Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera


Karnice, dnia 13.02.2013 r.

Nasz znak:BID.6220.2.17.2012.2013

      • OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1, art. 34 i art. 79 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam:

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce ewidencyjnej 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice;

2) że dnia 28 marca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Marka Benedykcińskiego - EKO-PROJEKT z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 291A działającego z upoważnienia Inwestora Pana Adama Musiała o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce ewidencyjnej 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice. W ramach tego postępowania administracyjnego sporządzono raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko;

3) przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest określenie rodzaju i miejsca realizacji przedsięwzięcia, warunków wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a w szczególności w projekcie budowlanym, wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, a w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdzenie konieczności wykonania tej kompensacji lub wynika potrzeba zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nałożenie obowiązku tych działań, stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, przedstawienie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, możliwość nałożenia na Wnioskodawcę obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce ewidencyjnej 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice. W ramach przedsięwzięcia, jak wynika z przedłożonego raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, przewiduje się przystosowanie istniejących budynków inwentarskich (dawniej użytkowanych na potrzeby hodowli trzody chlewnej) w celu prowadzenia produkcji zwierzęcej w zakresie chowu brojlerów. Przewiduje się maksymalną obsadę wynoszącą 110000 sztuk brojlerów w każdym rzucie, natomiast w ciągu roku przewiduje się 6 rzutów, między którymi przewiduje się 14-dniową przerwę technologiczną niezbędną do uprzątnięcia hal i ich przygotowania na przyjęcie kolejnych kurcząt, które umieszczone zostaną w 5 kurnikach (po 22000 szt. w każdym). W istniejących obiektach inwentarskich zamierza się zrealizować następujące prace: remont lub modernizację przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, remont i modernizację fundamentów łącznie z izolacjami, remont lub modernizację elementów konstrukcyjnych budynków lub ich części, remont lun modernizację elewacji budynków, wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych, przebudowa układu funkcjonalnego budynków, remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynków, wykonanie nowych instalacji ogrzewania podłogowego. Poza 5 obiektami inwentarskimi, które zostaną przystosowane na potrzeby planowanej hodowli zwierząt, na terenie inwestycyjnym będą się znajdowały: silosy magazynowe na pasze (10 szt.), zaplecze biurowo-socjalne dla pracowników, budynki magazynowo-warsztatowe do bieżącej obsługi wyposażenia fermy, trafostacja, kotłownia na słomę. Każdy z kurników zostanie wyposażony w instalacje: dozowania paszy, dozowania wody, mechanicznej wentylacji wyciągowej zapewniającej utrzymanie niezbędnej wilgotności i temperatury powietrza wewnątrz kurników oraz ogrzewania wnętrza kurników w okresach obniżonych temperatur;

4) organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Karnice, a organami właściwymi do wydania opinii
i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach;

5) niezbędna dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy Karnice (pok. 8 w godzinach 9.00-15.00);

6) stronom i zainteresowanym przysługuje prawo zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz wniesienia uwag
i wniosków dot. stanowiska w sprawie jak wyżej;

7) uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) do Urzędu Gminy w Karnicach przy ul. 11 Marca 7, w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia;

8) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Karnice;

9) nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;

10) dzień podania do publicznej wiadomości: 13.02.2013 r.

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 13-02-2013 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 13-02-2013 09:19