herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karnice na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021?


uchwała Nr VII/65/2015
Rady Gminy K
arnice

z dnia 13 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karnice na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Gryfickiego, oraz uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się „Program ochrony środowiska dla gminy Karnice na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwala Nr XX/136/2004 Rady Gminy w Karnicach z dnia 23 października 2004 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Karnice".

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

0x08 graphic

Uzasadnienie

„Program ochrony środowiska dla Gminy Karnice na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018-2021” wraz z z prognozą oddziaływania na środowisko został sporządzony przez Wójta Gminy Karnice, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013, poz. 1232 ze zm.), zapewniono możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawach, w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie niniejszego „Programu ochrony środowiska dla Gminy Karnice na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018-2021” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Karnice Obwieszczeniem z dnia 04 lutego 2015 r. zawiadomił społeczeństwo o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu. Obwieszczenie zostało zamieszczone:

1) na stronie internetowej www.bip.karnice.pl

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Karnice

Uwagi i wnioski do projektu programu można było składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia. W wyniku konsultacji nie zostały złożone żadne uwagi i wnioski. Projekt Programu uzyskał pozytywną opinię znak WOPN-OŚ.410.183.2014.PN z dnia 28 sierpnia 2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Projekt Programu uzyskał pozytywną opinię znak ŚR.6232.15.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Ponadto projekt Programu został zaopiniowany pozytywnie uchwałą nr 51/19/15 Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy Karnice

Andrzej Przeździęk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 19-05-2015 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2015 10:01