Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/123/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004


Uchwała Nr XVIII/123/2004

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 26 czerwca 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568),

Rada Gminy w Karnicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2004 r. o kwotę

39931,00 zł z tego:

Dział Rozdział § Kwota [ zł ]

Różne rozliczenie - Subwencje ogólne z budżetu państwa

758 75805 2920 25981,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801 80101 2700 12000,00 - Środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z

innych źródeł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

921 92109 2440 1950,00 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych

na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych

RAZEM 39931,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2004 rok o łączną kwotę : 39931,00 zł., tego:

Dział Rozdział § Kwota [ zł]

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801 80101 4260 25981,00 - Zakup energii

801 80101 6060 12000,00 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych

921 92109 4300 1950,00 - Zakup usług pozostałych

RAZEM 39931,00

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy dotyczących zadań własnych na 2004 rok o kwotę 15300,00 zł., z tego:

Dział Rozdział § Kwota [ zł ]

Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851 85154 4210 3000,00 - Zakup materiałów i wyposażenie

851 85154 4300 12300,00 - Zakup usług pozostałych

RAZEM 15300,00

§ 4. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2004 r. o kwotę 15300,00 zł z tego:

Dział Rozdział § Kwota [ zł ]

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych - Wpływy z innych opłat stanowiących

i od innych jednostek nie posiadających dochody jednostek samorządu

osobowości prawnej terytorialnego na podstawie ustawy

756 75618 0480 15300,00 - Wpływy z opłat za zezwolenie na

sprzedaż alkoholu

RAZEM 15300,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

UZASADNIENIE

  1. Zmiany budżetu na rok 2004 po stronie dochodów.

Zwiększenie (Dz. Rozdz. § - kwota)

  • 758.75805.2920. - 25981,00 zł - część rekompensująca z subwencji ogólnej z

Ministerstwa Finansów z tytułu utraconych ustawowych ulg i zwolnień.

  • 801.80101.2700. -12000,00 zł - pomoc finansowa z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej w Paprotnie.

  • 921.92109.2440. - 1950,00 zł - dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu edukacyjnego pt. „Żeglarstwo jako sposób na nudę”.

Zmniejszenie (Dz. Rozdz.§ - kwota)

  • 756.75618.0480. - 15300,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż

alkoholu

II. Zmiany budżetu gminy na rok 2004 po stronie wydatków.

Zwiększenie (Dz. Rozdz.§ - kwota):

  • 801.80101.4260. - 25981,00 zł - wydatki związane z zakupem gazu, energii elektrycznej i wody w szkołach podstawowych.

  • 801.80101.6060. - 12000.00 zł - zakup sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej w Paprotnie.

  • 921.92109.4300. - 1950,00 zł - realizacja programu pt. „Żeglarstwo jako sposób na nudę” przez świetlicę w Karnicach.

Zmniejszenie (Dz. Rozdz.§ - kwota):

- 851.85154.4210. - 3000,00 - na zakup materiałów i wyposażenia.

- 851.85154.4300. - 12300,00 - na zakupy pozostałych usług.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 29-06-2004 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-06-2004 09:22