herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie.

 

Karnice, dnia 29.01.2018 r.

 

DŚ.6220.1.2018.RB

 

      • OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 33 ust. 1, art. 34 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

 

zawiadamia się osoby zainteresowane i podaje do publicznej wiadomości

informację:

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie”.

2) że dnia 23 stycznia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Marka Benedykcińskiego, EKO-PROJEKT, ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań działającego z pełnomocnictwa Inwestora tj. Horban Sp. z o.o., Ciećmierz 30, 72-342 Cerkwica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie”. W ramach tego postępowania administracyjnego sporządzono raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko;

3) przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest określenie rodzaju i miejsca realizacji przedsięwzięcia, warunków wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), a w szczególności, wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii a w przypadku, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdzenie konieczności wykonania tej kompensacji lub wynika potrzeba zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nałożenie obowiązku tych działań, stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, przedstawienie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, możliwość nałożenia na Wnioskodawcę obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie”.

W ramach przedsięwzięcia, jak wynika z przedłożonego raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, przedmiotem inwestycji jest rozbudowa gospodarstwa hodowlanego poprzez:

  • rozbudowę istniejącej obory (istniejąca obora o powierzchni zabudowy 945,39 m2, powierzchnia użytkowa 915,91 m2) w ramach rozbudowy: powierzchnia zabudowy około 2110,40 m2 (powierzchnia użytkowa około 2072,92),

  • budowę silosu zbożowego,

  • budowę silosu najazdowego na kiszonkę o powierzchni zabudowy około 600 m2.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 54/1, obręb Ciećmierz, w powiecie gryfickim, województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia działki wynosi 61,59 ha. Aktualnie na terenie gospodarstwa eksploatuje się instalację do hodowli bydła.

4) organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Karnice, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie;

5) niezbędna dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy Karnice (pok. 8 w godzinach 8.00-14.00);

6) zainteresowanym przysługuje prawo zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz wniesienia uwag i wniosków dot. stanowiska w sprawie jak wyżej;

7) uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1579 ze zm.), do Urzędu Gminy w Karnicach terminie 30 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia;

8) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Karnice;

9) nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;

10) dzień podania do publicznej wiadomości: 29.01.2018 r.

 

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 29-01-2018 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 29-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Radosław Borowy 29-01-2018 14:12