herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Projekt uchwały w sprawie dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Projekt

Uchwała Nr ………………………

Rady Gminy Karnice

z dnia ………………………

w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Rad Gminy Karnice, uchwala co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2.1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwany dalej WNIOSKIEM, mogą składać mieszkańcy wskazani w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwani WNIOSKODAWCAMI.

2. Wniosek można składać w sprawach, których przedmiotem są zadania wymienione
w art.19 b ust. 1 pkt. 1-6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Karnice osobiście, pocztą lub przez EPUAP .

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 2, jest załatwiany w trybie określonym przez Kodeks postępowania administracyjnego

§ 4. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej rozpatruje Wójt Gminy Karnice.

§ 5. 1. Wniosek podlega ocenie przez komisję oceniającą powoływaną Zarządzeniem Wójta Gminy Karnice, według kryteriów stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek podlega ocenie punktowej ze względu na:

  1. wartość zobowiązania wnioskodawcy w formie pracy społecznej (0-15 pkt),

  2. wartość zobowiązania wnioskodawcy w formie świadczeń rzeczowych (0-15 pkt),

  3. wysokość zobowiązania wnioskodawcy w formie świadczeń pieniężnych (0-15 pkt),

  4. spójność proponowanych wydatków i opisanych działań (0-15 pkt),

  5. stan przygotowania realizacji zadania (0-15 pkt),

  6. koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, jeśli wystąpią, ponoszone przez Miasto po jej zrealizowaniu (0-15 pkt).

3. Komisja oceniająca może pozytywnie rekomendować Wójtowi Gminy Karnice wnioski, które otrzymały co najmniej 55 pkt oraz uzyskały pozytywną opinię co do celowości wniosku z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

4. Decyzję o realizacji zadania podejmuje Wójt Gminy Karnice po zapoznaniu się
z rekomendacją komisji oceniającej.

§ 5. 2. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania komisji oceniającej określa czas trwania komisji oraz jej skład osobowy. Komisja składa się z minimum 3 osób, w tym: przewodniczącego i sekretarza. W skład Komisji mogą być powołani w zależności od potrzeb: pracownicy Urzędu Gminy Karnice, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych itp.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy Karnice

Załącznik Nr 1 do

UCHWAŁY NR ……………………

RADY GMINY KARNICE

z dnia ………………………

Karta oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Wniosek sprawdzono pod względem formalnym:

Nie stwierdzono braków formalnych

Dokumentację sprawdził/a:

....................................

podpis i data

Stwierdzono braki formalne:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

 • wysłano pismo do wnioskodawcy w dniu …………..............................

 • przeprowadzono rozmowę z wnioskodawcą
  w dniu .......................................

 • usunięto braki formalne w dniu .............................................

 • nie usunięto braków w terminie 7 dni

  1. Komisja oceniła ofertę zgodnie z poniższymi kryteriami:

  2. Kryterium oceny

   Ocena punktowa

   Przyznane punkty

   1. Formy udziału mieszkańców w realizacji działania w tym:

   1.1 Wartość zobowiązania Wnioskodawcy w formie pracy społecznej (5% = 1pkt)

   0-15

   1.2.Wartość zobowiązania Wnioskodawcy w formie świadczeń rzeczowych (5% = 1pkt)

   0-15

   1.3.Wysokość zobowiązania Wnioskodawców w formie świadczeń pieniężnych (5% = 1pkt)

   0-15

   2. Spójność proponowanych wydatków i opisanych działań

   0-15

   3. Stan przygotowania realizacji zadania

   0-15

   4. Koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, jeśli wystąpią, ponoszone przez Miasto po jej zrealizowaniu

   0-15

   Ocena łączna

   90

   II. Celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej TAK / NIE proszę uzasadnić

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Decyzja Komisja rekomenduje/ nie rekomenduje* (właściwe podkreślić) Wójtowi Gminy Karnice wniosek do realizacji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 18-02-2015 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2015 09:38