herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

ZEZWOLENIE NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

ZEZWOLENIE NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Przedmiotowe zezwolenie wydawane jest na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391).

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

  • określenie przedmiotu i obszaru działalności;

  • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

  • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

  • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;

  • dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne nieczystości ciekłych.

 

Wymagane dokumenty i miejsce składania
Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.


Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Karnice
 

Termin i sposób załatwienia sprawy
Niezwłocznie - nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów.
 

Opłaty
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości - 107,00 zł

Opłata może być dokonana na rachunek bankowy Gminy: 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028

 

Sposób odwołania
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Karnice
 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071ze zm.),
Uchwała NR XIII/166/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karnice.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2012 r. Nr 299).


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Karnice - Wydział, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
pok. 8, tel. 91 38 7224

Inne informacje
Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na odbiór nieczystości płynnych powinien przedstawić kserokopie następujących dokumentów:

1. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

2. dowodów rejestracyjnych środków transportowych jakimi dysponuje,

3. zaplecze garażowe (umowa najmu, dzierżawy lub akt własności),

4. miejsce mycia, dezynfekcji i deratyzacji samochodów,

5. udokumentować gotowość odbioru przez stację zlewną - umowa ze stacją zlewną
Zezwolenia udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 17-10-2012 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 17-10-2012 10:25