herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tworzy i prowadzi, zgodnie z art. 9b ust. 2 cytowanej ustawy, Wójt Gminy Karnice.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karnice jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Karnice na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Opłaty:
1. Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 50 zł.
Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 t. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897) przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.
2. Opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (50 % stawki określonej od wpisu) tj. - 25 zł.
3. Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony - 5 zł.
Opłatę skarbową uiścić należy:
przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karnice:
Nr rachunku bankowego: 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Gminy Karnice

Ul. 11 Marca 7; 72 - 343 Karnice

telefon: ( 091) 387- 72 -27, fax: (091) 386-82 -19

e-mail: ug@karnice.pl
Miejsce odbioru zaświadczenia:
1. Osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska

2. Za pośrednictwem poczty.
Termin dokonania wpisu:
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze - zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu do Wójta Gminy Karnice wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz. 1206).

REJESTR DOSTĘPNY W ZAŁĄCZNIKU

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 27-01-2012 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Bień 27-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 16-02-2015 13:55