herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o wydaniu postonowień uzgadniajacych i o zakończeniu


Karnice, dnia 21.08.2013 r.

GP.7334.3.2010.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647z pózn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

 

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingu z dopuszczeniem możliwości lokalizacji miejsca rekreacji zbiorowej przy zabytku na działce nr 41/12 położonej w obrębie geodezyjnym Cerkwica, wydane zostały postanowienia uzgadniające:

  1. w dniu 07.08.2013 roku, Postanowienie Starostwa Powiatowego w Gryficach - Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Znak: ZN.5151.57.2013.W (wpł. w dniu 09.08.2013 r.).

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuje, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach, 72-343 Karnice, pokój nr 8 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00) oraz zgłosić swoje uwagi do 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.bip.karnice.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Karnice              

/-/ Lech Puzdrowski               

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 21-08-2013 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Bogdański 21-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bogdański 21-08-2013 13:28