Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biogazowni typu rolniczego wraz z sieciami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w miejscowości Dreżewo na działce nr 5/4, obręb Dreżewo, gmina Karnice, powiat Gryfice.

 

Karnice, dnia 18.05.2016 r.

 

DŚ.6220.1.2016

 

      • OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 33 ust. 1, art. 34 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

 

zawiadamia się osoby zainteresowane i podaje do publicznej wiadomości

informację:

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biogazowni typu rolniczego wraz z sieciami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w miejscowości Dreżewo na działce nr 5/4, obręb Dreżewo, gmina Karnice, powiat Gryfice.

2) że dnia 4 lutego 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Jurassic Salmon Spółka z o.o., ul. Księcia Borysa 12, 71-480 Szczecin, Chów i Hodowla Ryb, Dreżewo 25, 72-343 Karnice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biogazowni typu rolniczego wraz z sieciami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w miejscowości Dreżewo na działce nr 5/4, obręb Dreżewo, gmina Karnice, powiat Gryfice. W ramach tego postępowania administracyjnego sporządzono raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko;

3) przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest określenie rodzaju i miejsca realizacji przedsięwzięcia, warunków wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), a w szczególności, wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii a w przypadku, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdzenie konieczności wykonania tej kompensacji lub wynika potrzeba zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nałożenie obowiązku tych działań, stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, przedstawienie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, możliwość nałożenia na Wnioskodawcę obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biogazowni typu rolniczego wraz z sieciami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w miejscowości Dreżewo na działce nr 5/4, obręb Dreżewo, gmina Karnice, powiat Gryfice.

W ramach przedsięwzięcia, jak wynika z przedłożonego raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, przedmiotem inwestycji jest budowa biogazowi o mocy 0,8 MWel wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki ewidencyjnej nr 5/4 obręb Dreżewo, gmina Karnice. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest budowa trzykomorowego żelbetowego zbiornika fermentacyjnego (trzy komory o średnicach 28 m, 24 m, 28 m) wraz z dozownikiem surowca, zbiornika na odcieki kiszonkowe, silosu na kiszonkę, hali obróbki termicznej surowca, dwóch kontenerów agregatora, stacji transformatorowej, kontenera socjalno-biurowego. Do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła zostaną wykorzystane agregaty kogeneracyjne o łącznej mocy elektrycznej do 800 kW i zapotrzebowaniu na biogaz na poziomie 189 Nm3/h.

4) organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Karnice, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach;

5) niezbędna dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy Karnice (pok. 8 w godzinach 8.00-14.00);

6) zainteresowanym przysługuje prawo zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz wniesienia uwag i wniosków dot. stanowiska w sprawie jak wyżej;

7) uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013, poz. 262, z późn. zm.) do Urzędu Gminy w Karnicach przy ul. 11 Marca 7, w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia;

8) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Karnice;

9) nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;

10) dzień podania do publicznej wiadomości: 18.05.2016 r.

 

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 18-05-2016 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 18-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Radosław Borowy 18-05-2016 14:12