Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 30 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.


Uchwała Nr XI/90/2015
Rady Gminy Karnice

z dnia 30 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1027) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1i 2, ust. 2, 2a pkt. 1 i ust. 3w związku z art. 6j ust. 1 pkt. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/231/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty
i ustalenia opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.1717) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie: ,,1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2

§ 2. otrzymuje brzmienie: 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest większa, niż sześć, stawka opłaty wynosi 66 zł miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 21,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§ 3. 1. otrzymuje brzmienie: 3.1. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 22,00zł,

2) o pojemności 240 l - w wysokości 39,60 zł,

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 156,69 zł

4) o pojemności 5 m3 - 780,00 zł.

5) Pojemnik o pojemności 7 m3 - 1092,00 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:”

1) o pojemności 120 l - w wysokości 14,67 zł,

2) o pojemności 240 l - w wysokości 26,40 zł,

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 104,46 zł.

4) pojemnik o pojemności 5 m3 - 520,00 zł.

5) Pojemnik o pojemności 7 m3 - 728,00 zł.

§ 2. . Pozostałe zapisy uchwały Nr XXI/231/2013 r. Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Karnice


Andrzej Przeździęk


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”.

Oferty przetargowe są wyższe od możliwości jakie dają wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości, pomniejszone o pozostałe koszty systemu, a których nie można wyeliminować z uwagi na konieczność realizacji zadań wymaganych ustawą. Jednocześnie nie można zrezygnować z korzystania z usługi odbioru i zagospodarowania odpadów mimo, że powoduje to niedobór w obecnych kosztach systemu. Aby wypełnić zapisy ww. art. 6r ust. 2 ustawy konieczne jest zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1,0 zł, tj. do kwoty 11,00 zł miesięcznie/mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny i o 1,0 zł, tj. do kwoty 21,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 01 lutego 2015 r., wprowadziła zmianę polegającą na tym, że stawką podstawową jest teraz stawka za odpady zbierane w sposób selektywny. Natomiast jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, rada gminy określa wyższe stawki opłaty.

Zmiana stawki obecnie nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z dodanym ust. 2a w art. 6m ustawy „W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.” Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Id: 2AC115A2-A9E6-4D86-A4B2-F0735548F95C. Podpisany

Strona

Id: 2AC115A2-A9E6-4D86-A4B2-F0735548F95C. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-10-2015 07:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2015 07:22