Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała NR XIX/127/2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Lędzin, Gocławice, Kusin, Drozdowo gminy Karnice


Uchwała Nr XIX/127/ 2004

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 28 sierpnia 2004 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, w obrębach Lędzin, Gocławice, Kusin, Drozdowo, gminy Karnice

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41),

Rada Gminy w Karnicach uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr X / 66 / 2003 Rady Gminy w Karnicach z dnia 9 sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i po stwierdzeniu zgodności z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice” uchwalonego uchwałą Nr IX/51/2003 Rady Gminy w Karnicach, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach Lędzin, Gocławice, Kusin, Drozdowo gminy Karnice.

2. Plan miejscowy obejmuje obszar oznaczony na załącznikach graficznych nr 1 i 2 do niniejszej uchwały:

1) załącznik graficzny nr 1, dla działek położonych w obrębach geodezyjnym Lędzin, Gocławice i Kusin, o łącznej powierzchni - 219,483 ha

2) załącznik graficzny nr 2, dla działki w obrębie Drozdowo, o powierzchni 6,4800 ha.

3. Granice obszaru objętego planem przedstawione są na rysunkach planu w skali 1:2000 stanowiących załączniki graficzne nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz na załączniku graficznym nr 3 stanowiącym wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice.

4. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Karnice, w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Karnicach, w sprawie realizacji i zasad finansowania, zapisanych w uchwale, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, i 5 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

7. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest możliwość lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych.

8. Celem planu jest:

1) stworzenie warunków do rozwoju energetyki, wykorzystującej odnawialne źródła energii jako kierunku proekologicznych działań inwestycyjnych,

2) umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych, mających wpływ na ożywienie gospodarcze terenu gminy,

3) potrzeba unormowania prawnego umożliwiającego budowę elektrowni wiatrowych do produkcji energii elektrycznej w sposób ekologiczny i nieuciążliwy na terenach objętych opracowaniem, przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pod lokalizację źródeł energii odnawialnych.

§ 2. 1. Na obszarze planu, ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków,

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują:

1) tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej i upraw polowych, oznaczone na rysunku planu na załączniku graficznym nr 1, symbolem - EW/R,

2) tereny upraw polowych z zakazem lokalizacji zabudowy, oznaczone na rysunkach planu symbolem - R,

3) teren przeznaczony pod lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym głównego punktu zasilania - GPZ, oznaczony na rysunku planu na załączniku graficznym nr 2, symbolem - E.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 3. 1. Na terenach o łącznej powierzchni 88,80 ha, oznaczonych na załączniku graficznym nr 1, symbolem EW/R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji do 15 wież elektrowni wiatrowych - poza obszarem lokalizacji wieży użytkowanie rolnicze;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalną wysokość wieży - 105 m ponad poziom terenu,

b) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 145 m ponad poziom terenu,

c) w celu spełnienia warunków wynikających z norm dopuszczalnego poziomu hałasu, lokalizację wież dopuszcza się w odległości minimum 400 m od zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi,

d) minimalna odległość między wieżami - 350 m,

e) szczegółowa lokalizacja wież elektrowni wiatrowych, przebiegu dróg dojazdowych i kabli, nastąpi na etapie projektu budowlanego,

f) wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych,

g) nakaz usunięcia nieczynnej przez okres 1 roku elektrowni,

h) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy i symbolu producenta i/lub właściciela na gondolach wiatrowych,

i) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania przeszkodowego: nocnego oraz dziennego, które zostanie uzgodnione przez odpowiednie władze lotnicze na etapie projektu budowlanego,

j) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę tymczasowych placów i dróg montażowych oraz dróg dojazdowych dla celów serwisowych w okresie eksploatacji,

k) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych, do terenu oznaczonego symbolem E,

l) możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych,

m) minimalna wielkość nowowydzielanej działki - 1,0 ha,

n) minimalny front nowowydzielonej działki - 40 m, maksymalny - 500 m,

o) kąt położenia granic nowowydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego - od 45 0 do 90 0 ,

p) po zakończeniu robót budowlanych i montażowych należy przywrócić możliwość rolniczego wykorzystania terenu;

3) obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia konstrukcji;

4) obsługę komunikacyjną terenu od drogi wojewódzkiej nr 110Z relacji Rewal - Karnice, poprzez drogi gminne i drogi realizowane na czas budowy, montażu i celów serwisowych w okresie eksploatacji;

5) obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały.

2. Na terenie o powierzchni 0,8000 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 2, symbolem E ustala się:

1) przeznaczenie: teren urządzeń elektroenergetycznych, lokalizacji stacji elektroenergetycznej - głównego punktu zasilania - GPZ,

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - do 80 % powierzchni terenu,

b) maksymalna wysokość budynków - do 7 m;

3) uciążliwość związana z elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym wytwarzanym przez stację winna zamknąć się w granicach terenu E,

4) obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od drogi powiatowej nr 0111Z relacji Gocławice - Kusin - Czaplin Mały poprzez drogę gminną,

5) zakaz wtórnych podziałów geodezyjnych,

6) obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały.

3. Na terenach, o łącznej powierzchni 136,35 ha, oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 i 2, symbolem R ustala się:

1) przeznaczenie: teren upraw polowych,

2) zakaz lokalizacji zabudowy,

3) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i infrastruktury towarzyszącej elektrownią wiatrowym,

4) możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych,

5) minimalna wielkość nowowydzielanej działki - 1,0 ha,

6) minimalny front nowowydzielonej działki - 40 m, maksymalny - 500 m,

7) kąt położenia granic nowowydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego - od 45 0 do 90 0 ,

8) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę tymczasowych placów i dróg montażowych oraz dróg dojazdowych dla celów serwisowych w okresie eksploatacji,

9) zasady ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zgodnie z Rozdziałem 3 niniejszej uchwały,

10) obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od dróg przylegających do terenu, poza granicą opracowania.

Rozdział 3

Ustalenia z zakresu ochrony środowiska kulturowego

§ 4. 1. Dla obszaru znajdującego się w granicach strefy W II częściowej ochrony stanowisk archeologicznych - nr 21 stan. 3 (AZP: 17-10/28) - oznaczonego na rysunku planu ustala się:

1) zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji służby konserwatorskiej,

2) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac inżynieryjnych i budowlanych podejmowanych w obszarze strefy z odpowiednią służbą ochrony zabytków (Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), obowiązuje występowanie o szczegółowe wytyczne konserwatorskie przed podejmowaniem decyzji o jakiejkolwiek działalności,

3) w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji na terenie objętym granicami strefy obowiązuje prowadzenie badań na koszt inwestora, wyprzedzających proces przygotowania inwestycji. Inwestor jest zobowiązany do zawiadomienia odpowiedniej służby ochrony zabytków o zamiarze podjęcia działań inwestycyjnych z wyprzedzeniem minimum 1-miesięcznym, w celu umożliwienia zorganizowania prac archeologiczno-konserwatorskich,

4) rozpoczęcie prac uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od odpowiedniej służby ochrony zabytków (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

2. Dla obszarów znajdujących się w granicach strefy W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - nr 123 stan. 3 (AZP: 17-10/28) i nr 124 stan. 4 (AZP: 17-10/29) oznaczonych na rysunku planu, ustala się:

1) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac inżynieryjnych i budowlanych podejmowanych w obszarze strefy z odpowiednią służbą ochrony zabytków (Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków),

2) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego oraz ewentualnych badań ratunkowych na koszt inwestora,

3) zawiadomienie odpowiednich służb ochrony zabytków (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) o zamiarze podjęcia działań inwestycyjnych z wyprzedzeniem minimum 2 - tygodniowym, w celu umożliwienia zorganizowania prac archeologiczno-konserwatorskich,

4) rozpoczęcie prac uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od odpowiedniej służby ochrony zabytków (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),

3. Ustalenia dotyczące ochrony stanowisk archeologicznych obowiązują również w przypadku zagospodarowania tymczasowego wymagającego przeprowadzenia robót ziemnych.

4. Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu, położonego w granicach strefy K ochrony krajobrazu ustala się ochronę zachowanej zieleni niskiej i wysokiej w wyznaczonych granicach strefy.

Rozdział 4

Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej i ochrony środowiska

§ 5. 1. Elektrownie będą pracowały bezobsługowo, w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu w sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

2. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich władz lotniczych, z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, o przewidywanych terminach ukończenia budowy elektrowni wiatrowych oraz wykonania stałego oznakowania przeszkodowego (wraz z podaniem dokładnych współrzędnych geograficznych elektrowni wiatrowych).

3. Elektrownie połączyć podziemnymi liniami kablowymi średniego napięcia ze stacją elektroenergetyczną, zlokalizowaną na terenie oznaczonym symbolem E - załącznik graficzny nr 2. Dopuszcza się, równoległe do linii kablowych średniego napięcia, ułożenie kabli sterowania i automatyki.

4. Projektowaną stację elektroenergetyczną - GPZ zlokalizowaną na terenie oznaczonym symbolem E - załącznik graficzny nr 2, włączyć za pośrednictwem linii 110 kV do linii relacji Niechorze - Trzebiatów.

5. Odprowadzanie wód opadowych z terenu lokalizacji głównego punktu zasilania - GPZ po podczyszczeniu, do istniejącego rowu odwadniającego.

6. Obsługa komunikacyjna obszaru planu od drogi wojewódzkiej nr 110Z relacji Rewal - Karnice, poprzez drogi powiatowe, gminne i drogi realizowane na czas budowy, montażu i celów serwisowych w okresie eksploatacji.

7. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) obowiązek zabezpieczenia środowiska przed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi,

2) obowiązek prowadzenia monitoringu wpływu i skutków realizacji elektrowni wiatrowych na migracje ptaków i awifaunę lęgową. Zakres i zasięg prowadzonego monitoringu należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,

3) występujące w granicach opracowania urządzenia drenarskie i melioracyjne muszą być zachowane, w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami należy przebudować istniejącą sieć melioracyjną w uzgodnieniu z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

4) należy zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby a po zakończeniu budowy i montażu przywrócić pierwotny stan terenu i sposób jego użytkowania,

5) zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm uciążliwości poza granicami obszaru objętego planem.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 6. 1. Zgodnie z art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych, nie stanowiących zwartego kompleksu użytków rolnych, pochodzenia mineralnego, na cele nierolnicze pod fundamenty i stację elektroenergetyczną - GPZ o łącznej powierzchni - 3,7004 ha, w tym:

1) 1,1735 ha gruntów ornych klasy R III,

2) 1,9491 ha gruntów ornych klasy R IV,

3) 0,0605 ha użytków zielonych klasy Ps IV,

4) 0,4738 ha użytków zielonych klasy Ł V,

5) 0,0435 ha użytków zielonych klasy Ł VI.

3. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą, zmienia się czasowo przeznaczenie gruntów rolnych, nie stanowiących zwartego kompleksu użytków rolnych, pochodzenia mineralnego pod drogi eksploatacyjne, place montażowe na czas realizacji inwestycji o łącznej powierzchni 3,3359 ha, w tym:

1) 1,0699 ha gruntów ornych klasy R III,

2) 2,1236 ha gruntów ornych klasy R IV,

3) 0,0549 ha użytków zielonych klasy Ps IV,

4) 0,0875 ha użytków zielonych klasy Ł VI.

4. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 02-09-2004 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-09-2004 15:36