herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXX/310/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach 2014-03-26 14:11
Uchwała Nr XXX/309/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na 2014 rok 2014-03-26 14:11
Uchwała Nr XXX/308/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2014 roku? 2014-03-26 14:11
Uchwała Nr XXX/307/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Karnice 2014-03-26 14:11
Uchwała Nr XXX/306/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 2014-03-26 14:11
Uchwała Nr XXX/305/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 2014-03-26 14:04
Uchwała Nr XXX/304/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-03-26 14:03
Uchwała Nr XXX/303/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 2014-03-26 14:02
Uchwała Nr XXX/302/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2014-03-26 14:00
Uchwała Nr XXX/301/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2014- 2027 2014-03-26 13:59
Uchwała Nr XXX/300/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-03-26 13:59
Uchwała Nr XXX/299/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-03-26 13:58
Uchwała Nr XXX/298/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie bez przetargu nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Mojszewie 2014-03-26 14:01