herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Ciećmierz


WÓJT GMINY KARNICE ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Ciećmierz

Przedmiotem przetargu jest:

1) Nieruchomość niezabudowana nr 33/2 o pow. 4685 m2 położona w Ciećmierzu, gmina Karnice. Nieruchomość znajduje się na obrzeżach zabudowanej części miejscowości. Bezpośrednie sąsiedztwo działki od strony zachodniej stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z pozostałych stron wolne tereny inwestycyjne oraz tereny rolne. Dojazd do działki z drogi brukowej z koniecznością przejazdu odcinka około 70 m drogą gruntową. Kształt działki o konfiguracji płaskiej. Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, uzbrojenie w zasięgu. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zagospodarowania zgodny z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Karnice: zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa); w części jako strefa mieszkalno-usługowa; w części jako strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej; jako tereny zmeliorowane.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza - 32.100,00

Wadium - 3.300,00

Do ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT (23%).

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2013r. r. o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. 11 Marca 7, pokój nr 11

2) Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym nr 25 o pow. 3643 m2 położona w Ciećmierzu, gmina Karnice. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zabudowa towarzyszącą oraz tereny rolne. Dojazd do działki droga utwardzoną. Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, uzbrojenie w zasięgu. Kształt działki w miarę regularny - umożliwiający racjonalne wykorzystanie. Teren działki o konfiguracji płaskiej. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zagospodarowania zgodny z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Karnice: zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa); w części jako strefa mieszkalno-usługowa; w części jako strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej; jako tereny zmeliorowane.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza - 23.700,00

Wadium - 2.400,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2013r. r. o godz. 11.00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. 11 Marca 7, pokój nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w kasie urzędu Gminy lub na konto: Bank Spółdzielczy O/Karnice Nr 80 9376 0001 0010 5239 2005 0007- nie później niż do dnia - 4 listopada 2013r.

Wpłacając wadium należy zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby biorące udział w przetargu winny okazać w dniu przetargu dowód osobisty oraz potwierdzenie wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończonym przetargu.

W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygniecie jego pozytywne jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości na rachunek Urzędu Gminy, przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Karnice (pok. Nr 8), na stronie www.bip.karnice.pl lub telefonicznie (091) 38 77 224.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Strojek 02-10-2013 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Strojek 02-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2013 13:36