herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXXI/281/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2017-2023


Uchwała Nr XXXI/281/2018
Rady Gminy Karnice

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice
na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 t.j. ) Rada Gminy Karnice uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2017-2023,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/225/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2017-2023.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXI/281/2018
Rady Gminy Karnicach

z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2017-2023”

Rada Gminy Karnice podjęła w dniu 28 września 2017 uchwałę Nr XXVI/225/2017
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2017-2023. Następnie przedmiotowy dokument został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego celem dokonania jego oceny formalnej
i merytorycznej.

W dniu 22.11.2017r. wpłynęło do GminyKarnice pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Zarządzania Strategicznego znak: WZS-II.052.87.2017.DDz z dnia 20.11.2017r. informujące o wynikach oceny merytorycznej Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2017-2023 z jednoczesnym wskazaniem, które aspekty w tym dokumencie należy uszczegółowić, wyjaśnić lub poprawić.

Wprowadzone zmiany, dotyczą m.in. następujących kwestii:

  • Uzasadnienia potrzeby działań rewitalizacyjnych w odniesieniu do dokumentów strategicznych.

  • Dokonania zmian w pogłębionej diagnozie obszaru rewitalizacji .

  • Wyjaśnienia odnośnie wyznaczenia w Programie obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji.

  • Uzupełnienie dokumentu o tabelę zawierającą wskaźniki monitorowania programu z wartościami bazowymi i docelowymi.

  • Poprawienia /uzupełnienia/wyjaśnienia opisanej w dokumencie diagnozy o wskazane w piśmie kwestie.

  • Powiązania projektów rewitalizacyjnych wskazanych w Programie z diagnozą i wizją.

  • Uzupełnienia Programu o projekty miękkie i harmonogram projektów uzupełniających.

Zgodnie ze wskazanym wyżej pismem Urzędu Marszałkowskiego i rozdziałem V „Zasadami weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego” Gmina jest zobowiązana poprawiony Program rewitalizacji przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma.

Uchwalony przez Wysoką Radę Lokalny Program Rewitalizacji, uwzględniający zgłoszone uwagi zostanie ponownie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego celem dokonania jego ponownej oceny merytorycznej. Tak więc po podjęciu przedmiotowej uchwały kontynowanie będzie postępowanie mające na celu wpisanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2017-2023 do wykazu programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego. Zamieszczenie przedmiotowego dokumentu we wskazanym wykazie stworzy Gminie możliwość pozyskania środków z funduszy zewnętrznych w tym środków z Unii Europejskiej.

Wobec powyższego oraz stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie programów gospodarczych - przedstawiam Radzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia poprawionego „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2017-2023”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 07-03-2018 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2018 14:46