herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 7 /2017

 

Wójta Gminy Karnice

z dnia 9 stycznia 2017 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządza się, co następuje: ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.)

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w pierwszym półroczu 2017 roku, tj. o 30 czerwca 2017 r. w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi Załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2017

z dnia 9 stycznia 2017 roku

 

 

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Karnice

 

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w pierwszym półroczu 2017 roku, tj. o 30 czerwca 2017 r. w drodze zlecenia:

 

1. Zadanie Nr 1/2017

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz turniejów w zakresie: piłki

nożnej oldbojów, seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Gminy Karnice.

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi - 26.000,00 -PLN

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykaz zadań przeznaczonych do realizacji oraz zestawienie przyznanych kwot dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w roku 2017, są przeznaczone w formie powierzenia zgodnie z zawieraną umową.

 

II. Warunki i zasady przyznawania dotacji:

1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne

związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. , które:

a) przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

b) prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące

przedmiotem zlecenia.

2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,

którego dotyczy zadanie;

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających

wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację

danego zadania z innych źródeł;

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

g) kopie dokumentów dotyczących rejestracji;

h) aktualny statut lub regulamin;

i) kopie nadania numeru REGON;

j) kopie nadania NIP;

k) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje trenerskie i inne specjalistyczne

uprawniające do prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych;

l) wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

3. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które

występuje oferent.

4. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w całości otrzymuje zwycięzca

otwartego konkursu ofert.

5. Sprawozdanie (rozliczenie) z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni po realizacji zadania.

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji dofinansowania zadania ureguluje umowa

zawarta pomiędzy Gminą Karnice, a oferentem.

7. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowywane wydatki z tytułu:

a) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

b) wynagrodzenia działaczy klubu i ich zarządu;

c) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

d) na cele inwestycyjne (w tym sprzęt pow. 3,5 tys. zł)

e) innych kosztów niezwiązanych z działalnością sportową.

 

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Realizacja zadania - od dnia podpisania umowy do 30.06.2017 r.

Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawarta umową i zgodnie
z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.

2. Terminy realizacji zadania określa kalendarz imprez oraz terminarz opracowany przez

związki sportowe.

 

IV. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 30 stycznia 2017 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Karnicach w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w I półroczu 2017 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Karnice.”

Osobą uprawnioną do kontaktu z Podmiotami jest - Sylwia Jankowska - Sekretarz Gminy. Tel. 913877225, fax. 913868219

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Wybór oferty nastąpi w dniu 31 stycznia 2017 roku o godz. 12.00

2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1300) oraz zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

- termin miejsce realizacji zadania publicznego,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

- informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego

dotyczy zadanie,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie

zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania

z innych źródeł,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

2. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.

3. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa

powołana w Zarządzeniu Wójta Gminy.

4. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących

kryteriów:

- merytoryczna wartość oferty,

- możliwość realizacji zadania przez Podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, doświadczenie, potencjał kadrowy i rzeczowy do wykonania zadania),

- dotychczasowa współpraca podmiotu z Urzędem Gminy Karnice, jego wiarygodność, rzetelność,

- wysokość środków publicznych oraz zakres finansowania z innych źródeł, w tym ze środków własnych,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

5. Odrzuceniu podlegają oferty:

- złożone niezgodnie z wzorem,

- złożone po terminie,

- złożone przez Podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

- błędnie wypełnione lub niekompletne.

6. O podjętego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 09-01-2017 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 09-01-2017 08:53