herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

SIWZ

Gmina Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice

 

tel. 91/3877229 fax. 91/3868219

NIP: 857-184-15-18 REGON: 811684373

 

Karnice, 19.01.2016r.

 

 

Zapytanie Ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie:

 

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karnice”

 

I. Zamawiający:

Gmina Karnice, 72-343 Karnice, ul. 11 Marca 7 NIP 857-184-15-18 REGON 811684373

II. Tryb Zamówienia

Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt. 8 (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z dnia 22.12.2015)

III. Przedmiot Zamówienia

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia:

 1. Stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych.

 • Opracowanie bazy poprzedzone winno być wykonaniem inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w sektorach gospodarki i wszystkich obiektach znajdujących się na terenie gminy Karnice wraz z wyliczeniem emisji CO2 emitowanego w skutek zużycia energii na terenie gminy Karnice w roku bazowym . Baza danych utworzona w wersji elektronicznej z możliwością edytowania na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych MS Excel z założeniami wyliczeniami i ich zestawionymi wynikami oraz w wersji tradycyjnej ( wydruk papierowy) w formie raportu z inwentaryzacji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Karnice jak również przedstawionej w formie kolorowej mapy obszaru opracowania.

 • Inwentaryzacja winna być sporządzona z wykorzystaniem badania ankietowego, którego celem będzie uzyskanie danych na temat zużycia energii oraz emisji CO2. Pozyskane dane powinny być możliwie jak najdokładniejsze, a sposób sporządzania inwentaryzacji winien być dokumentowany z najwyższą dokładnością

 • Na podstawie wykonanej szczegółowej analizy inwentaryzacji źródeł emisji

w poszczególnych sektorach, branżach gospodarki i obiektach budowlanych na terenie gminy należy stworzyć bazę danych zawierającą wyselekcjonowanie i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach.

 1. Opracowanie projektu planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karnice

 • Opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami praw, a w szczególności ze „Szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” wydane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Opracowany plan stworzyć w 4 egz. w wersji papierowej oraz stworzyć wersję elektroniczną wraz z możliwością edytowania przez standardowe programy komputerowe

 • Wszystkie prawa autorskie bez ograniczeń w momencie przekazania programu przechodzą na Zamawiającego

 • W toku opracowania planu Zamawiający przeprowadzi spotkania informacyjne, a obowiązkiem Wykonawcy będzie uczestnictwo w takich spotkaniach

 • Zebranie uwag i opinii, które wpłyną podczas spotkań informacyjnych oraz ich analiza i ewentualne naniesienie do planu

 • Podczas realizacji programu Wykonawca ma obowiązek szczegółowo informować swoich o działania prowadzonych przy opracowaniu. Przesyłać na bieżąco częściowe efekty opracowania w postaci elektronicznej

 1. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko , z godnie z obowiązującymi przepisami prawa - Część zamówienia fakultatywna ( zależna od decyzji RDOŚ Szczecin i PWIS Szczecin)

 • Przygotowanie prognozy w wersji papierowej do zaopiniowania przez RDOŚ oraz PWIS

 • Wykonawca będzie ściśle współpracował z Zamawiającym przy całej procedurze opiniowanie programu, a w szczególności skoryguje plan o ewentualne uwagi bądź żądania instytucje opiniujące

 • Przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wykonany przez Wykonawcę

 1. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

 • Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia nt. problematyki związanej z niskoemisyjności dla 6 pracowników urzędu gminy Karnice

 • W szczególności szkolenie ma na celu omówienie sposobu aktualizacji PGN dla Gminy Karnice, zasady inwentaryzacji emisji, podział źródeł emisji na grupy oraz omówienie działań zapisanych w programie

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1.Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Warunek spełniony jeśli oferent okaże: wpis do działalności gospodarczej, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z zarejestrowaną działalnością gospodarczą lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.

2. Posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające fachową realizację przedmiotu zamówienia. Warunek spełniony zostanie jeśli oferent wykonał dwa Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy uchwalone przez jej organ w ciągu 3 lat od dnia ogłoszenia zapytania. Potwierdzenie warunku poprzez złożenie referencji.

V. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Karnice 72-343 Karnice, ul. 11 Marca 7 pok. nr 1 (Sekretariat).

Termin złożenia mija 19 lutego 2016r. br. o godzinie 1400

Ofertę złożyć w nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Oferta na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karnice” nie otwierać przed 19 lutym 2016r. godz. 1400

Przyjmowane będą tylko oferty w wersji papierowej z wypełnionymi załącznikami oraz dokumentami o których mowa w zapytaniu.

 

VI. Ocena ofert

Kryterium wyboru będzie 100% ceny. Oferta sprawdzona będzie pod względem zgodności z wymaganiami z pkt. IV zapytania. Oceny dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Karnice w terminie 3 dni po dniu składania ofert.

VII. Inne przydatne informacje

Wszelkich informacje udziela pracownik Urzędu Gminy Karnice p. Maciej Emski pod numerem telefonu 91 38 77 229 oraz e- mail promocja@karnice.pl

VIII. Załączniki

- Formularz oferty zał. nr 1

- wzór umowy zał. nr 2

- wzór protokołu odbioru programu zał. nr 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 20-01-2016 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 28-01-2016 07:06