herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XV/183/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice"

Uchwała Nr XV/183/2012

Rady Gminy Karnice

z dnia 27 września 2012 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice”

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 9 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647)

 

Rada Gminy Karnice, uchwala co następuje:

 

§1

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice”, uchwalonego uchwałą Nr IX/51/2003 Rady Gminy Karnice z dnia 10 lipca 2003 r. zmienionego uchwałą Nr XXXI/225/2006 Rady Gminy Karnice z dnia 12 stycznia 2006 r. oraz uchwałą Nr V/40/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2007 r.

  2. Granice opracowania, o którym mowa w ustępie 1, do objęcia zmianami w studium zagospodarowania przestrzennego oznaczono na załączniku graficznym stanowiącym integralną część uchwały.

 

 

§2

Przedmiotem zmiany studium jest działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 7/18 położona w obrębie geodezyjnym Mojszewo gmina Karnice pod nazwą „Mojszewo”.

 

 

§3

Dotychczasową funkcję zmienia się na „Strefę rozwoju osiedleńczej, turystyczno - osiedleńczej i rekreacyjnej”.

 

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

 

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XV/183/2012

Rady Gminy Karnice z dnia 27 września 2012 roku

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice”

 

 

Stan istniejący:

Dla obszaru gminy Karnice obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą Nr IX/51/2003 Rady Gminy Karnice z dnia 10 lipca 2003 r. zmienionego uchwałą Nr XXXI/225/2006 Rady Gminy Karnice z dnia 12 stycznia 2006 r. oraz uchwałą Nr V/40/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2007 r.

 

Potrzeba i cel podjęcia uchwały:

Wychodząc naprzeciw postulatom i wnioskom mieszkańców Sołectwa Cerkwica oraz gminy Karnice stwarza się możliwości budowy obiektów mieszkalnych i rekreacyjnych.

 

Różnice między istniejącym a projektowanym stanem prawnym:

Podjęcie uchwały jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia faktycznych prac planistycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami).

 

Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze:

Podjęcie uchwały umożliwi opracowanie studium w pełnej problematyce wynikającej z w/wym. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lepiej dostosowując jego zapisy do potrzeb wynikających z przestrzennego i społeczno-gospodarczego rozwoju gminy.

 

Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały:

Skutkiem finansowym będzie koszt sporządzenia studium.

 

Źródło finansowania:

Opracowanie będzie finansowane z budżetu gminy Karnice.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 22-10-2012 07:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 19-11-2013 09:20