herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Opłata od posiadania psów


Uchwała Nr LI/392/2010

Rady Gminy Karnice

z dnia 27 października 2010

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Karnice

1)wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2)określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3)określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4)zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Karnice opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 26,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 4.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego za dany rok z góry, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5.1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Karnicach.

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi.

§ 6. Ustala się wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 20% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/322/2009Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 15-12-2010 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Błażkowska 15-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 15-12-2010 13:29