herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok


Uchwała Nr XXVIII/247/2017
Rady Gminy Karnice

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 ust.1,2; art.212 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XXII/174/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/247/2017
Rady Gminy Karnice
z dnia 29 listopada 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu  Gminy Karnice
w 2017 r.

Dział

Rozdział

§

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków
ogółem
na 2017 r.

z tego:

Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

3

4

5

6

7

Sołectwo Skrobotowo

600

60016

4270

12 345,26

12 345,26

750

75095

4210

1 000,00

1 000,00

926

92601

4210

2 000,00

2 000,00

15 345,26

15 345,26

Sołectwo Ninikowo

750

75095

4210

846,00

846,00

750

75095

4220

154,00

154,00

900

90004

4210

4 000,00

4 000,00

900

90095

4210

4 660,54

4 660,54

9 660,54

9 660,54

Sołectwo Niczonów

600

60016

6050

9 441,29

9 441,29

9 441,29

9 441,29

Sołectwo Lędzin

750

75095

4210

1 000,00

1 000,00

900

90004

4210

1 000,00

1 000,00

900

90095

4210

2 332,08

2 332,08

900

90095

6060

5 200,00

5 200,00

926

92601

4210

2 500,00

2 500,00

12 032,08

12 032,08

Sołectwo Kusin

750

75095

4210

126,91

126,91

900

90095

6060

8 650,00

8 650,00

900

90095

4210

500,00

500,00

9 276,91

9 276,91

Sołectwo Karnice

600

60016

6050

19 875,59

19 875,59

750

75095

4170

240,00

240,00

750

75095

4210

4 910,00

4 910,00

921

92109

4270

9 850,00

9 850,00

34 875,59

34 875,59

Sołectwo Drozdowo

600

60016

4210

4 500,00

4 500,00

600

60016

4300

4 500,00

4 500,00

750

75095

4210

800,04

800,04

9 800,04

9 800,04

Sołectwo   Dreżewo

600

60016

4270

2 500,00

2 500,00

750

75095

4300

2 500,00

2 500,00

900

90004

4210

1 000,00

1 000,00

900

90015

4300

5 000,00

5 000,00

11 000,00

11 000,00

Sołectwo Konarzewo

750

75095

4210

657,70

657,70

921

92109

4210

8 700,00

8 700,00

921

92109

4300

2 500,00

2 500,00

11 857,70

11 857,70

Sołectwo Cerkwica

750

75095

4210

3 000,00

3 000,00

921

92109

4210

26 000,00

26 000,00

926

92695

4210

5 875,60

5 875,60

34 875,60

34 875,60

Sołectwo Czaplin Wielki

750

75095

4210

1 500,00

1 500,00

900

90095

4210

2 000,00

2 000,00

921

92109

4210

500,00

500,00

921

92109

4300

6 392,93

6 392,93

10 392,93

10 392,93

Sołectwo Czaplin Mały

600

60016

6050

9 741,68

9 741,68

750

75095

4210

200,00

200,00

900

90095

4210

800,00

800,00

10 741,68

10 741,68

Sołectwo Ciećmierz

600

60016

4270

10 671,93

10 671,93

10 671,93

10 671,93

Sołectwo Paprotno

600

60016

4270

6 000,00

6 000,00

600

60016

6050

7 700,00

7 700,00

750

75095

4220

1 642,78

1 642,78

921

92105

4210

700,00

700,00

16 042,78

16 042,78

Sołectwo Skalno- Pogorzelica

600

60016

4210

9 500,00

9 500,00

750

75095

4210

648,80

648,80

10 148,80

10 148,80

Sołectwo Trzeszyn

750

75095

4210

995,95

995,95

921

92109

4210

8 815,13

8 815,13

926

92695

4210

2 500,00

2 500,00

12 311,08

12 311,08

Sołectwo Modlimowo

900

90095

4210

3 209,00

3 209,00

900

90095

6060

5 998,16

5 998,16

9 207,16

9 207,16

Sołectwo Węgorzyn

600

60016

4210

5 991,00

5 991,00

750

75095

4210

300,00

300,00

750

75095

4220

1 400,00

1 400,00

900

90095

4210

450,00

450,00

921

92109

4210

1 800,68

1 800,68

926

92695

4210

800,00

800,00

10 741,68

10 741,68

Ogółem:

248 423,05

248 423,05


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) sołectwo może złożyć do dnia 31 października danego roku budżetowego wniosek do Wójta o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Id: A4293F76-D7A6-4015-B4A6-361F2DCD5CB5. Podpisany

Strona

Id: A4293F76-D7A6-4015-B4A6-361F2DCD5CB5. Podpisany

Strona

Id: A4293F76-D7A6-4015-B4A6-361F2DCD5CB5. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 07-12-2017 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2017 09:33