herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego


Karnice, dnia 06.11.2013 r.

BID.6220.10.16..2013

      • OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

  • zawiadamia się strony postępowania i osoby zainteresowane

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego „Pałac Trzęsacz” do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. z wniosku Pana Henryka Dominiak, Przedsiębiorstwo „EKOLOGPOL” ul. Piaskowa 61, 72-010 Police, działającego z upoważnienia MILEX Sp. z o.o. ul. K.S. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin. W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej sporządzano raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z tym informuje się, że:

  • dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Karnicach (pok. 8 w godzinach 9.00-13.00),

  • w terminie 3 dni (licząc od dnia publicznego ogłoszenia) strony postępowania i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice.

Dzień publicznego ogłoszenia: 06.11.2013 r.

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Ławruszko 06-11-2013 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Ławruszko 06-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2013 14:47