Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/140/2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach: Czaplin Mały, Cerkwica, Kusin, Czaplin Wielki w Gminie Karnice


Uchwała Nr XVII/140/2007

Rady Gminy Karnice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach: Czaplin Mały, Cerkwica, Kusin, Czaplin Wielki w gminie Karnice.

Na podstawie art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880)

 

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

 

 

Rozdział 1

USTALENIA WSTĘPNE

* 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr II/11/2006 Rady Gminy Karnice z dnia 01 grudnia 2006 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Karnice, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice”, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Karnice Nr IX/51/2003 z dnia 10 lipca 2003 r., zmienionego Uchwałą
Nr XXXI/225/2006 Rady Gminy Karnice z dnia 12 stycznia 2006 r., oraz Uchwałą Nr V/40/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2007 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach: Czaplin Mały, Cerkwica, Kusin, Czaplin Wielki w gminie Karnice, zwany dalej planem miejscowym.

 

 1. Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni 603,87 ha oznaczony na rysunkach w skali 1: 5 000 i 1: 2 000, stanowiących integralne części niniejszej uchwały.

 

 1. Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

 

 1. Integralną częścią niniejszej uchwały są :

 1. załącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1: 5000;

 2. załącznik nr 2 - rysunki planu miejscowego (2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7.) w skali
  1: 2000;

 3. załącznik nr 3 - wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice” dla obszaru objętego planem;

 4. załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania;

 5. załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu miejscowego.

 

* 2. 1. Na obszarze planu miejscowego, ustala się:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

 3. zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków;

 4. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

 5. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

 6. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

 7. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
  ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 1. Ustalenia planu miejscowego obejmują:

 1. tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z podziemnymi i naziemnymi sieciami urządzeń infrastruktury oraz dróg związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych
  i upraw polowych z zakazem lokalizacji zabudowy na stały pobyt ludzi, ograniczone nieprzekraczalną linia zabudowy, oznaczone na załączniku graficznym nr 2 w skali
  1 : 2 000 symbolem - E/R;

 2. tereny upraw polowych objęte zakazem zabudowy na stały pobyt ludzi, oznaczone na załączniku graficznym nr 1 w skali 1 : 5 000 symbolem - R;

 3. tereny lasów oznaczone na załączniku graficznym nr 1 w skali 1 : 5 000 symbolem - ZL;

 4. teren istniejącej drogi wojewódzkiej DW103 klasy głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem - KDG;

 5. teren istniejącej drogi powiatowej DP 0111Z klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem - KDL;

 6. tereny istniejących dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem - KDW;

 7. teren przeznaczony pod lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji elektroenergetycznej GPZ, oznaczony na załączniku nr 2, rys. nr 2.6. symbolem - EE;

 8. teren dawnego cmentarza ewangelickiego oznaczony na załączniku nr 2, rys. nr 2.4. symbolem - ZC.

Rozdział 2

USTALENIA OGÓLNE

 

* 3. 1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

 1. planowane przedsięwzięcie może wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację;

 2. ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska przed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi;

 3. zakaz zmiany stosunków wodnych, zasypywania oczek wodnych i bezodpływowych zagłębień terenu;

 4. zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych należy przywrócić do stanu umożliwiającego kontynuację jego użytkowania w dotychczasowy sposób;

 5. zakaz lokalizacji obiektów budowlanych powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm uciążliwości poza granicami obszaru uchwalanego planu;

 6. w trakcie prac budowlanych należy odpowiednio składować zdartą warstwę gleby do jej ponownego wykorzystania w celu przywrócenia stanu oraz zapobiegać jej zanieczyszczeniom;

 7. należy chronić przed zniszczeniem skupiska zadrzewień i zakrzywień na polach, przy oczkach wodnych oraz wzdłuż dróg polnych;

 8. należy uwzględnić działania kompensujące oddziaływanie ustaleń planu na środowisko:

 1. po zakończeniu prac budowlanych lub likwidacji inwestycji należy przywrócić początkowy charakter terenu w kierunku rolniczego wykorzystania, przeprowadzić rekultywację miejsc, w których znajdowały się elektrownie wiatrowe,

 2. w przypadku stwierdzenia ewentualnych kolizji konstrukcji z ptakami, inwestor zobowiązany jest podjąć odpowiednie działania w celu ich eliminacji i ewentualnej kompensacji przyrodniczej, uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,

 3. w przypadku ewentualnej katastrofy wieży elektrowni, inwestor zobowiązany jest
  w ramach kompensacji przyrodniczej, do naprawienia szkód w środowisku przyrodniczym, powstałych w wyniku zaistniałej sytuacji.

 

 1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 1. W granicach planu znajduje się dawny cmentarz ewangelicki objęty strefą „ K” - ochrony krajobrazu związanego integralnie z zabytkowym układem lub obszaru obsadzonego zielenią, tj. parków, cmentarzy, obsadzeń ulic wiejskich i traktów;

 2. W strefie „K” ochronie podlega:

 1. historycznie ukształtowana granica założeń zieleni komponowanej,

 2. kompozycja (rozplanowanie i skład gatunkowy zieleni),

 3. rozplanowanie dróg i ścieżek,

 4. układ kwater cmentarnych,

 5. mała architektura, tj. ogrodzenia, bramy, i in.,

 6. zabytki sepulkralne (nagrobki, ogrodzenia grobów, i in. Elementy urządzenia cmentarzy).

 1. W strefie „K” obowiązują następujące warunki ochrony:

 1. zachowanie i rewaloryzacja w/w elementów zagospodarowania założeń zieleni,

 2. wyłączenie spod zabudowy terenów cmentarzy,

 3. oznakowanie cmentarzy, jako historycznego miejsca pochówków miejscowej ludności,

 4. opiniowanie dokumentacji projektowej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 1. W granicach planu znajduje się strefa „E”, ochrony ekspozycji wzgórza kościelnego
  w Cerkwicy, z drogi Kamień Pom. - Trzebiatów. Obowiązuje wyłączenie terenu spod zabudowy, zakłócającej wgląd na zabytkowe wzgórze.

 2. W granicach planu znajdują się strefy „W III”- ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej, dla których obowiązuje:

 1. współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie
  o zamiarze podjęcia prac ziemnych,

 2. przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków.

 

* 4. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej i komunikacji:

 1. elektrownie będą pracowały bezobsługowo, w związku z czym nie projektuje się uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w ciepło;

 2. dopuszcza się lokalizację masztów meteorologicznych do mierzenia prędkości i kierunku wiatru o wysokości do 100 m n.p.m.;

 3. inwestor zobowiązany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odrębnymi do powiadomienia odpowiednich władz lotniczych, o przewidywanym terminie zakończenia budowy oraz do wykonania oznakowania przeszkodowego wraz
  z podaniem dokładnych współrzędnych geograficznych urządzeń powołując się na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej - odpowiedni dla terenów oznaczonych na załączniku graficznym;

 4. dopuszcza się połączenie elektrowni wiatrowych ze stacją elektroenergetyczną 110/SN kV (GPZ) zlokalizowaną poza obszarem opracowania;

 5. elektrownie wiatrowe należy połączyć między sobą i z projektowaną stacją elektroenergetyczną 110/SN kV, kablową siecią elektroenergetyczną i teletechniczną, zlokalizowaną poza obszarem opracowania lub na terenie oznaczonym w planie symbolem EE;

 6. dopuszcza się ułożenie sieci teletechnicznej w pasach istniejących i projektowanych dróg i/lub poza nimi;

 7. występujące w granicach opracowania sieci elektroenergetyczne i teletechniczne oraz urządzenia drenarskie i melioracyjne, muszą być zachowane. W przypadku kolizji
  z projektowanymi urządzeniami należy je przebudować na koszt inwestora;

 8. istniejąca na obszarze planu elektroenergetyczna linia napowietrzna o napięciu 15 kV, do zachowania z możliwością jej przebudowy i/lub skablowania;

 9. przebiegający przez obszar opracowania gazociąg wysokich ciśnień relacji Trzebiatów - Karnice do zachowania;

 10. przez obszar opracowania przebiega trasa projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 700 (fragment układu „BalticPipe”), ze strefą kontrolowaną o szerokości
  20 m;obsługa komunikacyjna obszaru planu i poszczególnych terenów z istniejącej drogi wojewódzkiej DW103 o symbolu KDG, poprzez istniejącą drogę powiatową nr 0111 Z o symbolu KDL, istniejące drogi wewnętrzne o symbolu KDW oraz projektowane drogi serwisowe na potrzeby eksploatacji elektrowni wiatrowych;

 11. utrzymuje się istniejące drogi polne z możliwością ich wykorzystania jako dróg niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji elektrowni wiatrowych.

Rozdział 3

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

* 5. 1. Na terenach oznaczonych na załączniku nr 2 symbolem E/R o łącznej powierzchni 339,63 ha, w tym:

 1. na rysunku nr 2.1. - pow. 26,73 ha;

 2. na rysunku nr 2.2. - pow. 20,61 ha;

 3. na rysunku nr 2.3. - pow. 55,98 ha;

 4. na rysunku nr 2.4. - pow. 48,89 ha, w tym:

 1. 4.1 E/RP - pow. 5,41 ha,

 2. 4.2 E/RP - pow. 20,82 ha,

 3. 4.3 E/RP - pow. 11,67 ha,

 4. 4.4 E/RP - pow. 10,99 ha;

 1. na rysunku nr 2.5. - pow. 36,16 ha, w tym:

 1. 5.1 E/RP - pow. 13,97 ha,

 2. 5.2 E/RP - pow. 22,19 ha;

 1. na rysunku nr 2.6. - pow. 132,90 ha, w tym:

 1. 6.1 E/RP - pow. 2,55 ha,

 2. 6.2 E/RP - pow. 17,83 ha,

 3. 6.3 E/RP - pow. 56,22 ha,

 4. 6.4 E/RP - pow. 56,30 ha;

 1. na rysunku nr 2.7. - pow. 18,36 ha, obowiązują ustalenia ust. 2

 

 1. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji do 13 wież elektrowni wiatrowych
  o łącznej mocy nie przekraczającej 46 MW - poza lokalizacją elektrowni wiatrowych
  i infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowej eksploatacji, użytkowanie wyłącznie rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi;

 2. szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nastąpi na etapie sporządzania projektu budowlanego;

 3. zasady zagospodarowania terenu:

 1. maksymalna wysokość wieży elektrowni wiatrowej ponad poziom terenu - 110 m,

 2. maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 180,0 m ponad poziomem terenu,

 3. powierzchnia zabudowy dla jednej wieży elektrowni wiatrowej do 900 m2,

 4. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 90% powierzchni terenu,

 5. dopuszczalny zasięg oddziaływania zespołu elektrowni wiatrowych na środowisko
  w zakresie hałasu powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, co należy udokumentować przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,

 6. elektrownie wiatrowe powinny być pomalowane w kolorach pastelowych, nie kontrastujących z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych,

 7. dopuszcza się umieszczenie na gondoli logo producenta, inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych,

 8. elektrownie wiatrowe jako przeszkody lotnicze o wysokości powyżej 100 m n.p.m., wymagają oznakowania przeszkodowego wg aktualnie obowiązujących przepisów,

 9. dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę tymczasowych placów i dróg montażowych oraz dróg dojazdowych dla celów serwisowych w okresie eksploatacji;

 1. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

 1. możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych,

 2. minimalna wielkość nowowydzielanej działki - 1,0 ha,

 3. minimalny front nowowydzielonej działki - 40 m, maksymalny - 500 m,

 4. kąt położenia granic nowowydzielonych działek w stosunku do pasa drogowego - od 45° do 90°;

 1. obowiązek wykonania rozpoznania geotechnicznego umożliwiającego szczegółowe określenie sposobu posadowienia konstrukcji na etapie sporządzania projektu budowlanego;

 2. zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie § 3 ust.1. niniejszej uchwały;

 3. zasady ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zgodnie z § 3 ust.2. niniejszej uchwały;

 4. obsługa komunikacyjna i inżynieryjna terenów zgodnie z § 4 niniejszej uchwały;

 5. dopuszcza się prowadzenie nadziemnych i podziemnych sieci elektroenergetycznych
  i teletechnicznych oraz dróg niezbędnych do prawidłowej eksploatacji elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnymi przepisami branżowymi.

 

 1. Na terenie o powierzchni 0,63 ha, oznaczonym na załączniku nr 2, rys. nr 2.6. symbolem EE, ustala się:

 1. teren lokalizacji głównego punktu zasilania - GPZ;

 2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni terenu,

 2. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni terenu,

 3. maksymalna wysokość zabudowy - do 7 m;

 1. zakaz wtórnych podziałów geodezyjnych;

 2. uciążliwość związana z elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym wytwarzanym przez stację winna zamknąć się w granicach terenu EE;

 3. zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie § 3 ust.1. niniejszej uchwały;

 4. obsługa komunikacyjna i infrastrukturalna terenu z istniejącej drogi wewnętrznej
  o symbolu 08 KDW.

 

 1. Na terenie o powierzchni 0,27 ha, oznaczonym na załączniku nr 2, rys. nr 2.4. symbolem ZC, ustala się:

 1. teren dawnego cmentarza ewangelickiego, znajdujący się w strefie „K” ochrony konserwatorskiej;

 2. zakaz zabudowy;

 3. zakaz podziału;

 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 3, ust.2 niniejszej uchwały;

 5. obsługa komunikacyjna i infrastrukturalna terenu z istniejącej drogi wewnętrznej
  o symbolu 06 KDW.

 

 1. Na terenach o łącznej powierzchni 143,43 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem R, w tym:

 1. 1R - pow. 9,0 ha;

 2. 2 R - pow. 0,32 h;

 3. 3 R - pow. 30,39 ha;

 4. 4 R - pow. 11,69 ha;

 5. 5 R - pow. 5,96ha;

 6. 6 R - pow. 1,45 ha;

 7. 7 R - pow. 11,05 ha;

 8. 8 R - pow. 0,65 ha;

 9. 9 R - pow. 41,64 ha;

 10. 10 R - pow. 4,48 ha;

 11. 11 R - pow. 25,88 ha;

 12. 12 R - pow. 0,92 ha, obowiązują ustalenia ust. 6.

 

 1. Dla terenów, o których mowa w ust. 5, ustala się:

 1. teren gruntów rolnych z zakazem zabudowy obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

 2. zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu;

 3. zakaz realizacji elektrowni wiatrowych;

 4. dopuszcza się lokalizację nadziemnych i podziemnych sieci infrastruktury oraz tymczasowych placów montażowych i dróg związanych z prawidłową eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm
  i odrębnymi przepisami branżowymi;

 5. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

 1. możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych,

 2. minimalna wielkość nowowydzielanej działki - 1,0 ha,

 3. minimalny front nowowydzielonej działki - 40 m, maksymalny - 500 m,

 4. kąt położenia granic nowowydzielonych działek w stosunku do pasa drogowego - od 45° do 90°;

 1. zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 3, ust.1. niniejszej uchwały;

 2. zasady ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zgodnie z § 3, ust.2. niniejszej uchwały;

 3. obsługa komunikacyjna terenów rolnych z istniejących dróg wewnętrznych, poprzez istniejącą drogę powiatową i wojewódzką oraz drogi znajdujące się poza obszarem planu, zgodnie z rysunkiem planu.

 

 1. Na terenach o łącznej powierzchni 102,57 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL, w tym:

 1. 13 ZL - pow. 69,74 ha;

 2. 14 ZL - pow. 17,77 ha;

 3. 15 ZL - pow. 7,11 ha;

 4. 16 ZL - pow. 7,95 ha, obowiązują ustalenia ust. 8.

 

 1. Dla terenów, o których mowa w ust. 7, ustala się:

 1. tereny lasów;

 2. zasady zagospodarowania, scalania i podziału nieruchomości, zgodne z planem urządzenia lasu;

 3. zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały;

 4. obsługa komunikacyjna terenów leśnych z istniejących dróg wewnętrznych: 03 KDW, 07KDW, 08 KDW, 09 KDW oraz z dróg znajdujących się poza obszarem planu.

 

 1. Na terenie o powierzchni 2,71 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 11 KDG, ustala się:

 1. przeznaczenie: istniejąca droga klasy G do zachowania i dalszego użytkowania;

 2. zasady zagospodarowania terenu:

 1. szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, od 18m do 23m, zgodnie z rysunkiem planu,

 2. zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 3. zjazdy - dopuszczalne a odstępy między zjazdami nie mniejsze niż 800 m.

 

 1. Na terenie o powierzchni 1,54 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem
  05 KDL, ustala się:

 1. przeznaczenie: istniejąca powiatowa droga lokalna do zachowania i dalszego użytkowania;

 2. zasady zagospodarowania terenu:

 1. szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, od 12m do 27m, zgodnie z rysunkiem planu,

 2. dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z prawidłową eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnymi przepisami branżowymi,

 3. zjazdy - dopuszczalne.

 

 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 1. 01 KDW o pow. 0,66 ha,

 2. 02 KDW o pow. 0,16 ha,

 3. 03 KDW o pow. 0,64 ha,

 4. 04 KDW o pow. 0,33 ha,

 5. 06 KDW o pow. 0,28 ha,

 6. 07 KDW o pow. 4,53 ha,

 7. 08 KDW o pow. 0,91 ha,

 8. 09 KDW o pow. 0,47 ha,

 9. 10 KDW o pow. 1,52 ha,

 10. 12 KDW o pow. 0,27 ha,

 11. 13 KDW o pow. 0,20 ha obowiązują ustalenia ust. 12.

 

 1. Dla terenów, o których mowa w ust. 11, ustala się:

 1. przeznaczenie: istniejące drogi wewnętrzne, do zachowania i dalszego użytkowania;

 2. zasady zagospodarowania terenu:

 1. szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, od 4,0m do 40,0m zgodnie
  z rysunkiem planu,

 2. dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z prawidłową eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie
  z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnymi przepisami branżowymi,

 3. zjazdy - dopuszczalne.

 

 

Rozdział 4

Przepisy końcowe

* 7. 1. Zgodnie z art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

 1. dla terenów oznaczonych symbolami: E/R; - 30 %,

 2. dla terenów oznaczonych symbolem R - 0%,

 3. dla terenów oznaczonych symbolami: KDG, KDL, KDW - 0%.

 

 1. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych, niestanowiących zwartego kompleksu użytków rolnych pochodzenia mineralnego, na cele nierolnicze, pod fundamenty, drogi związane z prawidłową eksploatacją elektrowni wiatrowych i stację elektroenergetyczną - GPZ o łącznej powierzchni 2,73 ha, w tym:

 1. 0,72 ha gruntów ornych klasy RIIIb

 2. 1,39 ha gruntów ornych klasy RIVa,

 3. 0,18 ha gruntów ornych klasy RIVb,

 4. 0,16 ha użytków zielonych klasy PsIV,

 5. 0,15 ha gruntów ornych klasy RV,

 6. 0,13 ha użytków zielonych klasy PsV.

 

 1. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

 

* 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

* 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Karnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 15-01-2008 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 15-01-2008 10:40