herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Karnice, dnia 29.08.2013 r.

GP.6720.4.2012.2013

 

    • OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Karnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn zm.),

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6.09.2013r. do 04.10.2013 w siedzibie Urzędu Gminy Karnice w godz. od 730 do 1430, oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Karnice, w zakładce Obwieszczenia pod adresem:

http://bip.karnice.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.09.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Karnice o godz. 1030.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art 39. ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Karnice,

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres zp_pp@karnice.pl.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Karnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2013 r.

 

 

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 29-08-2013 07:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Bogdański 29-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bogdański 05-09-2013 12:42