herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Cerkwicy


WÓJT GMINY KARNICE

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości położonej w Cerkwicy

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 59 o pow. 1,4072 ha, położona w Cerkwicy, gmina Karnice przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 103 i 110 (w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Rewal, 10 km od Rewala), woj. zachodniopomorskie, KW 14711. Konfiguracja terenu płaska, lokalizacja działki korzystna. Nieruchomość znajduje się w rejonie uzbrojenia w sieć: wodociągową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną. Otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz zabudowa jednorodzinna. Na działce znajdują się fundamenty po starym wyburzonym budynku.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości zostały określone w decyzji o warunkach zabudowy nr 31 znak: PP-7334/31/2009 z dnia 04.12.2009 r. dla inwestycji polegającej na budowie hali handlowo-usługowej, wiaty oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza - 339.300,00

Wadium - 34.000,00

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej do dnia 17 lipca 2013r. wpłacą wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Gminy Karnice Bank Spółdzielczy nr 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2013r. o godz. 12.30

w Urzędzie Gminy w Karnicach pokój nr 11

Warunki przetargu:

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończonym przetargu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej

W przetargu mogą brać udział:

- osoby fizyczne - winny okazać dowód tożsamości,
- osoby prawne - winny posiadać wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej.

Osoby biorące udział w przetargu winny okazać w dniu przetargu dowód osobisty oraz potwierdzenie wpłaty wadium.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości na rachunek Urzędu Gminy Karnice, przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Akt notarialny zostanie sporządzony w kancelarii notarialnej wskazanej przez organizatora przetargu.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Karnice (pok. Nr 8), tel. 91 38 77 224 oraz na stronie www.bip.karnice.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Strojek 14-06-2013 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Strojek 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2013 09:32