Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała nr XIV/90/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok


Uchwała Nr XIV/90/2003

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568),

Rada Gminy w Karnicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 r. o kwotę 712.399,00zł z tego:

Dział Rozdział § Kwota [ zł ]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600 60016 626 31.499,00 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801 80101 629 650.000,00 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853 85314 246 15.900,00 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853 85395 246 15.000,00 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

RAZEM 712.399,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o łączną kwotę : 957.174,00

z tego:

Dział Rozdział § Kwota [ zł ]

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

010 01010 4300 7.320,00 - Zakup usług pozostałych

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600 60016 6050 31.499,00 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Działalność usługowa - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

710 71014 4300 8.000,00 - Zakup usług pozostałych

Obsługa długu publicznego - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego

757 75702 8070 1.180,00 - Odsetki i dyskonto od krajowych

skarbowych papierów wartościowych

oraz pożyczek i kredytów

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801 80101 6050 878.275,00 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Opieka społeczna

853 85314 3110 15.900,00 - Świadczenia społeczne

853 85395 3110 15.000,00 - Świadczenia społeczne

RAZEM 957.174,00

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy dotyczących zadań własnych na 2003 rok o kwotę 16.500,00

z tego:

Dział Rozdział § Kwota [ zł ]

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700 70005 4300 8.000,00 - Zakup usług pozostałych

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853 85395 4300 8.500,00 - Zakup usług pozostałych

RAZEM 16.500,00

§ 4. Niedobór w wysokości 228.275 zł pokryty będzie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

I. Zmiany budżetu gminy na rok 2003 po stronie dochodów.

Zwiększenia (Dz. Rozdz. § - kwota)

 • 600.60016.626 - 31.499 zł - Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej Paprotno Zapole.

 • 801.80101.626 - 550.000 zł - środki z MEN i Sportu.

 • 801.80101.626 - 100.000 zł - Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie.

-----------------

650.000 zł - Środki na dofinansowanie budowy sali

gimnastycznej w Karnicach.

 • 853.85314.246 - 15.900 zł - Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie na zasiłki i pomoc w naturze.

 • 853.85314.246 - 15.000 zł - Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie na dożywianie dzieci.

II. Zmiany budżetu gminy na rok 2003 po stronie wydatków.

Zwiększenia (Dz. Rozdz. § - kwota):

 • 010.01010.4300 - 7.320 zł - środki przeznacza się na opracowanie materiałów przetargowych, przetargu dwustopniowego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków gminy Karnice.

 • 600.60016.6050 - 31.499 zł - dofinansowanie modernizacji drogi Paprotno - Zapole

 • 710.71014.4300 - 8.000 zł - środki przeznacza się na opracowania geodezyjne

 • 757.75702.8070 - 1.180 zł - środki przeznacza się na spłatę odsetek od kredytu

 • 801.80101.6050 - 878.275 zł - środki przeznacza się na zadania inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej w Karnicach

 • 853.85314.3110 - 15.900 zł - środki przeznacza się na zasiłki i pomoc w naturze.

 • 853.85395.3110 - 15.000 zł - środki przeznacza się na dożywianie dzieci.

Zmniejszenia (Dz. Rozdz. § - kwota):

 • 700.70005.4300 - 8.000 zł - zmniejsza się środki z gospodarki gruntami i nieruchomościami, przeznacza się na opracowania geodezyjne

 • 853.85395.4300 - 8.500 zł - zmniejsza się środki z pozostałej działalności i zwiększa się na opracowanie materiałów przetargowych na wykonanie robót budowlanych kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków gminy Karnice i na spłatę odsetek od kredytu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 08-01-2004 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2004 12:36