herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego

Biuro Dowodów Osobistych
pok. nr  4  Urzędu Gminy w Karnicach
ul. 11 Marca 7

tel.: 913877228
e-mail: usc_el@karnice.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:00-15:00

lub
za pośrednictwem internetu (osoba składająca wniosek za pośrednictwem internetu zobowiązana jest posiadać profil zaufany na platformie e-PUAP)

http://epuap.gov.pl/

adres elektroniczny skrzynki podawczej Urzędu Gminy Karnice:
/8x435dvcrs/skrytka

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tj.Dz.U z 2010r. Nr 167, poz.1131 z późn.zm)
Rozporządzenie MSW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U z 2015 r. poz.212)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie dowodu osobistego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu, (tutaj można pobrać TUTAJ lub uzyskać w biurze dowodów osobistych Urzędu Gminy Karnice pok. nr 4), albo poprosić o wydrukowanie z systemu formularza zawierającego dane. Wniosek można złożyć tylko osobiście.
 2. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, pozycja frontalna, aktualne zrobiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80 % fotografii. Ma pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami. Naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.
  Osoby, które posiadają wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku mogą załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby która ukończyła 16 rok życia, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
  Osoby, które noszą nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania mogą załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, w takim przypadku do wniosku dołącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.
 3. W celu potwierdzenia tożsamości, o ile został już wydany, dotychczasowy dowód osobisty, ważny polski paszport, legitymacja szkolna, legitymacja studencka. Na żądanie organu - odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.

OPŁATY

Uzyskanie Dowodu Osobistego nie podlega opłatom

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni - w szczególnych przypadkach (np. niezgodności danych osobowych) wskazany termin może się wydłużyć.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję

INFORMACJE DODATKOWE

1.    Wniosek  składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:

 • Osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
 • Osoby ubezwłasnowolnionej częściowo , w imieniu której wniosek składa kurator.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom o których mowa powyżej, wymagana jest obecność osoby małoletniej, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo wyjątek stanowi osoba która nie  ukończyła 5 roku życia.
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego  nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin (samodzielnie bez obecności rodzica, opiekuna, kuratora)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, wyjątek stanowią:

 • Małoletni którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, za które dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny, wymagana jest obecność małoletniego w celu potwierdzenia tożsamości (z obowiązku tego zwolnieni są małoletni poniżej 5 roku życia)
 • Małoletni którzy ukończyli 13 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo  dowód osobisty odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator (wymagana jest obecność osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości)

Jeżeli złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jest niemożliwe w organie gminy, wnioskodawca zawiadamia organ gminy o niemożności spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą - wówczas organ zapewni przyjęcie wniosku w miejscy pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
W takim przypadku odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (poza zmianą adresu zameldowania należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 17-05-2017 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2017 10:08