herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Koszty związane z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej


Zarządzenie Nr 32/2016

Wójta Gminy Karnice

z dnia 17 października 2016 roku

w sprawie ustalenia kosztów związanych z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.Ustala się następujące stawki kosztów związanych z udostępnieniem
lub przekształceniem informacji publicznej przy uwzględnieniu form wskazanych
we wniosku, które stanowią podstawę do wyliczenia opłaty za udostępnienie
lub przekształcenie informacji:

  1. koszt wyszukania (przetworzenia) przez pracownika informacji wynosi 5 zł., jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów i ulega zwiększeniu o 0,5 zł.
   za każdy kolejny dokument,

  2. koszt sporządzenia kserokopii dokumentu:

- formatu A4 0,09 zł za jedną stronę

- formatu A3 0,15 zł za jedną stronę

  1. koszt sporządzenia kopii z wykorzystaniem elektronicznego nośnika informatycznego:

- płyty CD 700 MB 0,86 zł

- płyta DVD 7 GB 3,80 zł

d) koszt przekształcenia dokumentu w formę wskazaną we wniosku:

- skan dokumentu - 0,04 zł za jedną stronę

 1. Stawka, o której mowa w ust. 1 jest zmienna w zależności od cen zakupu materiałów niezbędnych do udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej obejmuje cenę zakupu nośnika informacji oraz wyliczoną kalkulację kosztów użytkowania ksero i skanera za jedną stronę, w szczególności eksploatację urządzenia i zużycie energii elektrycznej. Kalkulacja stanowi zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. Opłatę należną za udostępnienie lub przekształcenie informacji publicznej zgodnie
  ze złożonym wnioskiem o jej udostępnienie, nalicza pracownik merytoryczny, odpowiedzialny za udostępnienie informacji.

 3. Do opłaty, o której mowa w ust. 3 dolicza się koszty prowadzonej korespondencji
  z wnioskodawcą drogą pocztową zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pocztowych „Poczty Polskiej” za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej w ramach zawartej umowy z dnia 1 lutego 2011 r. r. dla listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 4. Należność, o której mowa w ust. 2 i 4 uiszcza się po jej ustaleniu przez wpłatę na rachunek bankowy urzędu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Karnice

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 32/2016 z dnia 17 października 2016 r.

Kalkulacja kosztów użytkowania ksero za 1 szt. papieru

Lp.

Element

Koszt / A4 / 1 szt.

w zł.

Koszt / A3 / 1 szt.

w zł.

1.

Eksploatacja + koszty dzierżawy

Zgodnie z umową

0,07028

0,09488

2.

zużycie energii:

podczas pracy - max. 2 kW/h

1 kWh = 0,46 zł. brutto

1 h pracy = 0,46 : 2 = 0,23zł.

wydajność 28 szt./min

1 h = 28 * 60 =

1680 kopii / h

koszt 1 szt. kopii

(h / kopie)

1 szt. = 0,00014

wydajność 14 szt./min

1 h = 16 * 60 =

960 kopii / h

koszt 1 szt. kopii

(h / kopie)

1 szt. = 0,00024

3.

cena ryzy papieru - 500 szt.

11,07: 500 =

0,02214

25:500 =

0,05

Całkowity koszt

0,092

0,145

Kalkulacja kosztów użytkowania skanera za 1 szt. skanu

Lp.

Element

Koszt 1 szt.

w zł.

1.

Eksploatacja + koszty dzierżawy

Zgodnie z umową

0,04568

2.

zużycie energii:

podczas pracy - max. 2 kW/h

1 kWh = 0,46 zł. brutto

1 h pracy = 0,46 : 2 = 0,23zł.

wydajność 57 szt./min

1 h = 57 * 60 =

3420 kopii / h

koszt 1 szt. kopii

(h / kopie)

1 szt. = 0,00001

Całkowity koszt

0,046

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 27-10-2016 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 27-10-2016 08:57