Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrobotowo i Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków między miejscowościami Skrobotowo-Karnice planowanego do zrealizowania na terenie Gminy Karnice


Karnice, dnia 20.12.2012 r.

Nasz znak:BID.6220.3.9.2012

 

      • OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1, art. 34 i art. 79 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam:

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrobotowo i Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków między miejscowościami Skrobotowo-Karnice planowanego do zrealizowania na terenie Gminy Karnice;

2) że dnia 28 maja 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pracowni Projektowej „PROGAZ-PP” s.c. P. Petrus i A. Potiechin z siedzibą w Szczecinie przy ul. Narutowicza 13a/1 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrobotowo i Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków między miejscowościami Skrobotowo-Karnice planowanego do zrealizowania na terenie Gminy Karnice. W ramach tego postępowania administracyjnego wydano postanowienie znak:BID.6220.3.5.2012 z dnia 26.06.2012 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w związku z tym obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla tego przedsięwzięcia. W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej sporządzono raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko i w dniu 31.10.2012 r. przedłożono go organowi właściwemu do wydania decyzji środowiskowej;

3) przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest planowana realizacja inwestycji o charakterze liniowym, zlokalizowanej na obszarze zawierającym się między miejscowościami Skrobotowo oraz Karnice, wraz z terenami położonymi w granicach tych miejscowości. Inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków, posadowiona zostanie na odcinku około 950 m w miejscowości Skrobotowo, ok. 25 m w m. Karnice, natomiast pomiędzy nimi stanowić będzie odcinek około 2750 m. Sieć kanalizacyjna wykonywana będzie metodą wykopu otwartego wąsko przestrzennego, a pod ciekami wodnymi i istniejącymi drogami utwardzonymi metodą przecisku lub przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni. Projektowana sieć kanalizacji grawitacyjnej odprowadzać będzie ścieki sanitarne z budynków w miejscowości Skrobotowo. Rurociągi tłoczne za pomocą przepompowni ścieków odprowadzać będą zebrane nieczystości w kierunku istniejącej kanalizacji sanitarnej w Karnicach. Ścieki sanitarne z miejscowości Skrobotowo będą odprowadzane grawitacyjnie do projektowanej przepompowni ścieków P2. Z przepompowni P2 ścieki zostaną odprowadzone kanalizacją tłoczną do Karnic i połączone z przepompownią ścieków P1. Z przepompowni ścieków P1 ścieki zostaną odprowadzone kanalizacją tłoczną do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Karnicach. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowana zostanie z rur PCV, natomiast rurociąg tłoczny zaprojektowany zostanie z rur polietylenowych PE. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma na celu określenie warunków wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji technicznej, a w szczególności w projekcie budowlanym, wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, a w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdzenie konieczności wykonania tej kompensacji lub wynika potrzeba zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nałożenie obowiązku tych działań, stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, przedstawienie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, możliwość nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej dla tego przedsięwzięcia;

4) organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Karnice, a organami właściwymi do wydania opinii
i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach;

5) niezbędna dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy Karnice (pok. 8 w godzinach 9.00-15.00);

6) stronom i zainteresowanym przysługuje prawo zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz wniesienia uwag
i wniosków dot. stanowiska w sprawie jak wyżej;

7) uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) do Urzędu Gminy w Karnicach przy ul. 11 Marca 7, w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia;

8) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Karnice;

9) nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Wójt Gminy Karnice

 

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 20-12-2012 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bogdański 20-12-2012 14:45