herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2017 r.

 

 

 

Zarządzenie Nr 15/2017

Wójta Gminy Karnice

z dnia 24 lutego 2017 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2017 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d , 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz
§ 13 Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. 1.Powołuję Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. w następującym składzie:

 

  1. Sylwia Jankowska - Przewodniczący Komisji

  2. Maciej Emski - Z-ca Przewodniczącego Komisji

  3. Maria Hałuszczak - Członek

  4. Barbara Skukowska - Członek

  5. Ryszard Grymaszewski - Członek

 

 

  1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje
    Z-ca Przewodniczącego.

 

§ 2. Ustala się Regulamin prac Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą wydania pisemnej opinii o celowości przyznania dotacji podmiotom biorącym udział w konkursie.

 

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Karnice

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznych, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Karnice

 

 

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 01-03-2017 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 01-03-2017 08:57