herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Budżet Gminy na 2006 rok


Uchwała Nr XXX/223/2005

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości (załącznik nr 1) 7.382.854

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 6.094.158

( załącznik nr 2 ) w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów 38.325

alkoholowych (załącznik nr 3)

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.288.696

( załącznik nr 4)

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik nr 5) 7.340.250

z tego:

  1. wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 6.051.554

(załącznik nr 6) w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 7) 38.325

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 8) 1.288.696

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 42.604

z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w bankach krajowych

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 242.574

z tego:

1) z tytułu kredytów 195.922

2) z nadwyżki środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych 46.652

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 285.178

z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w bankach krajowych

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70.000

§ 7. Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy

inwestycyjne gminy zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się prognozę długu publicznego na lata 2004 - 2006 zgodnie

z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu Gminy Karnice na programy realizowane

ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2006 r. zgodnie

z załącznikiem nr 12.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Karnice do:

  1. samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do kwoty 120.000

2) dokonywania w ciągu roku zmian w planie wydatków między rozdziałami

i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Karnice do zaciągania kredytów i pożyczek

do wysokości 150.000., przeznaczonych na pokrycie występującego

w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie

w roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 17-01-2006 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2006 11:52