Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego

Biuro Dowodów Osobistych
pok. nr  4  Urzędu Gminy w Karnicach
ul. 11 Marca 7

tel.: 913877228
e-mail: usc_el@karnice.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:00-15:00

lub
za pośrednictwem internetu (osoba składająca wniosek za pośrednictwem internetu zobowiązana jest posiadać profil zaufany na platformie e-PUAP)

http://epuap.gov.pl/

adres elektroniczny skrzynki podawczej Urzędu Gminy Karnice:
/8x435dvcrs/skrytka

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tj.Dz.U z 2010r. Nr 167, poz.1131 z późn.zm)
Rozporządzenie MSW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U z 2015 r. poz.212)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie dowodu osobistego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu, (tutaj można pobrać TUTAJ lub uzyskać w biurze dowodów osobistych Urzędu Gminy Karnice pok. nr 4), albo poprosić o wydrukowanie z systemu formularza zawierającego dane. Wniosek można złożyć tylko osobiście.
 2. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, pozycja frontalna, aktualne zrobiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80 % fotografii. Ma pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami. Naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.
  Osoby, które posiadają wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku mogą załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby która ukończyła 16 rok życia, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
  Osoby, które noszą nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania mogą załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, w takim przypadku do wniosku dołącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.
 3. W celu potwierdzenia tożsamości, o ile został już wydany, dotychczasowy dowód osobisty, ważny polski paszport, legitymacja szkolna, legitymacja studencka. Na żądanie organu - odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.

OPŁATY

Uzyskanie Dowodu Osobistego nie podlega opłatom

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni - w szczególnych przypadkach (np. niezgodności danych osobowych) wskazany termin może się wydłużyć.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję

INFORMACJE DODATKOWE

1.    Wniosek  składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:

 • Osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
 • Osoby ubezwłasnowolnionej częściowo , w imieniu której wniosek składa kurator.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom o których mowa powyżej, wymagana jest obecność osoby małoletniej, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo wyjątek stanowi osoba która nie  ukończyła 5 roku życia.
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego  nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin (samodzielnie bez obecności rodzica, opiekuna, kuratora)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, wyjątek stanowią:

 • Małoletni którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, za które dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny, wymagana jest obecność małoletniego w celu potwierdzenia tożsamości (z obowiązku tego zwolnieni są małoletni poniżej 5 roku życia)
 • Małoletni którzy ukończyli 13 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo  dowód osobisty odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator (wymagana jest obecność osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości)

Jeżeli złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jest niemożliwe w organie gminy, wnioskodawca zawiadamia organ gminy o niemożności spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą - wówczas organ zapewni przyjęcie wniosku w miejscy pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
W takim przypadku odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (poza zmianą adresu zameldowania należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 17-05-2017 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2017 10:08