herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-decyzja środowiskowikowa Ciećmierz wieża telefonii komórkowej


Karnice, dnia 29.czerwca 2007 r.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), o wszczęciu w dniu 09.maja 2007 r. na wniosek firmy Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.o. Aleje Jerozolimskie 181 ,02-222 Warszawa postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodna realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 33731 zlokalizowanej na wieży strunobetonowej na działce nr 221/1 w Ciećmierzu

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego bezpośredniego pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kalikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Wojewody Zachodniopomorskiego,

- Wojewódzkiego Inspektorem Sanitarnym

Wobec powyższego rozstrzygnięcia sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 29-06-2007 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-06-2007 15:22