Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Gminy


Załącznik

do Uchwały Nr VIII/47/2003

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 31 maja 2003 r.

S T A T U T

G M I N Y K A R N I C E

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Mieszkańcy Gminy Karnice stanowią wspólnotę samorządową.

§ 2.

 1. Gmina Karnice obejmuje obszar 133,14 km kwadratowych w powiecie

gryfickim, w województwie zachodniopomorskim.

 1. Wykaz sołectw z wyznaczeniem ich granic zawiera załącznik Nr 1.do statutu

§ 3.

Siedzibą władz gminy jest miejscowość Karnice.

II. ZADANIA GMINY

§ 4.

Podstawowym zakresem działania gminy Karnice są zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina wykonuje je we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 5.

.Gmina wykonuje zadania:

1/ własne, służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

2/ zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy obowiązujących ustaw oraz powierzone na podstawie porozumień z organami tej administracji.

3/ gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 6.

Gmina może przystąpić do związku gmin i być członkiem stowarzyszenia w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach.

III. ORGANY GMINY

§ 7.

Organami Gminy są Rada Gminy i Wójt Gminy.

A. RADA GMINY

§ 8.

 1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

 2. W skład Rady wchodzi 15 radnych.

§ 9.

 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

 2. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, a w szczególności:

1/ zwołuje sesje Rady,

2/ przewodniczy obradom,

3/ zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

4/ podpisuje uchwały Rady,

 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego ,jego obowiązki przejmuje

wiceprzewodniczący wskazany przez Przewodniczącego.

 1. Przewodniczącemu Rady przysługuje miesięczna dieta w wysokości ustalonej odrębną

uchwałą Rady.

 1. W przypadku zgłoszonej nieobecności Przewodniczącego dłuższej niż 14 dni dieta przysługuje wiceprzewodniczącemu, który na ten czas przyjął obowiązki Przewodniczącego. Przewodniczący proporcjonalnie traci prawo do diety.

§ 10.

Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym do 31 marca każdego roku.

B. RADNI

§ 11.

Radny jest przedstawicielem wyborców, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

§ 12.

 1. Radny utrzymuje z wyborcami stałą więź w ustalonym przez siebie trybie ,zwłaszcza

poprzez:

1/ przyjmowanie zgłaszanych postulatów, które przedstawia organom Gminy do

rozpatrzenia,

2/ konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,

3/ propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,

4/ informowanie wyborców o swojej działalności w Radzie,

5/ współpracę z radą sołecką na swoim terenie;

 1. Radny obowiązany jest czynnie uczestniczyć w sesjach Rady, pracach komisji i organów

samorządowych do których został wybrany.

 1. Obowiązkiem radnego jest uczestniczenie w pracach przynajmniej jednej stałej komisji

Rady.

 1. Swoją obecność na sesjach lub posiedzeniach komisji, radny potwierdza podpisem na liście obecności.

§ 13.

1. Radny może zwracać się bezpośrednio do Rady w każdej sprawie związanej

z pełnieniem mandatu radnego.

2. Radny ma prawo zgłaszania interpelacji i zapytań.

§ 14.

1. Obowiązkiem radnego jest stać na straży prawa a w szczególności przestrzegać zapisów

Statutu i zapisów ustawy o samorządzie gminnym.

2. Pomocy w realizowaniu swoich uprawnień i obowiązków udziela radnemu Wójt Gminy.

§ 15.

Za udział w sesji, posiedzeniu komisji oraz czynności w pracach delegowanych przez Radę

radnemu przysługuje dieta w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady.

.

C. KOMISJE RADY

§ 16.

 1. W celu sprawnego realizowania zadań Rada powołuje stałe i doraźne komisje, ustalając w

uchwałach ich skład osobowy.

2. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 radnych.

§ 17.

1. Stałymi Komisjami Rady są:

1/ Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego - działa w szczególności w zakresie:

a/ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami.

b/ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

c/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i

cieplną oraz gaz.

d/ lokalnego transportu zbiorowego.

e/ gminnego budownictwa mieszkaniowego.

f/ targowisk i hal targowych.

g/ cmentarzy gminnych.

h/ promocji gminy.

i/ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2/ Komisja ds. Oświaty - działa w szczególności w zakresie:

a/ edukacji publicznej

b/ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury.

c/ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

d/ wspierania i upowszechniania idei samorządowej.

3/ Komisja ds. Rolnictwa - działa w szczególności w zakresie:

a/ ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej

b/ zieleni gminnej i zadrzewień

c/ ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania

gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

4/ Komisja ds. Społecznych - działa w szczególności w zakresie:

a/ ochrony zdrowia.

b/ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.

c/ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

d/ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów

administracyjnych.

e/ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,

medycznej i prawnej.

f/ współpracy z organizacjami pozarządowymi.

5/ Komisja Rewizyjna

2. Zadaniem Komisji ,w zakresie przedmiotu dla którego zostały powołane

jest w szczególności opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych

przez Radę oraz Przewodniczącego Rady.

§ 18.

Komisje podlegają tylko Radzie.

§ 19.

Przewodniczących komisji i ich zastępców wybiera i odwołuje Rada.

§ 20.

 1. Komisja działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego do 31 marca każdego roku oraz wykonuje zadania zlecone przez Radę i Przewodniczącego Rady.

2. Sprawozdanie ze swojej działalności Komisja przedstawia na każde żądanie Rady.

§ 21.

1. Komisje działają na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji a w razie

jego nieobecności zastępca.

3. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami a w szczególności:

1/ ustala termin i porządek posiedzenia

2/ zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów;

4. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zwołać posiedzenie komisji

niezwłocznie na wniosek Przewodniczącego Rady.

 1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

§ 22.

 1. Stanowiska komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej

połowy jej składu.

 1. Przewodniczący Komisji przekazuje stanowiska komisji przewodniczącemu Rady, który

niezwłocznie przedstawia je Wójtowi i innym zainteresowanym jednostkom.

§ 23.

Przewodniczący Komisji ,może zaprosić na posiedzenie inne osoby, których obecność jest

uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 24.

Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałych.

§ 25.

1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół ,który zawiera:

a/ stwierdzenie prawomocności obrad,

b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

d/ stanowiska komisji.

 1. Na życzenie członka komisji, w protokole może być zawarta treść jego stanowiska ,zdanie

odrębne i głos w dyskusji.

3. Protokół nie zawiera opisu dyskusji z zastrzeżeniem ust 2.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 26.

 1. Rada kontroluje działalność Wójta Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych

i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi przynajmniej trzech radnych, w tym przedstawiciel

każdego klubu radnych .

3. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada spośród członków Komisji.

§ 27.

 1. Podstawową formą działania Komisji Rewizyjnej są kontrole przeprowadzanie w oparciu

o roczny plan pracy zatwierdzony do 31 marca każdego roku oraz na zlecenie Rady.

 1. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Gminy.

§ 28.

 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji, ustalając projekt

porządku obrad.

2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie w formie wniosków, opinii i stanowisk, zwykłą

większością głosów ,w obecności co najmniej trzech członków komisji.

 1. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez

Przewodniczącego Komisji.

§ 29.

Funkcję kontrolną działalności Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych Komisja Rewizyjna przeprowadza w oparciu o kryterium:

1/ legalności,

2/ celowości,

3/ gospodarności,

4/ rzetelności,

5/ terminowości.

§ 30.

 1. O podjęciu czynności kontrolnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiadamia na

piśmie Przewodniczącego Rady ,Wójta i kierownika kontrolowanej jednostki określając

przedmiot ,zakres i datę kontroli.

 1. W związku z przeprowadzona kontrolą członkowie komisji Rewizyjnej mają prawo do

wglądu do dokumentów kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą ,oraz prawo

żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

§ 31.

 1. Z przebiegu kontroli komisja sporządza protokół, który powinien zawierać określenie

przedmiotu i zakresu kontroli, dokonane w toku kontroli ustalenie, w tym stwierdzenie

nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia usunięcia tych nieprawidłowości

w określonym terminie.

 1. Protokół kontroli podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w kontroli oraz

kierownik kontrolowanej jednostki i otrzymuje jeden egzemplarz.

 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu z kontroli, kierownik kontrolowanej

jednostki powinien ustosunkować się na piśmie do wniosków z kontroli i złożyć

wyjaśnienia w przypadku negatywnych ustaleń kontroli.

 1. Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany powiadomić Komisję Rewizyjną

o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie.

 1. Kierownik kontrolowanej jednostki może odwołać się od ustaleń i zarzutów komisji do

Rady Gminy. Rozstrzygnięcie Rady dotyczące odwołania jest ostateczne.

§ 32.

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być wyłączony z postępowania kontrolnego w każdym

czasie jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

2. O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej postanawia Przewodniczący Komisji,

a o wyłączeniu przewodniczącego komisji postanawia Przewodniczący Rady.

3. Postanowienie o wyłączeniu jest ostateczne.

E. KLUBY RADNYCH

§ 33.

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych w celu realizacji wspólnych zamierzeń programowych.

2. Klub radnych jest formułą organizacyjną niezależną od Rady.

3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych.

4. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 3 radnych.

5. Wewnętrzna organizacja a także ustalenie regulaminu klubu radnych należy do

kompetencji radnych, którzy klub powołują, lecz nie może być on sprzeczny ze statutem

gminy.

6. Klub radnych jest reprezentowany przez przewodniczącego klubu.

§ 34.

 1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić przewodniczącemu Rady w ciągu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego.

2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:

1/ imię i nazwisko przewodniczącego klubu;

2/ imienną listę członków klubu;

3/ nazwę klubu.

3. O zmianie danych określonych w pkt. 2 przewodniczący Klubu niezwłocznie informuje

Przewodniczącego Rady.

 1. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać na piśmie Przewodniczącemu Rady przed rozpoczęciem sesji stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem

obrad sesji.

§ 35.

Na wniosek przedstawiciela klubu Wójt zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia lokalu celem odbycia swoich posiedzeń.

F. SESJA RADY

§ 36.

 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy, które leżą w jej

kompetencjach stanowiących lub kontrolnych.

 1. Rada może przyjąć stanowisko, apel lub rezolucję, które nie rodzą skutków prawnych,

jeżeli zostały zgłoszone na piśmie nie później niż do rozpoczęcia sesji.

§ 37.

 1. O terminie, miejscu i porządku sesji powiadamia się radnych listownie lub w inny

skuteczny sposób najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad.

 1. Zawiadomienie o sesji poświęconej programom gospodarczym, uchwaleniu budżetu lub

rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się najpóźniej na 14 dni przed

terminem obrad sesji.

 • Do zawiadomienia o sesji dołącza się porządek obrad, projekty uchwał oraz w miarę

potrzeby inne materiały.

4. Zawiadomienie o pierwszej sesji radni otrzymują wraz ze Statutem Gminy.

 1. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością

głosów ustawowego składu Rady.

§ 38.

 1. W obradach sesji mogą uczestniczyć wyznaczeni przez Wójta pracownicy Urzędu Gminy, osoby te mogą referować sprawy i udzielać wyjaśnień.

 2. Każdy z mieszkańców Gminy ma prawo zadawać pytania i zgłaszać wnioski w czasie

obrad Sesji w pkt. „Zapytania mieszkańców gminy”.

§ 39.

1. Sesje rady są jawne. Zawiadomienia o miejscu terminie i porządku obrad podaje się do

wiadomości mieszkańców nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem sesji

w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

2. Jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona, jeśli przedmiotem obrad mają

być sprawy:

1/ informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie

informacji niejawnych,

2/ informacji objętych tajemnicą skarbową, bankową i statystyczną,

3/ informacji w zakresie objętym ochroną danych osobowych,

4/ informacji mogących naruszyć tajemnicę przedsiębiorcy.

3. O wyłączeniu jawności obrad sesji Rady, ze względu na okoliczności, o których mowa w

pkt. 2 postanawia Przewodniczący Rady.

4. W obradach, w których jawność została wyłączona uczestniczą radni, Wójt Gminy,

protokolant, a za zgodą Przewodniczącego Rady inne osoby.

5. Osoby uczestniczące w obradach niejawnych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy

informacji, które uzyskały w trakcie tych obrad.

6. Z obrad, których jawność została wyłączona sporządza się odrębny protokół, który może

być udostępniony wyłącznie osobom uczestniczącym w tych obradach oraz organom

i instytucją uprawnionym z mocy prawa.

§ 40.

1. Sesja Rady powinna odbywać się na jednym posiedzeniu.

2.Za zgodą Rady przewodniczący obrad może postanowić o przerwaniu sesji

i kontynuowaniu obrad w innym terminie na kolejnym posiedzeniu.

§ 41.

1. Sesję otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka przewodniczący obrad.

2. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i porządkiem obrad jego decyzje

w tym zakresie są ostateczne.

§ 42.

 1. Otwarcie sesji następuje w momencie wypowiedzenia przez przewodniczącego obrad

formuły „Otwieram (podaje numer) Sesję Rady Gminy w Karnicach”.

 1. Po otwarciu obrad przewodniczący stwierdza prawomocność obrad sesji na podstawie

listy obecności. W przypadku stwierdzenia braku quorum lub istotnych nieprawidłowości

przy zwoływaniu sesji przewodniczący obrad wyznacza termin kolejnego posiedzenia tej

samej sesji.

§ 43.

1. Po stwierdzeniu prawomocności sesji przewodniczący przedstawia porządek obrad.

2. Porządek obrad sesji powinien zawierać w szczególności:

1/ ustalenie radnego do liczenia głosów,

2/ przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

3/ zapytania mieszkańców Gminy,

4/ interpelacje radnych i odpowiedzi,

5/ informację z prac Wójta Gminy,

6/ podjęcie uchwał lub zajęcie stanowisk,

7/ wolne wnioski.

§ 44.

Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad.

§ 45.

1. Przedmiotem wystąpień na sesji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.

2. Rada może określić dopuszczalny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie porządku

obrad.

3. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

4. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie wydłuża swoje wystąpienie,

przewodniczący obrad zwraca mu uwagę, przywołując „do rzeczy”. Po dwukrotnym

zwróceniu uwagi przewodniczący obrad odbiera głos mówcy. Mówca, któremu odebrano

głos, ma prawo odwołania się do Rady, która rozstrzyga tę sprawę w sposób przewidziany

dla wniosków formalnych.

5. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy zakłóca porządek obrad, bądź powagę sesji,

przewodniczący przywołuje mówcę do porządku, lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje

się w protokole obrad.

§ 46.

1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością, jeżeli konieczność zabrania

głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy.

2. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością, Wójtowi Gminy lub osobom przez

niego upoważnionym do złożenia wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad.

3. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego w sprawach:

1/ stwierdzenia quorum,

2/ ograniczenia czasu wystąpień,

3/ zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,

4/ zakończenia dyskusji i podjęcie uchwały,

5/ zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

6/ przeliczenia głosów,

7/ przestrzegania regulaminu obrad,

8/ reasumpcji głosowania tj. natychmiastowego powtórzenia głosowania przed

rozpoczęciem debaty nad kolejnym projektem uchwały lub punktem porządku obrad albo

przerwą w obradach.

9/ sprecyzowania wniosku,

10/ przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,

11/ odesłania projektu do komisji,

12/ zmiany porządku obrad,

13/ głosowania imiennego,

14/ zarządzenia przerwy,

4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu, po wysłuchaniu

wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

§ 47.

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

1/ Wójt Gminy,

2/ Komisja Rady,

3/ Klub Radnych,

4/ co najmniej 3 radnych.

2. Projekty uchwał przygotowuje wnioskodawca.

3. Projekt uchwały powinien zawierać:

1/ tytuł uchwały,

2/ podstawę prawna,

3/ zwięzłą regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,

4/ w razie potrzeby określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

5/ termin wejścia w życie uchwały,

§ 48.

W czasie rozpatrywania projektu uchwały przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności:

1/ przedstawicielowi projektodawcy uchwały - przedstawia projekt uchwały,

2/ przedstawicielom komisji które opiniowały projekt uchwały,

3/ przedstawicielom klubów radnych,

4/ Wójtowi Gminy jeżeli nie on był projektodawcą uchwały, następnie otwiera dyskusję nad

projektem.

§ 49.

1. W trakcie dyskusji radnych nad projektem uchwały:

1/ przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych

przypadkach udziela głosu poza kolejnością,

2/ mówca może zabrać głos z własnej inicjatywy nie więcej niż dwa razy w tej samej

sprawie, chyba, że Rada wyrazi zgodę na kolejne wystąpienie.

. 3/ mówca po odebraniu mu głosu lub zamknięciu dyskusji może złożyć treść swego

wystąpienia na piśmie do protokołu.

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad zarządza głosowanie.

3. Projekt uchwały odesłany przez Radę do Komisji, przewodniczący Rady umieszcza

w porządku obrad na najbliższą sesję, ale nie wcześniej, niż po 14 dniach od decyzji Rady

w tej sprawie.

4. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący obrad udziela głosu projektodawcy

w celu wniesienia ewentualnych autopoprawek

5. Autopoprawek przyjętych przez projektodawcę na wniosek radnych lub Komisji Rady nie

głosuje się.

6. Po przegłosowaniu poprawek przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie całość

projektu uchwały z przyjętymi poprawkami.

7. Jeżeli do projektu uchwały nie wniesiono poprawek, projekt uchwały przed głosowaniem

nie wymaga ponownego odczytywania.

§ 50.

Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, których treść odnotowuje się w protokole sesji.

§ 51.

 1. Podjętą uchwałę opatruje się numerem ,który zawiera numer kolejnej sesji (cyframi

rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia (czterocyfrowy),

datę podjęcia wraz tytułem uchwały.

Numerację uchwał rozpoczyna się z początkiem każdej kadencji rady.

2. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane są wraz

z protokołem z sesji w biurze obsługi Rady.

3. Odpisy uchwał przekazywane są właściwym jednostkom organizacyjnym do realizacji

i wiadomości w zależności od ich treści.

4. Dalsze czynności odnośnie uchwał wykonuje się zgodnie z art.90 ustawy o samorządzie

gminnym.

5. Uchylenie lub zmiana uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.

6. Uchwały podpisuje prowadzący sesję - Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.

§ 52.

Urząd Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego, dostępnych do powszechnego

wglądu w jego siedzibie.

§ 53.

1. Głosowanie może być:

1/jawne:

a/ zwykłe,

b/ imienne,

2/ tajne.

2. Głosowanie jawne przeprowadza i wyniki ogłasza przewodniczący obrad.

3. Głosowanie jawne zwykłe odbywa się przez podniesienie ręki.

4. Decyzję o przeprowadzeniu głosowania imiennego podejmuje Rada zwykłą większością

głosów, a ponadto głosowanie imienne przeprowadza się na pisemny wniosek co najmniej

4 radnych złożony nie później niż w trakcie ustalania porządku obrad.

5. Przy głosowaniu imiennym radni wyczytywani przez przewodniczącego obrad w porządku

alfabetycznym, zgłaszają swój głos do protokołu.

6. W przypadku głosowania jawnego przy jednakowej ilości głosów „za” i „przeciw” sprawę

uważa się za nierozstrzygniętą.

§ 54.

1. Głosowanie tajne przeprowadza się, gdy ustawa tak stanowi.

 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym z siebie przewodniczącym.

 2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania

i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

 1. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając

wynik głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 55.

 1. Przy głosowaniu wniosków w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod

głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania

pozostałych wniosków.

 • Przy głosowaniu kilku wariantów uchwał lub wniosków Rada odrzuca w kolejnych głosowaniach propozycje które uzyskały najmniej głosów. Pozostaje propozycja, która uzyskała najwięcej głosów w ostatnim głosowaniu, przeprowadzonym pomiędzy dwoma wariantami.

 • Przed głosowaniu nad kandydatami, jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden

z kandydatów nie uzyska wymaganej bezwzględnej większości głosów lub zwykłej

większości (w zależności jak ustawa stanowi), wówczas zarządza się drugą turę

głosowania do której przechodzi dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę

głosów w pierwszym głosowaniu. Powtórzenie się wyników w drugim głosowaniu

oznacza ,że uchwała nie została podjęta.

§ 56.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę „Zamykam sesję Rady Gminy w Karnicach nr...”.

§ 57.

 1. Z sesji Rady sporządzony jest protokół, w którym odnotowuje się stwierdzenie quorum,

porządek obrad ,podjęte uchwały oraz przebieg posiedzenia, w tym głownie tezy

wystąpień i wyniki głosowania.

2. Załącznikami do protokółu są w szczególności:

1/ lista obecności radnych i zaproszonych gości,

2/ porządek obrad,

3/ teksty podjętych uchwał,

4/ stanowiska Komisji i klubów radnych,

5/ protokoły komisji skrutacyjnej i kartki do głosowania tajnego i imiennego,

6/ interpelacje,

7/ pisemne wystąpienia radnych i innych osób,

8/ oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego obrad,

9/ pisemne sprawozdania i informacje.

3. Odpis protokołu doręcza się najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia zakończenia sesji Wójtowi

Gminy.

4. Protokoły przechowywane są w biurze Rady.

5. Protokół podpisuje prowadzący obrady (przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady).

6. Protokół z poprzedniej sesji Rady przyjmowany jest na następnej sesji.

7. Poprawki i uzupełnienia do protokołu, radni wnoszą pisemnie nie później niż przed

rozpoczęciem Sesji, na której następuje przyjęcie protokołu.

 1. O wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek rozstrzyga Przewodniczący Rady,

a w ostateczności Rada.

9. Protokół z ostatniej Sesji w kadencji Rady zatwierdza Przewodniczący Rady i Wójt Gminy.

§ 58.

1. Obsługę Przewodniczącego Rady, radnych i Komisji wykonuje pracownik Urzędu Gminy

zatrudniony na stanowisku do spraw obsługi rady gminy.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestry:

1/ klubów radnych;

2/ uchwał Rady Gminy;

3/ interpelacji;

4/ zapytań na piśmie.

F. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

§ 59.

Wnoszone przez radnych lub grupę radnych interpelacje i zapytania mogą być kierowane do Wójta i Przewodniczącego Rady.

§ 60.

 1. Interpelacje składa się na piśmie w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy

czym winny one być sformułowane jasno i zwięźle.

2. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub osoba przez nich upoważniona najpóźniej na

następnej Sesji.

3. W okresie między sesjami interpelacje mogą być składane do przewodniczącego Rady.

Odpowiedzi na taką interpelację udziela się na piśmie w terminie 14 dni.

4. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego

interpelację do porządku obrad.

§ 61.

 1. Zapytania składa się w celu uzyskania informacji o aktualnych problemach gminy.

2. Zapytania składane są ustnie na posiedzeniu Rady i wymagają bezpośredniej

odpowiedzi.

3. Nad zapytaniem i odpowiedzią Rada nie debatuje.

G. WÓJT GMINY

§ 62.

.

 1. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

 2. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1/ przygotowywanie projektów uchwał,

2/ określenie sposobu wykonywania uchwał,

3/ gospodarowanie mieniem komunalnym,

4/ wykonywanie budżetu,

5/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzedu Gminy i kierowników gminnych

jednostek organizacyjnych.

 1. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

§ 63.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

H. PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

§ 64.

1. Wójt Gminy wykonuje swoje czynności przy pomocy Urzędu Gminy.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny

nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

§ 65.

1. Skarbnik Gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym

na podstawie powołania .Powołania dokonuje Rada na wniosek Wójta.

2. Pracownikami samorządowymi mianowanymi są inspektorzy Urzędu Gminy

i kierownicy jednostek organizacyjnych, o ile przepisy szczególnie nie stanowią inaczej..

3. Mianowani pracownicy samorządowi podlegają okresowej ocenie kwalifikacyjnej.

4. Oceny dokonuje komisja kwalifikacyjna.

5. Członków komisji kwalifikacyjnej powołuje rada gminy na wniosek Wójta.

6. Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny pracownika mianowanego po przepracowaniu

przez niego jednego roku.

7. Kolejnych ocen kwalifikacyjnych dokonuje się w okresach dwuletnich.

8. Kryteria, według których dokonuje się ocen, zatwierdza rada gminy.

IV. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 66.

1. W gminie tworzy się jednostki pomocnicze - sołectwa.

 1. O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu sołectwa rozstrzyga rada gminy po

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

§ 67.

1. Uchwała Rady w sprawie utworzenia sołectwa powinna wskazywać: nazwę, obszar

i granice sołectwa.

2. Granice sołectwa powinny w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania

przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 68.

 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, obejmujące wszystkich

mieszkańców mających czynne prawo wyborcze do rad gmin.

2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez radę sołecką.

 1. Tryb i zasady wyboru sołtysa, członków rady sołeckiej oraz zasady zarządzania

i korzystania z mienia komunalnego i rozporządzenia dochodami z tego źródła określa

statut sołectwa uchwalony przez Radę Gminy.

§ 69.

 1. Sołectwo poprzez swoje organy, decyduje o sposobie korzystania z przysługującego mu

mienia gminnego i wyraża opinię o zbyciu składników tego mienia oraz wykonuje

bieżący zarząd tym mieniem.

 1. Składniki przekazanego mienia określa Rada w odrębnej uchwale. W ramach

sprawowanego zarządu sołectwo decyduje o najmie, dzierżawie i innych formach

gospodarowania mienia gminnego, dysponując przychodami uzyskanymi z tego źródła.

§ 70.

1. Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia o sesjach Rady przewodniczącego organu

wykonawczego sołectwa .Wraz z zawiadomieniem przekazuje się porządek obrad sesji.

 1. Za udział w sesji i naradach zwoływanych przez Wójta Gminy sołtysowi przysługuje dieta w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 71.

Zmiany statutu dokonuje Rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 72.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 73.

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1

do Statutu Gminy Karnice

WYKAZ SOŁECTW W GMINIE KARNICE

I MIEJSCOWOŚCI LEŻĄCYCH W ICH GRANICACH

1.Sołectwo Cerkwica

Cerkwica

Mojszewo

Gościmierz

Witomierz

2. Sołectwo Czaplin Wielki

Czaplin Wielki

3. Sołectwo Czaplin Mały

Czaplin Mały

Czaplice

4.Sołectwo Ciećmierz

Ciećmierz

5. Sołectwo Drozdowo

Drozdowo

Drozdówko

6. Sołectwo Janowo

Janowo

Dreżewo

Niwy

7. Sołectwo Karnice

Karnice

Gocławice

Niedysz

8. Sołectwo Paprotno

Paprotno

Zapole

9. Sołectwo Skalno-Pogorzelica

Skalno

Pogorzelica

10. Sołectwo Trzeszyn-Węgorzyn

Trzeszyn

Węgorzyn

11. Sołectwo Konarzewo

Konarzewo

12.Sołectwo Kusin-Skrobotowo

Kusin

Skrobotowo

13.Sołectwo Lędzin

Lędzin

14. Sołectwo Modlimowo

Modlimowo

15. SołectwoNiczonów

Niczonów

16. Sołectwo Ninikowo

Ninkowo

17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 14-10-2003 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 14-10-2003 09:41