazane odpowiednim odbiorcom w celu ich unieszkodliwienia. Podczas użytkowania inwestycji mogą się pojawić odpady inne niż niebezpieczne:

- odpady o kodzie 200301 - nie segregowane odpady komunalne - odpady z poboczy, np. opakowania po napojach itp.

- odpady organiczne z utrzymania terenów zielonych. odpady komunalne powinny być wywożone na składowisko odpadów.

Wszystkie odpady powstałe na etapie eksploatacji inwestycji, powinny być przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotem, które uzyskały odpowiednie zezwolenie na gospodarowanie odpadami.

Planowana inwestycja w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Na etapie realizacji inwestycji w wyniku złej organizacji pracy mogłyby się pojawić niekontrolowane rozlewy substancji ropopochodnych pochodzących z maszyn i środków transportu, jednak podjęte działania w postaci właściwej organizacji pracy oraz zastosowanie w pełni sprawnego sprzętu, powinny dostatecznie zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed wystąpieniem tego typu zagrożenia.

Usytuowani inwestycji w odniesieniu do:

- obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych - działki objęte inwestycją zlokalizowane są poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych

- obszary wybrzeży - teren inwestycji nie stanowi obszaru wybrzeży ze względu na swoją lokalizację w głębi lądu, poza pasem wybrzeża Morza Bałtyckiego

- obszary górskie i leśne - teren inwestycji nie stanowi obszarów górskich ani obszarów leśnych

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - brak występowania tego typu obszarów w miejscu realizacji inwestycji oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie

- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - biorąc pod uwagę lokalizację planowanej inwestycji w odniesieniu do obszarów cennych pod względem przyrodniczym, w tym obszarów Natura 2000, realizacja przedmiotowej inwestycji w całości zrealizowana zostanie na działkach, znajdujących się w granicach obszarów Natura 200; ostoi siedliskowej PLH 320017 „ Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski” i ostoi ptasiej PLB 320010 „ Wybrzeże Trzebiatowskie”.

Jak wynika z informacji znajdujących się w Standardowym Formularzu Danych dla powyższych obszarów, największymi zagrożeniami są:

- presja rekreacyjna w pasie przymorskim, ekspansja zabudowy i infrastruktury jak również eutrofizacja w wyniku zrzutu ścieków, zmiany sukcesyjne związane z zaniechaniem użytkowania łąk i pastwisk, zaprzestanie wypasu powoduje także redukcje lęgowej populacji siewkowatych, melioracje, regulacje ścieków, eksploatacja wód podziemnych, spadek poziomu wód gruntowych, melioracje bagien, zanieczyszczenia wód, eutrofizacja i wypłycanie jezior..

- koszenie trzciny, zarzucanie wypasu, wypalanie pozyskiwanie ryb, kłusownictwo, wydobywanie torfu, odpady, ścieki, elektrownie wiatrowe, kempingi, żeglarstwo, zanieczyszczenia wód, poligony, zasypywanie terenu, odwadnianie, tamy-wały, eutrofizacja, drapieżnictwo, penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe.

Jednak mając na uwadze fakt, iż:

- inwestycja realizowana jest na terenie przekształconym, wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych,

- inwestycja opiera się na modernizacji istniejącego odcinka drogi, która w rezultacie przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzenienia się emisji halsu do środowiska i zanieczyszczeń do powietrza,

- w miejscu realizacji inwestycji oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych , ani gatunków roślin i zwierząt wyszczególnionych w załącznikach do Dyrektywy Siedliskowej, w tym równie z siedlisk i gatunków, dla ochrony których zostały wyznaczone powyższe obszary Natura 2000, co potwierdzi również Waloryzacja przyrodnicza Gminy Karnice (BKP, Szczecin, 2001),

- baza magazynowo sprzętowa zlokalizowana będzie poza terenami cennymi przyrodniczo,

planowana inwestycja nie spowoduje wystąpienia żadnego z ww. zagrożeń, a tym samym nie przyczyni się do fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz do naruszenia spójności i integralności obszarów Natura 2000.

Informacje w karcie informacyjnej potwierdzają, że w obrębie przebudowanej drogi występują obszary porośnięte roślinnością ruderalną, natomiast w pasie drogowym występuje roślinność wysoka. Jednak w związku z brakiem kolizji, nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów z terenu objętego opracowaniem.

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone - brak strefy przemysłowej w bezpośrednim miejscu lokalizacji inwestycji przesądza o tym, że na obszarze objętym inwestycją nie zostały przekroczone standardy jakości środowiska

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - teren objęty inwestycją nie stanowi obszarów o krajobrazie mającym znaczenie archeologiczne, jednak w nieznacznym zakresie koliduje ze strefą pośredniej ochrony konserwatorskiej „B” obejmującej część wsi z kościołem, dla której ustalone są poniższe warunki ochrony:

- zachowanie i rewaloryzacja zasadniczych elementów zagospodarowania wsi,

- usunięcie lub przebudowa obiektów kolidujących z historycznym układem i lokalną architekturą,

- dostosowanie nowych obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej i architektury dominującej w miejscowości,

- stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych (m.in. ceramiczna dachówka, drewniana stolarka) przy budowie nowych obiektów oraz modernizacja istniejącej zabudowy,

- opiniowane dokumentacji projektowanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Planowana inwestycja będzie realizowana w taki sposób, aby powyższe warunki ochrony zostały dotrzymane.

- gęstość zaludnienia - trasa planowanej inwestycji przebiega głównie przez teren niezabudowany i nie wymaga wykonania rozbiórki jakiejkolwiek obiektów budowlanych;

- obszary przylegające do jezior - działki objęte inwestycją nie przylegają do jezior ani nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie tego typu zbiorów wodnych,

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - teren inwestycji znajdującej się poza wyznaczonymi obszarami uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Rodzaj i skala możliwego oddziaływania wynika z:

- zasięgu oddziaływania - jak wynika z analizy przedłożonych dokumentów, oddziaływanie inwestycji zwłaszcza w fazie realizacji będzie krótkotrwałe i nie wyjdzie poza granice działek, na których ma być zrealizowane przedmiotowe przedsięwzięcie. Inwestycja obejmuje drogę, której przebudowa polepszy parametry drogi, a tym samym zmniejszy ewentualną uciążliwość, jaka może się pojawić w związku z jej eksploatacją. Ewentualne emisje, jaka może się pojawić w związku z jej eksploatacją. Ewentualne emisje, mogą się pojawić w związku z planowanymi pracami budowlanymi (oddziaływanie akustyczne i wibracyjne związane z koniecznością użycia sprzętu i pojazdów transportowych, wytworzenie odpadów), będą miały zasięg lokalny i ustaną po zakończeniu budowy,

- transgranicznego charakteru oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz minimalne uciążliwości dla środowiska jakie mogą wystąpić na etapie realizacji inwestycji, a także usytuowanie planowanej inwestycji w głębi kraju ( w odległości ok. 70 km od granicy państwa), przesądziły o braku transgranicznego oddziaływania na środowisko,

- wielkości złożoności oddziaływania - oddziaływanie inwestycji, jednak nie wpłynie ono negatywnie na żaden z komponentów środowiska. W związku z realizacją planowanej inwestycji okresowe oddziaływania (hałas, emisja spalin zawiązana z użytkowaniem sprzętu, wytwarzanie odpadów budowlanych), które będą charakteryzowały się krótkotrwałością i charakterem odwracalnym.

- prawdopodobieństwo oddziaływania- możliwe oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska, może pojawić się na etapie realizacji inwestycji, jednak nie oddziaływanie to nie będzie negatywne. Ponadto realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji płynów emitowanych do powietrza atmosferycznego oraz do zmniejszenia emisji spalin wydalanych z silników pojazdów samochodowych poprzez płynną jazdę.

Z uwagi na uzgodnienie wszelkich zamierzeń projektowych z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków, nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania inwestycji na strefę ochrony pośredniej konserwatorskiej „B”.

Ponadto prze zapewnienie przez wykonawców prowadzonych robót poniższych działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji na poszczególne komponenty środowiska, powinno je zabezpieczyć przed ewentualnym negatywnym wpływem, w tym:

- wykorzystanie maszyn i urządzeń spełniających wymogi polskich norm,

- wykorzystania wszelkich prac będących źródłem hałasu, wyłączni w porze dziennej, w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się hałasu na tereny sąsiednie,

- zabezpieczenia przewożonych materiałów budowlanych przed pyleniem (np. poprzez utrzymanie właściwej wilgotności materiałów, użycie wywrotek z zabezpieczeniem),

- lokalizacja zaplecza budowy na terenie utwardzonym, zabezpieczającym środowisko gruntowo-wodne przed możliwością jego skażenia przez substancje ropopochodne, poza obszarami cennymi przyrodniczo,

- wykorzystania odpadów innych niż niebezpieczne (gleba ziemia) w miejscu realizacji inwestycji i przekazanie odpadów niebezpiecznych właściwym podmiotom do unieszkodliwienia,

- dokonanie uzgodnień z Wojewódzką Konserwatorem Zabytków w zakresie zamierzeń projektowanych na terenie strefy ochronnej pośredniej „B”.

- czas trwania częstotliwość i odwracalność oddziaływania - podczas realizacji inwestycji wystąpią oddziaływania krótkotrwałe i lokalne, typowe dla tego rodzaju robót budowlano-montażowych . Znikną one całkowicie po zakończeniu robót, oddziaływanie nieodwracalne związane będzie ze zmianą istniejącego zagospodarowania terenu, poprzez zajęcie dodatkowego terenu pod przewidziane skrzyżowanie w postaci ronda.

Realizacja inwestycji pozwoli na:

- poprawę istniejącej nawierzchni na drodze wojewódzkiej oraz powiatowej na analizowanym odcinku na bitumiczną - najlepszą aspekcie oddziaływania akustycznego,

- spowolnienie oraz upłynnienie ruchu, a tym samym poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania,

- wykonanie sprawnego i skutecznego systemu odwodnienia powierzchniowego,

- poprawę bezpieczeństwa poruszania się pieszych, poprawę estetyki lokalnego krajobrazu.

Przeprowadzona przez tutejszy organ analiza w oparciu o przedłożone dokumenty, a także zbadanie sprawy w oparciu o uwarunkowania wymienione w art. 63 ww. ustawy, dały możliwość oszacowania wpływu przedmiotowej inwestycji zarówno w fazie budowy może wywrzeć wpływ na środowisko poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza, emisję odpadów, hałasu do środowiska. Jednak zasięg tego oddziaływania nie wpłynie niekorzystnie na poszczególne komponenty środowiska, w tym na obszary Natura 2000.

Biorąc pod uwagę fakt, iż podjęcie zamierzonych działań w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji, nie będzie oddziaływać negatywnie na poszczególne komponenty środowiska organ stwierdził, że zamierzone przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym uznano za zasadne nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w związku z tym obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 102 z drogą powiatową w m. Konarzewo” realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

POUCZENIE

  • Od niniejszego postanowienia nie przysługuje Stronom wniesienie zażalenia.

Rozdzielnik;

1. Tablica ogłoszeń UG Karnice

2. BIP Karnice

3. ZZDW w Koszalinie za pośrednictwem Robert Mituta Pracownia Projektowa „Promit”, ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra

4. Sołectwo Konarzewo

5. Sołectwo Drozdowo:

6. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach, ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice.

8. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 06-12-2010 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2010 10:34