herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VII/75/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011. 2011-07-13 11:57
Uchwała Nr VII/74/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 2011-07-13 11:57
Uchwała Nr VII/73/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu dla opracowania i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników 2011-07-13 11:56
Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Karnice 2011-07-13 11:56
Uchwała Nr VII/71/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Lędzin 2011-07-13 11:55
Uchwała Nr VII/70/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Czaplin Mały 2011-07-13 11:55
Uchwała Nr VII/69/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Czaplin Wielki 2011-07-13 11:54
Uchwała Nr VII/68/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Węgorzyn 2011-07-13 11:54
Uchwała Nr VII/67/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Trzeszyn 2011-07-13 11:53
Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Cerkwica 2011-07-13 11:53
Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Ciećmierz 2011-07-13 11:52
Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Niczonów 2011-07-13 11:52
Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Dreżewo 2011-07-13 11:51
Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania statutu Sołectwa Ninikowo 2011-07-13 11:43
Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectw Modlimowo i Paprotno oraz utworzenia i nadania statutu Sołectwa Paprotno. 2011-07-13 11:42
Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectw Kusin i Skrobotowo oraz utworzenia i nadania statutu Sołectwa Skrobotowo 2011-07-13 11:42
Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectw Drozdowo, Konarzewo i Skalno-Pogorzelica oraz utworzenia i nadania statutu Sołectwa Konarzewo 2011-07-13 11:41
Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice 2011-07-13 11:41
Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2009 - 2010. 2011-07-13 11:40
Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie. 2011-07-13 11:39
Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Gminy Karnice, w których zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych 2011-07-13 11:38
Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie Gminy Karnice 2011-07-13 11:38
Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2011 rok 2011-07-13 11:37
Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadania pn. ?Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie rurociągów tłocznych i przepompowni ścieków na terenie miejscowości Karnice oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do budynków mieszkalnych oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Cerkwica? 2011-07-13 11:36
Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w 2011 roku 2011-07-13 11:35
Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karnice na lata 2011 ? 2014 2011-07-13 12:01
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-07-13 11:27
Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 2011-07-13 11:27
Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2010 rok 2011-07-13 11:26