herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Karnice w latach 2013-2032?


Uchwała Nr VIII/68/2015

Rady Gminy Karnice

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Karnice w latach 2013-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy w Karnicach uchwala co następuje:

§ 1. "Zmienia się dotychczasową treść załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIV/267/2013
z dnia 27 września 2013 r. w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Karnice w latach 2013-2032

Zmiana „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Karnice w latach 2013 -2032”, przyjętego uchwałą Nr XXIV/267/2013 Rady Gminy w Karnicach z dnia 27 września 2013r.polega na zmianie Załącznika Nr 1 do niniejszego programu - Zestawienie wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest /Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31./ osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację o wyrobach zawierających azbest odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Na podstawie ww. informacji przekazanych Wójtowi Gminy Karnice oraz na podstawie danych będących w posiadaniu Urzędu Gminy Karnice dokonano aktualizacji zestawienia wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Karnice, wobec czego należy zmienić Załącznik nr 1 do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Karnice w latach 2013 -2032”. Zaktualizowane zestawienie wyrobów zawierających azbest jest niezbędne do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu azbestu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 15-06-2015 07:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2015 07:40