herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XV/92/2004 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej


Uchwała Nr XV/92/2004

Rady Gminy Karnice

z dnia 31 stycznia 2004 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) i art. 18 i 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),

Rada Gminy w Karnicach uchwala , co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę administracyjną za wydawane wypisy i wyrysy:

1. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - za jeden wypis lub wyrys w wysokości 35 zł;

2. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice - za jeden wypis lub wyrys w wysokości 35 zł.

§ 2. Opłatę administracyjną uiszcza się w Banku Spółdzielczym w Gryficach Oddział w Karnicach na konto Urzędu Gminy Karnice lub w kasie Urzędu Gminy Karnice w terminie złożenia wniosku o sporządzenie wypisu lub wyrysu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 14-07-2005 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2005 10:36