Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/132/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok


Uchwała Nr XIX/132/2004

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 28 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055),

Rada Gminy w Karnicach uchwala, co następuje:

§1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na 2004 rok o kwotę 42 353,12 zł, z tego:

Dział Rozdział § Kwota

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa
i sanitarna wsi

010 01010 0830 3 600 - Wpływy z usług

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

700 70005 0830 2 200 - Wpływy z usług

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750 75095 2320 1 500 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

750 75095 0450 400 - Wpływy z opłat adm. za czynności urzędowe

750 75095 0830 500 - Wpływy z usług

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne

754 75412 2700 3 153,12 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z

innych źródeł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych - Wpływy z różnych rozliczeń

i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnych oraz wydatki związane z ich poborem

756 75619 0460 18 000 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801 80101 0830 2 700 - Wpływy z usług

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900 90095 0970 10 300 - Wpływy z różnych dochodów

RAZEM 42 353,12

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2004 r o 40 000 zł., z tego:

Dział Rozdział § Kwota

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600 60016 4210 5.000 - zakup materiałów i wyposażenia

Transport i łączność - Drogi wewnętrzne

600 60017 4300 5000 - Zakup usług pozostałych

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700 70005 4300 5 000 - Zakup usług pozostałych

Opieka Społeczna - Pozostała działalność

852 85295 3110 20 000 - Świadczenia społeczne

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona i konserwacja zabytków

921 92120 4300 5 000 - Zakup usług pozostałych

RAZEM 40 000

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2004 rok o kwotę 82 353,12 zł., z tego:

Dział Rozdział § Kwota

Działalność usług - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

710 71014 4300 2 500 - Zakup usług pozostałych

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750 75095 4300 1 500 - Zakup usług pozostałych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona - Ochotnicze straże pożarne

Przeciwpożarowa

754 75412 4210 3 153,12 - Zakup materiałów i sprzętu

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801 80101 4210 28 700 - Zakup materiałów i wyposażenia

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona i konserwacja zabytków

921 92120 2830 10 000 - Dotacje celowe na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do

sektora finansów publicznych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg

900 90015 4300 15 000 - Zakup usług pozostałych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900 90095 4010 21.500 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

RAZEM 82.353,12

§ 4. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2004 r., o kwotę 570 677 zł., z tego:

Dział Rozdział § Kwota

Rozliczenia różne - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

758 75802 2920 570 677 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

§5. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 570 677 zł., z tego:

Dział Rozdział § Kwota

Rozliczenia różne - Część wyrównawcza Subwencji ogólnej dla gmin

758 75807 2920 570 677 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

UZASADNIENIE

I Zmiany budżetu na rok 2004 po stronie dochodów.

Zwiększenia (Dz. Rozdz. § - kwota)

- 010.01010.0830 - 3.600,00zł - wpływy z usług (za specyfikacje na wykonanie kanalizacji gminy)

- 700.70005.0830 - 2.200,00zł - wpływy z usług

- 750.75095.2320 - 1.500,00zł - dotacje celowe otrzymane ze Starostwa na postawienie tablic informacyjnych o atrakcjach turystycznych Powiatu Gryfickiego.

- 750.75095.0450 - 400,00zł - wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe.

- 750.75095.0830 - 500,00zł - wpływy z opłat za centralne ogrzewanie

- 754.75412.2700 - 3.153,12zł - dotacja dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

- 756.75619.0460 - 18.000,00zł - Dodatkowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej z żwirowni w Janowie.

- 758.75807.2920 - 570.677,00zł - Subwencja ogólna z budżetu państwa

- 801.80101.0830 - 2.700,00zł - wpływy z usług

- 900.90095.0970 - 10.300,00zł - wpływy z różnych dochodów.

Zmniejszenia (Dz. Rozdz. § - kwota)

  • 758.75802.2920 - 570.677,00zł - subwencje ogólne z budżetu państwa

II Zmiany budżetu gminy na rok 2004 po stronie wydatków

Zwiększenia (Dz. Rozdz. § - kwota)

- 710.71014.4300 - 2.500,00zł - zakup usług pozostałych.

- 750.75095.4300 - 1.500,00zł - wydatki związane z postawieniem tablic informacyjnych o atrakcjach turystycznych Powiatu Gryfickiego.

- 754.75412.4210 - 3.153,12zł - zakup wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnych.

- 801.80110.4210 - 28.700,00zł - przygotowanie pracowni komputerowych

- 921.92120.2830 - 10.000,00zł - dotacja celowe na dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej w Karnicach

- 900.90015.4300 - 15.000,00zł - wydatki związane z opracowaniem dokumentacji programowej techniczno-ekonomiczno-kosztorysowej kompleksowego remontu i rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Karnice.

  • - 900.90095.4010 - 21.500,00zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zmniejszenie (Dz. Rozdz. § - kwota)

- 600.60016.4210 - 5.000,00zł - zmniejszyć wydatki na zakup materiałów.

- 600.60017.4300 - 5.000,00zł - zmniejszenie wydatków na zakup usług obcych.

- 700.70005.4300 - 5.000,00zł - zmniejszenie wydatków związanych ze sprzedażą działek

- 852.85295.3110 - 20.000,00zł - zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne - dożywianie dzieci.

- 921.92120.4300 - 5.000,00zł - zmniejszenie wydatków na zakup usług obcych.

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 02-09-2004 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-09-2004 13:35